Planstrategi ut på høring

I medhold av plan og bygningslovens § 10-1 vedtok Formannskapet i Tolga 01.10.2020 i sak 76/20, å legge forslag til Kommunal planstrategi 2020-2023, ut til høring og offentlig ettersyn.

Planstrategien er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet i kommunestyreperioden. Arbeidet med planstrategien er en arena for å drøfte utviklingstrekk og planbehov i kommunen, samt avklare behov og planoppgaver som best kan løses gjennom interkommunalt samarbeid. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning.

Forslag til Kommunal planstrategi 2020-2023. (PDF, 2 MB)

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses ved å klikke på denne lenka 

Innspill til planforslaget sendes til Tolga kommune postmottak@tolga.kommune.no.

Fristen for innspill: 9.11.2020.