Detaljregulering av Knausvola hyttefelt ut på høring

Knausvola hyttefelt, detaljregulering-høring og offentlig ettersyn

Tolga kommune sender forslag til detaljregulering for Knausvola hytteområde på høring jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.

Det foreslås å omregulere Knausvola hytteområde og legge til rette for 30 nye tomter fordelt innenfor eksisterende plangrense. Det er ønskelig å bygge på eksisterende teknisk infrastruktur, med nødvendig justering og supplering. I tillegg vil omreguleringen oppdatere plankartet, i henhold til bebygd situasjon, samt flytte regulerte tomter som ikke lar seg bebygge slik de ligger plassert i gjeldene plan. Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljreguleringsplan iht pbl § 12.3. Grunneierne Lars Buttingsrud, Arne Haugli og Einar Kroken er forslagstillere, samtlige med adresse Vingelen. Konsulent for planarbeidet har vært Feste NordØst as, landskapsarkitekter mnla, ved landskapsarkitekt Stine Ringnes og arealplanlegger Anja Øren Ryen.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til Tolga kommune på e-post: postmottak@tolga.kommune.no

Høringsfristen er 20. januar 2020.

Se dokumenter i saken: