Husdyrgjødselspredning og RMP

Klikk for stort bildeEn del lurer på de nye reglene for tilskudd til "miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel". Her får du en forklaring i forhold til veilederen som er utarbeidet av Fylkesmannen i Innlandet:

Det er fire ordninger som er relevante:

1. Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen på etablert eng:
 

Tilskuddet kan bare gis dersom all husdyrgjødsel som foretaket disponerer spres om våren eller i vekstsesongen. Arealet skal høstes ved slått eller beiting i søknadsåret.

  • Dersom det spres gjødsel etter 1. sept. som pløyes ned er man ikke berettiget tilskudd etter denne ordningen. Dvs 100% av gjødsla må spres i vekstsesongen, tidligere var kravet 75% i Hedmark (ordningen er ny i Oppland).
  • Ved vanlig drift, med noe gjenlegg på vår/sommer kan denne ordningen kombineres med ordning 3.

2. Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel (blautgjødsel både i åpen åker og voksende kultur):

  • Etter denne ordningen gjelder også kravet om høsting ved slått eller beiting etter siste spredning, i søknadsåret. 
  • Det er ikke påkrevet at all husdyrgjødsla foretaket disponerer blir spredd i vekstsesongen og tilskuddet gis for det arealet som er gjødslet.

3. Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding (innen to timer): 

  • Her er ikke krav om at all husdyrgjødsla foretaket disponerer blir spredning i vekstsesongen, men rask nedmolding (harving eller pløying). For å få tilskuddet må arealet høstes ved slått eller beiting etter siste spredning i søknadsåret.
  • Hvis foretaket faller ut av ordning 1, og må spre noe på høsten kan en likevel få tilskudd for gjenleggsarealet som har blitt høstet. 

4. Spredning av husdyrgjødsel med tilførselslange (som et tillegg til tiltakene over):

  • Ordningen er ment for å unngå jordpakking fra tankvogner.

Felles for alle ordningene er at arealet må høstes eller beites etter siste spredning (i søknadsåret), enten det gjelder etablert eng eller åkerkulturer. Det er greit å merke seg at ordningen også omfatter biorest. 
   Kravet er at det spredd minst fem kg totalnitrogen per dekar (ca. to tonn blaut storfegjødsel) på areal det søkes tilskudd på. 
   Det er krav om at den som søker tilskudd må ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde per dekar. 

Tilskuddssatser:

 

Foreløpig sats

Type tiltak

Kr 50,- pr daa

1. Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesong

Kr 60,- pr daa

2. Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel

Kr 50,- pr daa

3. Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding

Kr 45,- pr daa

4. Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange

 
 

Ordning 4 kommer i tillegg til én av de andre. Det er ikke mulig å få tilskudd for mer enn en av ordningene 1-3 på samme areal, men det kan være ulike ordninger på ulike skifter. Eks. spredning med stripespreder (nedlegger) med tilførselsslange fra lager, gir rett til tilskudd fra ordning 2 og 4. Ved bruk av tankvogn med stripespreder gjelder bare ordning 2. Ved bruk av tankvogn med fanespreder på etablert eng gjelder ordning 1 . Med fanespreder og tilførselsslange på etablert eng, gjelder ordning 1 og 4. Det kan maksimalt oppnås 105,- kr i tilskudd pr. dekar.