Glomma mot skolaPlanleggingen av en mulig utbygging av Tolga kraftverk går sin gang. For Tolga kommune er det viktig at innbyggerne fortløpende får informasjon om fremdriften i arbeidet. I linkene under finner dere informasjon om vannstand, infobrosjyre, vannføring og utredningsprogram.

Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle hjemmesiden.

 

 

Fredag 21.april 2017 ble det i statsråd gitt tillatelse til bygging av Tolga kraftverk med utløp nedstrøms Eidsfossen og til tilhørende elektriske anlegg. I tillatelsen som da ble gitt, ligger mye dokumentasjon. Der kan du se bl.a. høringsuttalelser, anbefalinger fra NVE, anbefalinger fra Olje-og energidepartementet og oppsummering av konsekvensutredningen. Se hele tillatelsen her.

Nyheter

Tolga kommuneTolga kommune har mottatt en detaljplan for miljø og landskap og planendringssøknad i forbindelse med mulig utbygging av Tolga kraftverk. For alle konsesjonsgitte vassdragstiltak skal det utarbeides en plan for miljø og landskap før arbeidene settes i gang. Planen skal være i tråd med konsesjonen, men vise mer i detalj hvordan anleggsarbeidene er tenkt utført. Den må være godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) før oppstart. Enkelte av alternativene som presenteres i detaljplanen betinger godkjenning av en separat planendringssøknad før de kan komme til utførelse. Planendringssøknaden blir behandlet parallelt med detaljplan- for miljø og landskap fra Tolga kommune sin side. Detaljplan for miljø og landskap, inkludert arealbruksplaner, inneholder viktige premisser for utbyggingen av Tolga kraftverk. Denne er nå lagt ut til høring fra NVE frem til den 22.mars. Opplandskraft opplyser at planen kan bli revidert før byggestart, og siste NVE-godkjente versjon vil til enhver tid legges til grunn for anleggsarbeidene. Klikk deg inn på saken for å se mer konkret hva dette betyr.

09.02.2018

Tolga kommuneTolga kommune har nylig hatt et møte med ledelsen i Opplandskraft vedrørende status i forbindelse med konsesjon som ble gitt for utbygging av Tolgafallene i april i år. Det ble  informert om at styret i Opplandskraft DA på styremøte 16. oktober har besluttet å videreføre samarbeidet med aktuelle leverandører med sikte på å komme ned på et kostnadsnivå som vurderes som forsvarlig for å kunne realisere prosjektet. Dersom dette arbeidet fører frem vil utbyggingssaken fremlegges for realitetsbehandling i styret i Opplandskraft DA i april 2018. Eventuell anleggsstart vil da bli på forsommeren 2018. 

  

23.10.2017

Opplandskraft 

Kongen i Statsråd har i dag fredag 21. april 2017 gitt konsesjon for å utbygging av Tolga Kraftverk med tilhørende 132 kilovolt (kV) nettilknytning i Tolga kommune i Hedmark. Tolga kommunestyre har gjort tydelig vedtak på at de ønsker en kraftutbygging velkommen, med tydelige krav til betingelsene. Det er derfor med stor glede man må registrerer at det er gitt en konsesjon, og det ser ut til at de fleste av kravene til vilkår som Tolga kommune stilte er ivaretatt gjennom konsesjonsbetingelsene. Selvsagt er en slik utbygging omfattende og vil ha konsekvenser. Det har vært ulike meninger underveis. Det vil det sikkert fortsatt være, men vi er svært glade for å ha fått en avklaring.

Tolga kommune jobbet veldig grundig med sine høringssvar for å ivareta flere hensyn best mulig. Det er gledelig å registrere at man synes å ha fått gjennomslag for veldig mange at de element og forhold har spilt inn og vært opptatt av. Spesielt viktig er det inn mot fiske og forhold rundt dette. Sikkerhet rundt kraftforsyningen i regionen er et veldig viktig samfunnselement som vil bety svært mye for Rørosregionen. Vannkraft er altså et viktig element i miljøperspektivet.

Spenningen vil nå knytte seg til om Opplandskaft DA vil benytte den konsesjonen de har fått og om de faktisk vil og kan iverksette en utbygging.

Tolga kommune vil om Opplandskraft DA nå går for utbygging være en aktiv medspiller og god vertskommune for utbyggingen. En slik utbygging vil bety veldig mye både for Tolga og hele regionen. Det er snakk om en investering i underkant av 1 milliard kroner.

Sett fra kommunestyrets ståsted som har ønsket en utbygging, er dette en viktig og gledelig dag.

 

Ragnhild Aashaug

ordfører i Tolga kommune

21.04.2017

FlyfotoSaken vedrørende utbygging av Tolgafallene er nå til behandling i olje- og energidepartementet. I arbeidet med å skissere en løsning for fiskepassasje har Norconsult på vegne av Opplandskraft  utarbeidet en rapport for hvordan dam og fiskepassasje kan konstrueres, og som er oversendt til departementet.

