Ønsker du å søke fiskefondet? Fristen er 1.april!

Alle grunneiere langs Glomma fra utløpet av Vangrøfta i Os kommune og ned til Åkerøihølen ca. fem km inn i Tynset kommune, kan søke fiskefondet om støtte til prosjekter/aktiviteter. Har du planer/ideer og er grunneier ta kontakt med Tolga kommune for veiledning.  Skriftlig søknad  sendes: postmottak@tolga.kommune.no   innen 1.april 2024.

Tre personer sitter i en båt og fisker. - Klikk for stort bilde Yngvild Rye

Det ble avsatt 5 millioner kroner, i forbindelse med kraftutbyggingen.  Fondet skal anvendes til opphjelp av fisk eller friluftsliv og skal brukes til konkrete tiltak for å bedre forholdene for fisk, fiske og fisketurisme, etter vedtekter (PDF, 321 kB)fastsatt av kommunestyret og godkjent av Miljødirektoratet. 

Kommunestyret har fastsatt retningslinjer (PDF, 284 kB) vedrørende søknader om tilskudd, herunder søknadsfrister, tilskuddsandeler, rapportering mv. Søknaden skal være skriftlig og må minimum inneholde beskrivelse av tiltaket, kartfesting, kostnadsoverslag og kontaktpersoner. Det forutsettes at tiltakene i søknaden er godkjent av alle instanser som måtte ha noen interesser i forhold til tiltakene, og/eller i forhold til alle gjeldene lover og regler. Fondsstyret har beslutningsmyndighet i tildelingssaker fra fondet, og kan vurdere bruken av fondet ut fra erfaringer, prioriteringer og etter vurdering av innspill og søknader. Kommunestyret forutsetter at styret kan tilknytte seg faglig kompetanse ut fra behov. Eventuelle spørsmål om søknaden rettes til Eva Nyhus, styreleder for Fiskefondet.