Nå kan du komme med innspill til trafikksikkerhetstiltak!

Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplan ble startet opp høsten 2018. I den forbindelse inviterer vi lag og foreninger samt kommunens innbyggere til å komme med innspill på trafikksikkerhetstiltak. Tolga kommune har i 2018 fått status som trafikksikker kommune, noe som henger høyt – men også krever at vi alle følger opp arbeidet med trafikksikkerhet. Frivillig sektor og den enkelte innbygger er veldig viktige i dette arbeidet!

Frist for innspill settes til torsdag 28.februar 2019.

Ved utarbeidelse av eksisterende trafikksikkerhetsplan kom det mange gode innspill fra både lag og foreninger og innbyggere, noe som var veldig verdifullt. Vi vil særlig løfte fram innspill fra ungdomsrådet som kom da dagens plan skulle utarbeides. Innspillene ble sortert grendevis, samt i en bolk for holdningsskapende tiltak. Mange av tiltakene er gjennomført, noe gjenstår og noe er tiltak av holdningsskapende art som vil gjentas med jevne mellomrom.

Vi håper på samme gode respons denne gangen også! Trafikk angår oss alle, enten vi ferdes til fots, på sykkel eller med bil. Sikker trafikksituasjon avhenger at alle tar ansvar for og i trafikken.

Har du innspill som skal markeres i kart, kan du få detaljert kartutsnitt for det aktuelle området ved å henvende deg til Tolga kommune på tlf 62496500 eller postmottak@tolga.kommune.no Marker deretter på kartet steder/situasjoner det bør settes inn tiltak på. Eksempler kan være behov for vegetasjonsrydding, gang- og sykkelvei, bedring av farlig krysningspunkt, behov for gatelys m.m. Ingen innspill er for små eller for store. Andre innspill kan være ideer til holdningsskapende tiltak, og hva du, ditt lag eller din forening kan bidra med.

Det er naturlig at det i forbindelse med byggeaktivitet knyttet til skole/barnehage/kulturhus i Tolga sentrum vil være fokus på trafikksikkerhet i dette området, og vi setter pris på et engasjement knyttet til dette. Vi oppfordrer likevel at publikum i tillegg løfter fram også andre områder og forhold i kommunen samtidig. 

Klikk på denne lenken for se trafikksikkerhetsplanen for 2014 - 2017 og tiltaksdel tilhørende trafikksikkerhetsplanen.