Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge-utlysning for 2020

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet utlyser tilskuddsordning for prosjekter som bidrar til inkludering av lavinntektsfamilier. Tolga kommune har også i år registrert seg i søknadsportalen, hvor det kan søkes om tilskudd. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i Tolga kan dermed søke om støtte.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

     

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser i Tolga skal kunne søke om støtte gjennom kommunen, har Tolga kommune registrert seg, og bekreftet at de vil kunngjøre ordningen og opprettet knutepunktfunksjon.

Aktører som ønsker å søke om midler, eller vil diskutere muligheter med kommunen, må gjerne ta kontakt med kommunens knutepunktfunksjon:

Søknadsfrist er 13. desember 2019 – så her er det bare å kaste seg ut i det.

I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet hva man kan søke tilskudd til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Det er svært viktig at søkere setter seg godt inn i regelverk og veileder og krav til rapportering.

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 13. desember 2019.

Hvordan sende søknad

Søknad om tilskudd sendes gjennom Bufdirs søknadsportal der dere registrerer søknaden under Tolga kommune.

Hjelpeside til søknadsportalen