Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Vesleåsen øvre

Kommunestyret i Tolga har i møte den 01.09.2022, sak 46/2022, vedtatt at overnevnte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 5.2 og §12-11. Høringsperiode er fra 2. september - 14. oktober 2022.

Planforslaget tilrettelegger for nytt boligfelt i Vingelen med tilhørende infrastruktur. Eventuelle uttalelser til saken skal sendes til: postmottak@tolga.kommune.no, eller Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga, innen 15. oktober 2022.

Se alle dokumenter: 

Plankart (PDF, 543 kB)

Planbestemmelser (PDF, 3 MB)

Planbeskrivelse med konsekvensutredning (PDF, 12 MB)

Uttalelser til oppstartsvarsel (PDF, 5 MB)

Vegberegninger, lengdeprofiler (PDF, 2 MB)

Saksfremlegg til kommunestyret (PDF, 288 kB)