Boligmillionen i Tolga

Kommunestyret behandlet forberedt forslag fra Bjørnar Tollan Jordet (SV) i kommunestyret den 19.mai, hvor det ble foreslått tiltak for å stimulere til økt boligbygging og for å bidra til bosetting i Tolga kommune. Det ble vedtatt at det avsettes en million kroner til en tilskuddsordning i Tolga kommune. De som bygger seg hus vil etter søknad kunne få et tilskudd på 200.000 kr. Forutsetningen er at tilskuddet medfører bosetting i Tolga kommune. Midlene fordeles forløpende gjennom året.

Vedtak i kommunestyret i Tolga k-sak 33/22, 19.05.22:

Tolga kommunestyre avsetter 1 million fra generelt disposisjonsfond til «Boligmillionen i Tolga», en tilskuddsordning for boligbygging og bosetting. Ordningen er åpen for alle som ønsker å bygge bolig i Tolga.

Ordningen har følgende kriterier:

  1. Tilskuddet skal brukes til bygging av helårsbolig.
  2. Ordninga omfatter ikke påbygg, tilbygg eller renovering av allerede eksisterende boliger.
  3. Søker må være eier av boligen.
  4. Den som mottar tilskuddet må bosette seg i boligen, og stå med folkeregistrert adresse i Tolga kommune.
  5. En husstand kan kun få tilskudd en gong.
  6. Bygging av bolig må være begynt innen 1 år etter innvilget tilskudd. Dersom dette ikke følges, faller tilskuddet bort.
  7. Utbetaling av tilskuddet skjer etter framlagt ferdigattest. Søker må være registrert bosatt i kommunen ved utbetaling av tilskuddet.
  8. Søknader blir avgjort av Kommunedirektøren, med formannskapet som klageinstans.
  9. Ordninga gjelder fra 20.05.2022, og boliger som er tatt i bruk før 20.05.2022 er ikke omfattet av ordninga.
  10.   Ordninga og tilskuddsbeløpet skal evalueres i forbindelse med årsbudsjett for 2023.

Tilskuddet settes til 200 000 kroner.

Administrative retningslinjer for søknad og tildeling av tilskudd:

a) Søknad om tilskudd behandles forløpende gjennom året jf. kriteriene som er vedtatt av kommunestyret.

b) Boligbyggere med godkjent byggetillatelse etter 20.05.2022 kan få tilsagn om tilskudd.

Boligbyggere som søker ferdigattest etter 20.05.2022 kan også søke om tilskudd.

c) Utbetaling skjer ved søknad og godkjennelse av ferdigattest, samt dokumentasjon fra folkeregisteret på at man har bostedsadresse i Tolga kommune og oppfyller kriteriene.

Vedtatt beløp er 1.000.000,- i 2022 og det utbetales 200.000,- pr bolig. Etter årets slutt skal ordningen evalueres og eventuelt videreføres.

Søknad og nødvendig dokumentasjon sendes postmottak@tolga.kommune.no, merk "Boligtilskudd 2022".