Glomma mot skolaPlanleggingen av en mulig utbygging av Tolga kraftverk går sin gang. For Tolga kommune er det viktig at innbyggerne fortløpende får informasjon om fremdriften i arbeidet. I linkene under finner dere informasjon om vannstand, infobrosjyre, vannføring og utredningsprogram.

Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle hjemmesiden.

 

Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med Knut Sagbakken, tlf. 951 62 945

Nyheter

FlyfotoSaken vedrørende utbygging av Tolgafallene er nå til behandling i olje- og energidepartementet. I arbeidet med å skissere en løsning for fiskepassasje har Norconsult på vegne av Opplandskraft  utarbeidet en rapport for hvordan dam og fiskepassasje kan konstrueres, og som er oversendt til departementet.

Bakgrunnen for utarbeidelsen av rapporten er at det er vurdert ulike alternativer med høyere lysåpning i varegrind kombinert med andre tiltak som likevel kan oppfylle krav til fortsatt god fiskevandring i NVEs innstilling. Det viste seg å være stor usikkerhet ved funksjonen av disse, og dessuten er det ikke nødvendigvis mindre kostnadskrevende. Smale spalteåpninger/lysåpninger i varegrinda i inntaket er vurdert å være det beste alternativet for Tolga kraftverk. Du kan lese mer om rapporten ved å klikke deg inn på saken.

 

07.06.2016

NVETorsdag 2. juli kom det pressemelding fra NVE med positiv innstilling til utbygging av Tolgafallene med alternativ 3B. Innstillingen er i stor grad i tråd med Tolga kommune sin høringsuttalelse. NVE endrer minstevannføringa om vinteren fra 5 til 7 m3/s, anbefaler 5 MNOK fond til fisk og friluftsliv og opprettholder vannbank på 7 Mm3 vann.

02.07.2015

OverskuddsmasseVed en ev utbygging av Tolga kraftverk, vil det bli mye overskuddsmasse fra tunnelene. I avtale med utbygger, Opplandskraft DA, har Tolga kommune en avtale om «direkte bruk av masser i utbyggings-perioden».  I praksis betyr dette at tunnelmassen kan brukes direkte på ulike tiltak. Ekstra kostnader for bruk av massen, f eks transport, skal dekkes av den enkelte mottaker. Kvaliteten på massene vil sannsynligvis variere.    

  

  

12.01.2015

OpplandskraftUtbygger (Opplandskraft DA) har nå gitt en rekke kommentarer og svar på høringsuttalelser til konsesjonssøknaden om Tolga kraftverk. NVE har spesielt bedt om kommentarer på mangler i konsekvensutredningen og eventuelle krav om tilleggsutredninger. Her er utbyggers kommentarer til høringsuttalelsene: kommentarer til høringsuttalelsene, vedlegg til kommentarene: vedlegg, konsekvenser for naturtyper, flora, fugl og pattedyr: biologisk mangfold og tilleggsutredning av støy, støv og rystelser: støy og rystelser.

24.02.2014

vannstand 8Kommunestyret i Tolga kommune gikk onsdag kveld inn for et positivt høringssvar i kraftsaken. Det ble lagt fram to forslag til vedtak fra den tverrpolitiske komiteen som har jobbet med saken. Forslaget fra komiteen sa ja til utbygging, med to utbyggingsalternativer, 3A og 3B. 11 stemte for alternativ 3B, 3 gikk inn for 3A og 1 stemte i mot i onsdagens kommunestyremøte. Det er NVE og Olje-og energidepartementet som avgjør om det blir en kraftutbygging.

24.10.2013

Glomma mot skola19. september skal Tolga kommune politisk behandle sin høringsuttalelse på Opplandskraft sin søknad om konsesjon for Tolga Kraftverk. Les mer om prosessen under, herunder også den pågående prosessen med utbyggeravtale.

05.08.2013

Glomma mot skolaInformasjon gitt på åpent møte om kraftutbygging den 6. mai 2013 er lagt ut i dokumentsamlingen i høyre marg under side for kraftutbygging. Henholdsvis under "Informasjon gitt på åpent møte" og "Kraftlinje Tolga - Røros.

07.05.2013

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har nå sendt ut konsesjonssøknaden for Tolga kraftverk på høring. Høringsfrist er satt til 10. august 2013.

Tolga kommunestyre har avtale om å avgi sin høringsuttalelse innen 20. september 2013, og tar sikte på å vedta sin høringsuttalelse på ordinært kommunestyremøte 19. september 2013.

09.04.2013

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerer åpent folkemøte om ei mulig kraftutbygging  mandag 6. mai 2013 kl. 19.00  på Malmplassen.

19.03.2013

OpplandskraftOpplandskraft har sendt sin konsesjonssøknad med KU-utredninger til NVE i begynnelsen av november. Derfor antok man at NVE ville legge ut en høringssak ang utbygging av Tolgafallene i løpet av november/desember.

20.12.2012
vannstand 4

Opplandskraft v/Eidsiva har meldt oss at søknaden til NVE om utbygging av Tolga kraftverk er ca 2 måneder forsinket pga. undersøkelser av alternativ kraftstasjonsplassering for alt. 2A/2B i Brennmoen-området. At utbygger nå velger å se på Brennmoen som et mulig kraftverksområde for alternativ 2A/2B har sin årsak i følgende:

30.04.2012
Sandmælen øvre

Eidsiva er godt i gang med å ferdigstille konsekvensrapportene for Tolga kraftverk. Eidsiva har sagt seg villige til å sende rapportene over til Tolga kommune når de er ferdige, slik at vi kan få bedre tid å sette oss inn i konsekvensene før NVE legges saken på høring.

17.02.2012
Flyfoto Tolga sentrum 040731

Foredrag og powerpointvisninger fra det åpne møtet om Kraftutbygging den 7. desember i år, er lagt ut under lenkesamlingen på infosidene om kraftutbygging.

19.12.2011