Kunngjøring av mottatt krav om matrikulering av umatrikulert utmarksareal-som del av Øversjøen gid 82/1

Klikk for stort bildeTolga kommune har mottatt krav fra Bjørn Øversjøen og Hallstein Øversjøen om matrikulering av umatrikulert grunn øst og vest for Øversjøen som del av gården Øversjøen GID 82/1.

Kravet omfatter to områder: Område 1 går fra skoggrensa og opp til Glophøgda vest for Øversjøen. Område 2 går fra skoggrensa og opp mot Hammaren, Sålekinna og Nordre Sålekinna på østsida av Øversjøen. For detaljer her – se  kartutsnitt 1 og 2. (PDF, 894 kB)

Ev. merknader til mottatte krav om retting av matrikkel/ matrikulering av umatrikulert grunn som GID 82/1 må sendes skriftlig til Tolga kommune innen 3 uker fra denne kunngjøring. Dette må merkes med kommunens saksnummer:  15/644. Ev. merknader må begrunnes og dokumenteres. Fjell- og utmarksområder som via kravet er krevd matrikkelført som GID 82/1 er her avmerket med oransje grenseavgrensing.

 

Kravet om retting av matrikkel/ matrikulering er dokumentert med følgende:

 1. Beskrivelse av GID 82/1 i bokverket Norske gardsbruk,
 2. Eiendomsbeskrivelser for bla GID 82/1 i avskrift av Skogkontrakt tinglyst 5. juni 1869.
 3. Dom/ rettsbok fra Nord Østerdal Herredsrett av 23. august 1968 med bla henvisning til eierskap av utmarkseiendom i området Svarthaugen, Sålekinna.
 4. Kravet om matrikulering er framlagt skriftlig for Øversjødalen Viltområde uten merknad.
 5. Kravet om matrikulering er også fremlagt skriftlig for Jordet/ Holøydal grunneierlag uten merknad/ tilbakemelding.
 6. Grenser på stedet angitt i Skogbruksplankart lagt ut av Mjøsen Skogeierforening.
 7. Mottatt krav om retting av matrikkel/ matrikulering av umatrikulert grunn som

  GID 82/1 er i tillegg til Bjørn og Hallstein Øversjøen også signert av Gudmund Holøyen (eier av GID 81/1) og Esten Kraft Nygård (eier av GID 80/12).

  Se dokumentasjon her:

  Videre er det angitt i mottatte krav og tilleggsdokumentasjon til dette at området som nå kreves matrikulert har vært brukt og forvaltet av gården Øversjøen GID 82/1 i lang tid/ 150 år. Dette gjelder praktisering av jakt, fiske, markslått, mosetaking og annen virksomhet. Deler av arealet mot Sålekinna leies i dag ut av GID 82/1 til Sålekinna beitelag.

  Det begrunnes videre at det som i dagens kartverk fremstår som eiendomsgrenser på stedet er feilaktige og mangelfulle, og kreves derfor rettet/ matrikulert til å bli i hht. innsendt krav med kartvedlegg.

  Før kommunen tar endelig stilling til mottatte krav om matrikulering, legges kunngjøring om dette ut på kommunens hjemmeside og annonse i lokalt lest avis.

  Dette ihht. Matrikkellovens § 26, og Matrikkelforskriftens § 10.

  Ev. merknader til mottatte krav om retting av matrikkel/ matrikulering av umatrikulert grunn som GID 82/1 må sendes skriftlig til Tolga kommune innen 3 uker fra denne kunngjøring.

  Dette må merkes kommunens saksnr. – 15/644.

  Ev. merknader må begrunnes og dokumenteres.

  Dersom det ikke mottas merknader som nevnt over innen 3 ukersfristen, vil kravet bli matrikulert ihht bestemmelsene i Matrikkellov og Matrikkelforskrift.

Med hilsen

Rådmann