En fremtidsrettet investering i oppvekst og kultur i Tolga-uttalelse etter kommunestyremøtet 25.april

Klikk for stort bilde Tolga kommune har valgt VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS som leverandør for prosjektet med å samle barnehage, skole og kulturbygg under samme tak.

 

 

Tolga kommunestyre ønsker barnehage, skole og kulturbygg under samme tak for å :

 • skape en felles, åpen, inkluderende og folkehelsefremmende møteplass på tvers av generasjoner
 • få universell utforming i skole, barnehage og kulturbygg
 • ha gode og arealeffektive rom som skaper trivsel og læringslyst
 • bygge driftseffektiv slik at årlige driftsutgifter til bygg reduseres
 • etablere en felles hovedadkomst som blir hjertet i det nye anlegget til skole/kulturhus og et eventuelt fremtidig idrettsanlegg
 • få nytt kjøkken og spiserom som kan bli et fremtidig samlingspunkt for både skole, kulturliv og ulike idrettsarrangement
 • inndele anlegget slik at det er mulig å få til en fleksibel kveldsbruk og sambruk av rom

Etterslep på vedlikehold og universell utforming gir økt kostnadsramme

I utgangspunktet omfattet prosjektet kun ny barnehage og nytt kulturbygg. Underveis har det blitt avdekket et vesentlig etterslep på nødvendig vedlikehold og universell utforming i skolen. Dette er en vesentlig årsak til at kostnadsramma økes. Eksempel på slike tiltak er ny trappeløsning i skolen, ny heis, ny trafo og nye avløpsrør.

Kommunestyret vedtok med 14 mot 1 stemmer følgende vedtak 25.april :

 1. Kommunestyret godkjenner bygging av ny barnehage, kulturbygg og tilpassing av Tolga skole innenfor en ny samlet kostnadsramme på kr 78.600.000,-
  Samlet kostnadsramme inkluderer opsjon på solcelleanlegg på kulturhusveggen.
 2. Finansiering

Lånefinansiering

66.600.000

Bruk av kto 256080019, Generelt disposisjonsfond

6.500.000

Søknad om spillemidler

3.000.000

Salgsinntekter

2.500.000

Sum finansiering

78.600.000


 

 

 

 

 

 

Vedtak slutt.

Investeringen gir nye muligheter, og er en stor satsing på barn og ungdom. Kulturbygget vil utvikle Tolga sentrum som et viktig møtepunkt på tvers av generasjoner og blir en arena for både lokale og nasjonale kulturkrefter. Det vil i tillegg kunne romme større arrangement av ulikt format.


Det har blitt gjort mange utredninger og grundige vurderinger gjennom mange år. Kommunestyret uttrykte en bred enighet om at dette vil være den beste løsningen for oppvekst og kultur i Tolga i fremtiden. Reduksjon av areal og flerbruk reduserer årlige driftskostnader.

Våre ansatte har skapt den gode merkevaren som oppvekstsektoren i Tolga har i dag . Kommunestyret er derfor opptatt av å beholde og legge til rette for videre utvikling i oppvekstsektoren med moderne bygg som er universelt utforma – med lik tilgang for alle. Og det handler om å ha ressurser til å trygge integrering, skape flere mestringsarenaer og gi gode tilbud til barn og unge med ulike behov som skaper barn og unge med røtter i fortiden, tro på fremtida og læring i fellesskap. 

Uteområdene vil bli bygd om for å tilpasse seg for alle aldersgrupper. Egne arbeidsgrupper arbeider med dette.  Her vil man også trekke inn bruken av Dølmotunet og Ivarsskauen og bruke områdene mer allsidig enn det som er gjort i dag. Det gir mange muligheter til aktiv utelek og praktisk læring, i tillegg til de uteområdene som vi ellers har i gangavstand.

Som ordfører er jeg svært glad for at dette vedtaket ble vedtatt med 14 stemmer. Dette er et stort og viktig løft, hvor det er viktig å ivareta alt det vi er gode på, samtidig som vi må arbeide på andre måter. Sambruken skal også invitere lag/foreninger og innbyggere til å se muligheter med å bruke både inne- og utearealer på ulike måter.  Da kreves det bred enighet og felles vilje for å få til dette. Jeg har stor tro på at vi skal klare å løfte frem dette i fellesskap og se det som en stor mulighet.

 

Ordfører i Tolga kommune

Ragnhild Aashaug

 

Møteprotokollen fra kommunestyremøtet 25.april 2019 kan du se ved å klikke på denne lenken.

Klikk for stort bilde