Pressemelding

Pressemelding ved Rådmann

Pressemelding 11. oktober-18

Tolga kommune er opptatt av å gi gode tjenester til sine innbyggere og legge til rette for at alle kan leve gode og selvstendige liv i kommunen. Det er behov for å presisere flere forhold kommet fram i media den siste uken.

Om Taushetsplikt: Helsepersonell i kommunen kan ikke alltid utgi taushetsbelagte opplysninger selv om personen/pasienten selv fritar kommunen fra denne taushetsplikten. Det er fordi man skal forsikre seg om at personen har innsikt i hvem opplysningene skal formidles til, hvilke opplysninger som skal videreformidles og hvilke konsekvenser videreformidlingen av opplysningene kan få.

Om Vergemål: Det er fylkesmannen som fatter vedtak om verge etter lov om vergemål. Når kommunen er kjent med forhold hvor mennesker ikke er i stand til ivareta sine egne interesser på alle livsområder - og kan stå i fare for å bli utnyttet av andre, er kommunen (sosialtjenesten, helse- og omsorgstjenestene) forpliktet til å melde dette til fylkesmannen.

I forhold til denne meldeplikten har vi fått tilbakemelding fra fylkesmannen om at kommunelege 1 sin rolle er å samle og sammenfatte dokumentasjon fra de andre kommunale instansene. Initiativet til å melde bekymringen til fylkesmannen kan komme fra ulike enheter i sosialtjenesten og helse- og omsorgstjenestene. Kommunelege 1 sine medisinskfaglige vurderinger kan kun vurderes av fylkeslegen.

Saken om vergemål som omtales i media kan vi ikke kommentere, men det framkommer at den er fra 2017

Om rapporteringen av psykisk utviklingshemmede: De ulike forhold om vergemål som omtales i media fra 2017 og innrapporteringen av psykisk utviklingshemmede i 2013/2014 har ikke noen direkte sammenheng.

Tilbake til 2013/2014 ble kommunen bedt i en revisjonsrapport om å bedre sine rutiner knyttet til rapportering av psykisk utviklingshemmede i kommunen. Kommunen fikk kritikk for ikke å ha rapportert inn brukere som fikk tjenester og som var psykisk utviklingshemmet. Det tok daværende rådmann tak i.

Rapportering skjer i Tolga kommune etter de krav som ligger i ordningen og er regulert rundskriv. Revisor kontrollerer at det foreligger både diagnose og gyldig vedtak om tjenester fra kommunen på de aktuelle personene som meldes inn i registeret fra kommunen. Revisor har uttalt at ved kontrollene gjennomført i Tolga kommune, er det lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon. Kommunen tilbakeviser påstand om økonomisk motivert rapportering av antall psykisk utviklingshemmede i kommunen.

 

Siv S Sjøvold,

Rådmann

Tolga kommune