Arbeidet med Tolga kraftverk går stødig framover

Status - Tolga kraftverk:

Sommeren 2020 har prosjektet pågått i to år, og det går stødig fremover.

Fjellarbeidene nærmer seg nå raskt slutten. Avløpstunellen, som går fra kraftstasjonen i Erlia til utløpet ved Eidsfosse, er på det nærmeste ferdig. Den har vært drevet fra to kanter, fra tverrslaget i Kåsdalen og fra Erlia. Strekningen fra Erlia til Kåsdalen er ferdig. Mot utløpet gjenstår noen få meter. Når siste salven er tatt mot utløpet, vil Skanska begynne å rydde opp etter anleggsdriften i området. Det inkluderer fjerning av broen over fylkesveg 30. Steintippen i Kåsdalen vil få sin endelige utforming og bli dekket med vekstmasse.

På tilløpstunellen fra Kraftstasjonen i Erlia og til inntaket gjenstår det nå 150 meter. Det er forventet ferdigstillelse av denne delen i løpet av juni 2020. Da rigges den delen av de midlertidige installasjonene som er knyttet til tunelldrivingen ned, og det meste av steintippen i Erlia blir ferdigstillt i løpet av året.

Sprengningsarbeidene ved utløpet ved Eidsfossen har startet, og arbeidene med selve utløpskonstruksjonen starter etter ferien. Dette arbeidet fortsetter utover høsten og ferdigstilles i løpet av året.

På inntaket nærmer det seg ferdigstillelse av selve inntakskonstruksjonen. Når den er ferdig, vil arbeidene med terskeldammen starte. Der blir det etablert tre ulike løp for fiskevandring, i henhold til bestemmelsene i konsesjonen og godkjent miljø og arealplan for prosjektet. Grunnen til at det er tre fiskeløp, er at fisken skal ha gode vandringsmuligheter ved alle vannføringer. Planen er å ferdigstille terskeldammen i løpet av året.

I Erlia jobbes det nå ute i dagen med et dagbygg som skal inneholde tekniske installasjoner som ventilasjonsaggregat og nødstrømsforsyning. I tillegg pågår det arbeid med fundamenter for 132 kV koblingsanlegg og transformatorbunker.

Inne i stasjonen er de siste betongarbeidene i gang parallelt med at montasjen ev elektromekanisk utstyr er startet. Turbinene er på plass og innstøpt, og de største komponentene til generatorene er transportert inn i stasjonen. Bygningsarbeidet blir ferdigstilt inne i stasjonen før sommerferien. Når dette er gjort, gjenstår mye montasjearbeid. Generatorer skal monteres og all øvrig elektromontasje skal utføres. Det vil pågå frem til senvinteren 2021.

Etter utført montasje kommer en periode med testing av utstyret. Etter at alle signaler og funksjoner er prøvd «tørt», starter våtprøving. Da fylles tunellene med vann og aggregatene blir snurret for første gang. Etter planen skal all testing og prøving være ferdig i løpet av mai 2021, og kraftstasjonen skal være i ordinær drift før sommeren 2021.

Den nye 132 kV linjen fra Tolga kraftverk til nye Tolga transformatorstasjon monteres nå. Linjen består av 30 master på mellom 20 og 26 meter. De er laget av kompositt, som har lenger forventet levetid enn tremaster og krever mindre vedlikehold. I tillegg kan ikke hakkespett skade disse mastene. Mastene er dessuten såpass høye at det kan være lenger avstand mellom hver mast og dermed færre mastepunkter i dyrket mark. Linjen bygges av Laje Nettservice og skal etter planen være ferdig før sommeren.

Tormod Kleppa 

Prosjektleder, Eidsiva Vannkraft AS.