Skjema A - Å

Skjema

Her finner du en alfabetisk oversikt over søknadsskjema og andre skjema som gjelder kommunale tjenester.

Samlet oversikt over våre elektroniske skjema finner du også her.


A 

Altinn - skogfondsstsystem

Ansvarsrett

Ansvarsrett - søknad om tiltak uten ansvarsrett

Ansvarsrett vedlegg

Arbeidstilsynets samtykke - søknad 

Avløsertilskudd fra SLF

 

 

B 

Barnehageplass  
Barnehageplass - elektronisk søknadsskjema  

Barnehageplass - Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid  
Biblioteket - søk i samlingen

Boligspesifikasjon i matrikkel
Bostøtte

Byggesak - Samlet oversikt over blanketter hos Direktoratet for byggkvalitet

Byggesøknad (Søknad om tillatelse til tiltak)


E

Elevpermisjon Tolga skole 

Endring av gitt løyv eller godkjenning

Ergoterapi - henvendelsesskjema

Etablererstilskudd

 

F 

Ferdigattest bygg
 

G 

Generell henvendelse til kommunen - elektronisk skjema 

Gjennomforingsplan bygg
 

I
Igangsettingstillatelse

Henvendelse om Individuell plan
Installasjon av ildsteder   (Se også MHBR- skjemasider)

 

 

H 

Husbanken
 

K 

Kommunal bolig 

Kontrollerklaering med sluttrapport

Kulturskolen Pdf-format 

Kulturskolen-søknad om friplass
Kulturformål - søknad om tilskudd - elektronisk søknadsskjema 


Koordinerende enhet - Henvendelse 

Kulturskolen søknadsskjema PDF

 

L 

Landbruk - SLF's skjemasamling

Leiekjøring med snøskuter 
Leiekjøring - Motorferdsel utmark 2016 - 2019

 

M 
Midlertidig brukstillatelse bygg

Motorferdsel i utmark - elektronisk søknadsskjema

 

N
Nabovarsel

Nabovarsel - kvittering

 

O
Omsorgstjenester 

Opplysninger om tiltakets ytre rammer

 

P
Permisjon for elev ved Tolga skole

Plantevernmidler - Søknad spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer

Plantevernmidler - Søknad om spredning av plantevernmidler fra luftfartøy

Plantevernmidler -Søknad spredning av plantevernmidler i utmark

Plantevernmidler - Melding om spredning av plantevernmidler i utmark

Pleie og omsorgstjenester 

PPT - melding til PPT
Produksjonstilskudd

R

Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage

Referanseprosjekter bygg

 

S 
Salgsbevilling 2016- 2020

Samsvarserklæring bygg

Sentral godkjenning av foretak

SFO 1. og 2. trinn 

SFO 3. og 4. trinn 

SFO Tolga skole - elektronisk søknadsskjema  

Skjenkebevilling 

Skjenkebevilling - en anledning - elektronisk søknadsskjema

Skjenkebevilling - endrede vilkår - elektronisk søknadsskjema

Skjenkebevilling Alminnelig 2016- 2020

Skogfondssystem (Altinn)

Smil-midler (spesielle miljøtiltak i landbruket)

Spillemidler - elektronisk søknadsskjema

Startlån/tilskudd fra Husbanken

 

 

 

T
Tillatelse til tiltak bygg (Byggesøknad) 
Transportordning for forflytningshemmede (TT) (Sendes Hedmark Trafikk)
 

U
Utbedringstilskudd

 

V 

Vannmålere-innstallering

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
06.02.2018