Spredte avløpsanlegg

AvløpsrørBygging av nytt spredt avløpsanlegg er et søknadspliktig tiltak (etter plan- og bygningslov § 20-1 a).
Det samme er også rehabilitering eller hovedombygging av eksisterende avløpsanlegg.

I tillegg krever nytt – eller endret avløpsanlegg egen utslippstillatelse etter forurensningslov (Forurensningsloven og kap. 12 i forskrift om begrensning av forurensning /  forurensningsforskriften).

 

 


I utgangspunktet skal avløp fra boliger, hytter, virksomheter og annet som har innlagt vann tilkobles offentlig avløp der dette finnes – jf. pbl § 27-2 andre og tredje ledd.

Andre steder, og der reguleringsplan eller kommuneplan åpner for innlegging av vann og avløp, skal dette løses ved at det bygges eget eller felles spredt avløpsanlegg. For nærmere info om hvilke type anlegg som kan godkjennes i Tolga kommune – se lokal forskrift

 

NB! Ny og oppdatert lokal forskrift vil tre i kraft fra 1. januar 2018. Forskriften er publisert på www.lovdata.no.

I nevnte forskrift er det også angitt hva som en søknad skal inneholde. Kort referert er dette:

-          Søknad om tillatelse til tiltak (byggesøknad for selve anlegget)

-          Søknad om utslippstillatelse

-          Fullstendig prosjekteringsdokument for anlegget det søkes om

-          Søknad om ansvarsrett for prosjektering og utførelse av anlegget

-          Gjenpart nabovalsel eller særskilt avtale der det kreves

Jf.  den lokale forskriften aksepteres ikke tett tank-løsninger for avløp i Tolga kommune.

For nærmere info eller spørsmål – ta kontakt med kommunens byggesaksavdeling.

 


 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
08.12.2017

Kontakt Bolig og eiendom

Byggesaksbehandler: 

Tore Skjøtskift

Tlf: 62 49 65 18
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
Brann og feiing:
MHBR

Tlf: 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 95 92 91 21
Eiendomsskatt:
Hallvard Urset
Tlf. 62 49 65 00
Tolga vannforsyning: 
Tlf:95 92 91 21
(Kommunalteknisk vakt)