Detaljplan for miljø og landskap og planendringssøknad i fbm mulig utbygging av Tolga kraftverk

Tolga kommuneTolga kommune har mottatt en detaljplan for miljø og landskap og planendringssøknad i forbindelse med mulig utbygging av Tolga kraftverk. For alle konsesjonsgitte vassdragstiltak skal det utarbeides en plan for miljø og landskap før arbeidene settes i gang. Planen skal være i tråd med konsesjonen, men vise mer i detalj hvordan anleggsarbeidene er tenkt utført. Den må være godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) før oppstart. Enkelte av alternativene som presenteres i detaljplanen betinger godkjenning av en separat planendringssøknad før de kan komme til utførelse. Planendringssøknaden blir behandlet parallelt med detaljplan- for miljø og landskap fra Tolga kommune sin side. Detaljplan for miljø og landskap, inkludert arealbruksplaner, inneholder viktige premisser for utbyggingen av Tolga kraftverk. Denne er nå lagt ut til høring fra NVE frem til den 22.mars. Opplandskraft opplyser at planen kan bli revidert før byggestart, og siste NVE-godkjente versjon vil til enhver tid legges til grunn for anleggsarbeidene. Klikk deg inn på saken for å se mer konkret hva dette betyr.

Plan for miljø og landskap 


Vedlegg 1 

Vedlegg 2 

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Vedlegg 5

Vedlegg 6

Vedlegg 7

Søknad om planendring
Planendringene går i hovedsak ut på å bygge et inntak med overløpsterskel på kote 586,0 istedenfor konsesjonsgitte inntak med lukedam på kote 587,43. Inntaket søkes flyttet omlag 140 meter ovenfor konsesjonsgitt løsning. Nytt inntaksalternativ innebærer en oppdemming som er 1,43 meter lavere enn konsesjonsgitt løsning, og vil gi et inntaksbasseng som er rundt 1200 meter kortere.
Det planlegges fiskepassasje i selve overløpsterskelen i hovedelva istedenfor fiskebekk rundt dammen. I tillegg søkes det om å flytte tverrslaget ved Tolga næringspark til tverrslag ved Kleven, sør for tippområdet i Kåsdalen - og endre vegtrasèen til kraftverksutløpet ved Eidsfossen. Av elektriske anlegg søkes det om å plassere kraftverkstransformatoren i friluft ved portalbygget i Erlia og ikke i fjellet, som er forutsatt i konsesjonen. De omsøkte endringene vil ifølge Opplandskraft innebære reduserte naturinngrep, forbedret løsning for fiskevandring, mindre anleggsstøy ved boliger og reduserte utbyggingskostnader sammenlignet med konsesjonsgitt løsning.
Opplandskraft søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive kraftverket i henhold til de nye omsøkte utbyggingsløsningene, og endret arealbehov fra konsesjonsgitt løsning. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse. Det innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. NVE vil behandle planendringssøknaden parallelt med detaljplan- for miljø og landskap.

Planendringssøknad 


Vedlegg 1.2-2.8

Vedlegg 3.1-3.3

Vedlegg 4.1-4.2

Vedlegg 5.0

Vedlegg 6.1-7.0

Vedlegg 8.0 

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
09.02.2018