Informasjon om listeforslag, datoer og valglister til kommunestyrevalget 2019

Klikk for stort bilde Valgdagen er mandag 9.september 2019. Valginformasjon finnes på www.valg.no
Kommunen vil også fortløpende legge ut informasjon om valg 2019 her på hjemmesiden. Det er valgstyret som har ansvaret for godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019. Dette er grunnlaget for produksjon av stemmesedler. Kommunestyret vedtar valgstyre i møte 31.januar 2019.

Frist for innlevering av listeforslag

Fristen for innlevering av listeforslaget er 1.april 2019 kl. 12.00. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april (Valgloven § 6-1). Fristen er absolutt. Listeforslagene anses for innlevert når de er kommet inn til valgstyret ved servicetorget i  kommunehuset og bekreftet innlevert. Listeforslagene kan ikke leveres elektronisk. Det er imidlertid ønskelig at vedlegg til listeforslagene (utsendt excel-ark med oversikt over kandidatenes fødselsdato) også sendes elektronisk til postmottak@tolga.kommune.no . Se valgloven §§ 6-1, 6-2, 6-3 og 6-4 for hvilke krav som stilles til et listeforslag for at det skal kunne godkjennes.

Overskrift på listeforslaget (valgloven § 6-1 nr. 2a)

I overskriften på listeforslaget må det tydelig framgå at listeforslaget gjelder kommunestyrevalget 2019 i Tolga kommune.

Partiets navn i overskriften (§ 6-1 nr. 2b)

Det er partiets registrerte navn som skal stå i overskriften.

Kandidatnavnene (§ 6-1 nr. 2c)

Alle kandidater skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder samme valg i samme valgdistrikt. Dersom en kandidat til kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende er valgbar på valgdagen. Dersom en kandidat til kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Antall kandidatnavn (§§ 6-1 nr. 2c og 6-2 nr. 2)

Det skal velges 15 kommunestyrerepresentanter i Tolga kommune i 2019. Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum 7 kandidater. Forslaget kan inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn.

Stemmetillegg (§ 6-2 nr. 3)

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidater med stemmetillegg får i så fall et tillegg til sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25% av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Disse kandidatene skal stå først på listeforslaget og føres med store bokstaver eller uthevet skrift.

Underskrifter (§ 6-3 nr.1)

For listeforslag fra et parti registrert i Partiregisteret, er det nok med underskrifter av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i det fylket/kommunen listen gjelder, dersom partiet ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer i hele landet.

Merk: Underskrifter må stå på samme ark som listeforslaget for å være gyldig. Bruk derfor tosidig utskrift når malen skrives ut. Listeforslaget skal dateres.

Tillitsvalgte

Det følger av forskriften § 14 (1) at når listeforslaget utgår fra et registrert politisk parti og to av styremedlemmene i lokalorganisasjonen har undertegnet, anses disse for å være henholdsvis tillitsvalgt og vararepresentant. Styret for lokalavdelingen anses for å utgjøre tillitsutvalget.

Hvis en kandidat strykes fra den innleverte listen, avgjør den tillitsvalgte om det skal settes opp et nytt navn på den tomme plassen eller om de etterfølgende kandidatene skal rykke opp i uforandret rekkefølge og listen suppleres med nytt navn nederst. Andre omrokkeringer er ikke tillatt.

Den tillitsvalgte skal legge ved en erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå som kandidat på listen.

Endringer på listeforslaget etter at innleveringsfristen er utløpt, kan bare gjøres for å bringe forslaget i overensstemmelse med lovens krav.

Vedlegg til listeforslag (§ 6-4)

Valgloven § 6-4 fastsetter i bokstav a at listeforslagene skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato. De politiske partiene i Tolga har fått tilsendt på mail et EXCEL-ark som må benyttet til dette formålet. MERK at EXCEL-arket kun er et vedlegg til listeforslag, ikke en erstatning til skjema til listeforslag.

Tilbakekalling av listeforslaget (§ 6-5)

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 den 23. april  til valgstyret i Tolga kommune.

Offentliggjøring av godkjente valglister (§ 6-7)

Tolga valgstyre avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. Når listeforslagene er godkjent, kunngjør valgmyndigheten overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut til gjennomsyn.

Valgansvarlige i Tolga kommune:

Live Mestvedthagen Ryen og Kari Sundmoen Jordet. For hjelp til utforming av listeforslaget vises det til Valgloven med forskrift.Ta gjerne kontakt med valgansvarlige dersom behov for mer informasjon og veiledning.