Høring – kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Tolga kommune

Eivind Moen  Tolga kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftsområder. De kartlagte områdene spenner fra større fjellområder, ned til lokale anlegg og mindre punkter, som alle er viktig for friluftslivet. Prosjektet legges nå ut til en kort høring for kvalitetssikring, og lag, foreninger, innbyggere og grunneiere inviteres til å komme med innspill.

Høringsfrist: 05.10.2021

Mer om prosjektet:

Prosjektet er et ledd i en nasjonal satsing der det er et mål at flest mulig kommuner skal kartlegge og verdsette sine friluftsområder. Arbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder (2013) og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013). Prosjektet er gjennomfør etter metode utarbeidet av Miljødirektoratet (veileder M98-2013). Kommunen har fått støtte fra tidligere Hedmark fylkeskommune til å gjennomføre prosjektet.

I forbindelse med dette arbeidet har Tolga kommune satt sammen en arbeidsgruppe for å holde tråden i arbeidet. I tillegg har man hatt kontakt/møter med personer som har lokalkunnskap om områdene i de ulike delene av kommunen. Resultatet av prosjektet vil bli et temakart, og er ikke juridisk bindende. Temakartet skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker. Kunnskapsgrunnlaget kan også brukes for å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv. Ferdig kart vil også være grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel. Kartet vil bli tilgjengelig på kommunens hjemmesider og via Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase når det er ferdigstilt etter høringen.

Om høringen:

Grunnlaget for høringen er et digitalt kart som viser de kartlagte friluftsområdene og verdsetting og informasjon om hvert enkelt område. Kommunen ønsker innspill om blant annet:

· Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?

· Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?

· Er det avgrensninger av områder som bør endres?

· Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdsetting (A/B/C/D-verdi)?

· Har du andre innspill eller kommentarer?

Innspillene bør være så utfyllende som mulig. Gjelder innspillene allerede kartlagte områder, referer du til ID-nummer. Dersom innspillet gjelder nye områder, beskriv så godt du klarer, gjerne med kartutsnitt og gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn. Gå inn på Tolga kommunes nettsider for å finne link til kartlagene:

Områdetyper: https://kommunekart.com/klient/nogis/tolga?urlid=7115ac4b-3c17-4687-9508-e7e608e0168b

Verdsetting: https://kommunekart.com/klient/nogis/tolga?urlid=84ee6170-5cda-41e7-8f40-030974ab922a

 

Høringsinnspill sendes: postmottak@tolga.kommune.no innen: 05.10.2021