Detaljregulering for Eidsmoen til offentlig høring

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 har formannskapet i Tolga sak 44/19 vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

 Detaljregulering for Eidsmoen.

Planen legger til rette for rammer for drift for det eksisterende avfallssorteringsanlegget. samt framtidige endringsbehov og utvidelsesmuligheter i hele det avsatte industriområdet på Eidsmoen.
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Tolga kommune, 2540 Tolga, eller postmottak@tolga.kommune.no innen 20.12.2019.

Se plandokumenter her:

Plankart. (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse. (PDF, 2 MB)