Møte om forsvarsøvelsen Trident Juncture, med fokus på konsekvenser for landbruket og grunneierrettigheter

Onsdag 22. august kl 19 00 i kommunestyresalen, Tynset kommune

 

40 000 deltakere fra 30 land, med alt som finnes av militært materiell; biler, tanks, kampfly, helikoptere, våpen, utrustning, sambandsutstyr, telt, mat, med mye mer – kommer til Norge i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture.

 

For å gi informasjon og muligheter til å stille spørsmål, inviterer Hedmark Bondelag til et møte om saken:

Her blir det blant annet gitt informasjon om juridiske rettigheter, hvordan ulike konsekvenser skal håndteres og hvordan eventuelle erstatninger beregnes og utbetales.

 

Møtet er åpent for alle med interesse for temaet! Hjertelig velkommen!

 

Vi tar sikte på at møtet varer ca 2 – 2,5 timer.

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Fra nå i august og utover vil vi merke et økende antall militære og sivile kjøretøyer på veiene og flere godstog per dag i vårt distrikt. Det er svært store mengder militært materiell som skal forflyttes inn til bestemte områder, rigges og klargjøres, før øvelsen kjøres i gang 25. oktober og avsluttes 7.november.

 

Det er særlig nordre del av Hedmark som blir sterkt berørt av militærøvelsen. Kamphandlingene vil forgå fra områdene Åkrestrømmen/Koppang og nordover, og mange i dette området har allerede gjort avtale med Forsvaret om bruk av arealer til ulike formål.

I vedlegget følger epost som vi sendte ut tidlig i sommer med råd til grunneiere i forbindelse med øvelsen.

 

Vi er opptatt av at alle har tilstrekkelig informasjon, og at det inngås gode avtaler som bl a sørger for minst mulig skade på innmark og utmark, og med trygghet for tilstrekkelig erstatning dersom skade skulle oppstå.

 

Fra Forsvaret kommer blant andre Yngve Sletten, Miljøvernoffiser i Rena leir, og som vil snakke om selve øvelsen, miljøvernarbeidet i Forsvaret, og håndtering av eventuelle skader og erstatninger.

Fra Norges Bondelag kommer Erlend Stabell Daling, leder for juridisk avdeling i Norges Bondelag. Han vil legge fram juridiske betraktninger og vurderinger som følge av militær aktivitet på privat grunn, hva som kan skje, og hva man kan gjøre for å unngå unødige konfrontasjoner og konflikter både under og etter øvelsen.

Det vil bli rikelig med anledning til å fremme synspunkter og stille spørsmål.

Og det er viktig at så mye som mulig er belyst på forhånd for å redusere omfanget av mulige konflikter og for at færrest mulig skal lide økonomiske tap som følge av at en militærøvelse med formål å forsvare landet blir lagt til deres nærområde.

 

 

NATO-øvelse «Trident Juncture 2018» - informasjon til våre medlemmer

 

Som mange allerede er kjent med vil den største militærøvelsen i Norge siden 80-tallet bli gjennomført i perioden 25. oktober til 7.november.

Øvelsen vil foregå i Midt- og Sør-Norge, og i Hedmark vil spesielt kommunene fra Tynset-Tolga-Os i nord til Stor-Elvdal-Åmot i sør bli berørt. Selv om hovedaktivitetene skjer i månedsskiftet okt-nov vil man merke økt militær aktivitet hele høsten, det vil si fra august til ut i desember. Hele 40 000 mann fra 30 land skal delta, og i denne perioden vil det foregå forflytning og utplassering av svært store mengder militært gods, materiell og tropper.

 

Som grunneiere vil mange av dere bli berørt av at det foregår militær aktivitet i deres nærområde. For å unngå unødig konflikt som følge av skader i innmark/utmark, dyrehold og andre sensitive steder/installasjoner, er Forsvaret i disse dager ute og besøker hver enkelt grunneier som på et eller annet vis kan få nærkontakt med øvelseshandlingene. Formålet er å informere om planlagte aktiviteter på grunneiers eiendom og dermed forespørre om bruk, samt å inngå skriftlig avtale om hvor de kan og ikke kan ferdes, hvor og om områder kan benyttes til tunge kjøretøy eller leirplasser, avklare hvordan eventuelle skader skal håndteres og erstattes, med mere.