Bakgrunnen for utarbeidelsen av rapporten er at det er vurdert ulike alternativer med høyere lysåpning i varegrind kombinert med andre tiltak som likevel kan oppfylle krav til fortsatt god fiskevandring i NVEs innstilling. Det viste seg å være stor usikkerhet ved funksjonen av disse, og dessuten er det ikke nødvendigvis mindre kostnadskrevende. Smale spalteåpninger/lysåpninger i varegrinda i inntaket er vurdert å være det beste alternativet for Tolga kraftverk. Du kan lese mer om rapporten ved å klikke deg inn på saken.

 

07.06.2016

NVETorsdag 2. juli kom det pressemelding fra NVE med positiv innstilling til utbygging av Tolgafallene med alternativ 3B. Innstillingen er i stor grad i tråd med Tolga kommune sin høringsuttalelse. NVE endrer minstevannføringa om vinteren fra 5 til 7 m3/s, anbefaler 5 MNOK fond til fisk og friluftsliv og opprettholder vannbank på 7 Mm3 vann.

02.07.2015

OverskuddsmasseVed en ev utbygging av Tolga kraftverk, vil det bli mye overskuddsmasse fra tunnelene. I avtale med utbygger, Opplandskraft DA, har Tolga kommune en avtale om «direkte bruk av masser i utbyggings-perioden».  I praksis betyr dette at tunnelmassen kan brukes direkte på ulike tiltak. Ekstra kostnader for bruk av massen, f eks transport, skal dekkes av den enkelte mottaker. Kvaliteten på massene vil sannsynligvis variere.    

  

  

12.01.2015

OpplandskraftUtbygger (Opplandskraft DA) har nå gitt en rekke kommentarer og svar på høringsuttalelser til konsesjonssøknaden om Tolga kraftverk. NVE har spesielt bedt om kommentarer på mangler i konsekvensutredningen og eventuelle krav om tilleggsutredninger. Her er utbyggers kommentarer til høringsuttalelsene: kommentarer til høringsuttalelsene, vedlegg til kommentarene: vedlegg, konsekvenser for naturtyper, flora, fugl og pattedyr: biologisk mangfold og tilleggsutredning av støy, støv og rystelser: støy og rystelser.

24.02.2014

vannstand 8Kommunestyret i Tolga kommune gikk onsdag kveld inn for et positivt høringssvar i kraftsaken. Det ble lagt fram to forslag til vedtak fra den tverrpolitiske komiteen som har jobbet med saken. Forslaget fra komiteen sa ja til utbygging, med to utbyggingsalternativer, 3A og 3B. 11 stemte for alternativ 3B, 3 gikk inn for 3A og 1 stemte i mot i onsdagens kommunestyremøte. Det er NVE og Olje-og energidepartementet som avgjør om det blir en kraftutbygging.

24.10.2013

Glomma mot skola19. september skal Tolga kommune politisk behandle sin høringsuttalelse på Opplandskraft sin søknad om konsesjon for Tolga Kraftverk. Les mer om prosessen under, herunder også den pågående prosessen med utbyggeravtale.

05.08.2013

Glomma mot skolaInformasjon gitt på åpent møte om kraftutbygging den 6. mai 2013 er lagt ut i dokumentsamlingen i høyre marg under side for kraftutbygging. Henholdsvis under "Informasjon gitt på åpent møte" og "Kraftlinje Tolga - Røros.

07.05.2013

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har nå sendt ut konsesjonssøknaden for Tolga kraftverk på høring. Høringsfrist er satt til 10. august 2013.

Tolga kommunestyre har avtale om å avgi sin høringsuttalelse innen 20. september 2013, og tar sikte på å vedta sin høringsuttalelse på ordinært kommunestyremøte 19. september 2013.

09.04.2013

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerer åpent folkemøte om ei mulig kraftutbygging  mandag 6. mai 2013 kl. 19.00  på Malmplassen.

19.03.2013

OpplandskraftOpplandskraft har sendt sin konsesjonssøknad med KU-utredninger til NVE i begynnelsen av november. Derfor antok man at NVE ville legge ut en høringssak ang utbygging av Tolgafallene i løpet av november/desember.

20.12.2012
vannstand 4

Opplandskraft v/Eidsiva har meldt oss at søknaden til NVE om utbygging av Tolga kraftverk er ca 2 måneder forsinket pga. undersøkelser av alternativ kraftstasjonsplassering for alt. 2A/2B i Brennmoen-området. At utbygger nå velger å se på Brennmoen som et mulig kraftverksområde for alternativ 2A/2B har sin årsak i følgende:

30.04.2012
Sandmælen øvre

Eidsiva er godt i gang med å ferdigstille konsekvensrapportene for Tolga kraftverk. Eidsiva har sagt seg villige til å sende rapportene over til Tolga kommune når de er ferdige, slik at vi kan få bedre tid å sette oss inn i konsekvensene før NVE legges saken på høring.

17.02.2012
Flyfoto Tolga sentrum 040731

Foredrag og powerpointvisninger fra det åpne møtet om Kraftutbygging den 7. desember i år, er lagt ut under lenkesamlingen på infosidene om kraftutbygging.

19.12.2011