Informasjon til foreldre/foresatte i Tolga barnehage

Som rådmann ønsker jeg å beklage at en del foreldre opplever at informasjonen ikke har vært tilfredsstillende hva som kunne forventes ved oppstart ny barnehage, og jeg forstår at flere foreldre har reagert.

Jeg fastholder at det var forsvarlig ut fra HMS-hensyn å åpne barnehagen den 17.august. Inne-området var ferdig, men uteområdet burde vært mer ferdig enn det framsto på selve åpningsdagen.

Det var både pedagogiske og praktiske valg som gjorde at en holdt fast på åpning den 17. august ved oppstart av nytt barnehageår. I ettertid ser vi at kommunen burde hatt en tettere dialog med foreldregruppa i forkant av åpningen for å drøfte situasjonen rundt åpningen med hensyn til praktiske og pedagogiske valg v/oppstart og uteområdet. På den måten kunne flere forhold blitt belyst og flere hørt før endelig avgjørelse.

Mye har skjedd på uteområdet i løpet av denne første uka og det som i hovedsak mangler nå er asfalt. Den skal legges når hele anlegget er ferdig neste vår/sommer. 

Flere foreldrerepresentanter har savnet en større ydmykhet i prosessen fra administrasjonens side og føler at de ikke er møtt med f.eks. ønsker om mer informasjon i prosessen. Andre foreldrerepresentanter igjen har uttrykt at de ikke er enige i denne framstillingen, og har opplevd at det var trygt å sende ungene til den nye barnehagen. Administrasjonen registrerer dermed at det er ulike oppfatninger om både informasjon og forventninger i foreldregruppa og ser at vi ikke har lyktes i dialogen med noen av foreldregruppene. Det beklager jeg som rådmann.

Det er viktig er at vi jobber godt sammen i fortsettelsen. Alle foreldre skal oppleve at det er trygt og godt å ha barn i Tolga barnehage. Administrasjonen og de ansatte ønsker et tettere samarbeid med foreldre og representantene i tida framover for å sikre en god dialog. Sammen skal vi skape en god ny barnehage i Tolga.

Mvh

Siv S. Sjøvold

Rådmann