 

Forsvaret har klare regler for hvor de kan ferdes og hvor nær sensitive områder de kan oppholde seg.

Alle områder vernet ved lov er forbudt for militær øvingsaktivitet. Dette gjelder naturvernområder, kraft- og teleinstallasjoner, skolegårder, idrettsanlegg, mm. For innmark og dyrket mark har Forsvaret en selvpålagt restriksjon om at slike områder skal unngås, og at dersom det er risiko for det skal det helst foreligge en avtale med grunneier i forkant.  

Det foreligger videre bestemmelser om minimum avstand til visse objekter. F eks er minimum avstand 200 m til pelsdyrfarmer, utegående husdyr, reingjerder/reinslakteplasser, drikkevannskilder, kirker/kirkegårder, helseinstitusjoner og flyktningmottak. Til hus, hytter og kulturminnesmerker er minimum avstand 50 m. For aktivitet på innmark, i skog og utmark foreligger også særskilte bestemmelser som vil ligge til grunn for all aktivitet, i tillegg til de momenter som legges inn i avtalen som inngås med den enkelte grunneier.

Alle disse såkalte sensitive områdene blir fortløpende plottet inn i elektroniske miljøkart, som vil bli benyttet under hele øvelsen. Det er en meget stor fordel at flest mulig sensitive områder blir avmerket i kartet, og alle oppfordres allerede nå å kontakte Forsvaret dersom man har spørsmål om, eller kjenner til slike områder/objekter. Se telefonnummer og mail nedenfor.

 

Fra Hedmark Bondelags side vil vi oppfordre alle våre medlemmer å inngå avtale med Forsvaret om omfang og begrensninger knyttet til militær aktivitet på eiendommen  under NATO-øvelsen. Her kan usikkerheter og eventuelt skadepotensial avklares, og kontakt/dialog under og etter øvelsen avtales. Fra Forsvarets side blir det understreket at de vil legge store anstrengelser i å minimere negative konsekvenser av øvelsen. Men skader vil skje, og de skal det kompenseres for. Også skader som kan strekke seg ut i tid, som f eks avlingssvikt som følge trykkskader fra tunge kjøretøy.

Det er forståelig dersom noen vegrer seg for å slippe militær aktivitet til på egen grunn av frykt for skader. Og det er fullt tillatt å nekte innpass. På den annen side er det viktig at vi som sivilister bistår det militære med de midler og muligheter vi har. I dagens verdenspolitiske urolige situasjon er Norge avhengig av et sterkt og trent forsvar og -allianse, slik at hver og en bør overveie grundig hvordan de vil stille seg til den øvelsen som skal gjennomføres. Dersom noen opplever tvil eller usikkerhet i forbindelse med avtaleinngåelse kan Bondelaget kontaktes med tanke på bistand.

 

Vi vil også informere om at Forsvarets skade- og miljøverngruppe har åpnet en kontakttelefon/mail, der alle som ønsker kan stille spørsmål, melde fra om sensitive områder før øvelsen eller melde fra om eventuelle skader under og etter øvelsen:

 

Telefon 400 38 526

E-post   mbo@mil.no

 

Telefonen er åpen i vanlig kontortid fram til 15. oktober. Etter denne dato vil den være døgnbemannet. Bruk mail i så stor grad som mulig, eller loggfør tidspunkt for telefon og innhold i samtale, slik at mest mulig av kontakt kan dokumenteres i etterkant.

 

I månedsskiftet august – september vil Hedmark Bondelag, sammen med Forsvaret, avholde 1-2 informasjonsmøter der det også vil bli mulig å få svar på alle uavklarte spørsmål. Vi vil komme tilbake til tid og sted i en senere e-post.                          

 

Men inntil videre vil vi ønske alle en riktig god sommer!

 

 

Med vennlig hilsen

 

Mona Solum Gjestvang

Tlf 91 33 94 01