Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel til høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret i Tolga har i sak 28/2022, vedtatt at forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdelplanprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 11-13. Høringsperiode er fra 20. september - 1. november 2022.

Planprogrammet skal avklare viktige temaer i revidering av kommuneplanens arealdel, hva som skal utredes og videre medvirkning i planarbeidet. Eventuelle uttalelser til saken skal sendes til: postmottak@tolga.kommune.no, eller Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga, innen 1. november 2022.

Se forslag til planprorgam:

Planprogram for kommuneplanens arealdel-forslag til høring (PDF, 4 MB)