Høringsbrev - bruksendring fra fritidsbolig til bolig - frist 01.september 2019

Tolga kommunestyre behandlet i møte 24.06.19 sak om bruksendring fra fritidsbolig til bolig, sak 46/19. Denne saken blir nå lagt ut på høring, med frist 01.september 2019

Det er fra politisk hold fremmet et ønske om at hytteeiere i kommunen skal få mulighet for bruksendring fra fritidsbolig til bolig i Tolga kommune. Saken er vedtatt i formannskap 06.06.19 og i kommunestyret 24.06.19.

En bruksendring fra fritidsbolig/hytte til bolig kan være et bidrag for å øke innbyggertallet i kommunen og et bidrag til de som ønsker denne boformen. Det er imidlertid flere forhold som må hensynas ved en slik bruksendring og det er behov for retningslinjer som avklarer disse. Det foreslås at man ikke gjør en planendring, men at hver søknad behandles som en dispensasjonssak fra plan. De foreslåtte vedlagte retningslinjer vil da være førende for behandlingen av søknadene. Det er nødvendig med hensiktsmessig søknadsskjema, god dokumentasjon fra søker og gode rutiner for behandling av søknader etter disse retningslinjene.

Papirkopi av høringsbrev med vedlegg kan hentes i kommunens ekspedisjon eller det kan  leses elektronisk.

Innspill sendes kommunen innen høringsfristen.

Les hele høringsbrevet med vedlegg her;