Nemnder og utvalg 2015 - 2019

 

 E-post til medlemmer i nemnder og utvalg sendes: postmottak@tolga.kommune.no 


 

ADMINISTRASJONSUTVALGET: 

Arbeidsgiversida: Formannskapet m/vara
Arbeidstakersida: Rådmann, Eivind Moen og Siv S. Sjøvold

Tillitsvalgte: Elisabeth Grøtli, Leif Martin Kristoffersen og Anne Maj W Solheim

 

ARBEIDSMILJØUTVALGET:
Arb.giversida:
Rådmann, May Irene Løseth og Berit Konstad Graftås
Vara: Anne Buttingsrud, Morten Nyhus 

Arb.takersida: Bjørn Morten Galåen, Terje Bakken, Hovedverneombud

 

BUNÅVA - Kom.rep. i styret:
Joanne Aas Rye  vara: Svein Gjelten Bakken

 

ELDRERÅDET:
Jan Erik Riise, Eli Signe Hørven Jordet, Marthe Nygjelten
Vara: Ingunn H. Engset og Tormod Haugen 

Fra kommunen: Gudny Hagen Bakken, Trond P. Carlsen
Vara: Liv Eide, Randi Vingelsgård

 

FAGRÅDET NORD-ØSTERDAL MUSIKER:
Svein Gjelten Bakken Vara: Turid Camilla Tollan

 

FJELLSTYRET
Jan Oddbjørn Holøien, leder, Ola Petter Søndmør n.leder, Marit Jordet,
Torgeir Tronslien, Anne Maj Wangen Solheim
Vara:Stig Rune Øien, Henning Kaasen, Marie Goodell, Anders Ellefsplass,
Anne Lise S. Sønmør

 

FORLIKSRÅDET (felles i N-Ø) 
 

Nord-Østerdal Forliksråd

Ringveien 36

2500 Tynset.

Forliksråd-sekreteriatet  

v/Torgeir Waage Tronslien 

- Tlf 62 48 37 00

Ansvarlig: 

Karl Sigurd Hole 

- Tlf 911 27 555 

 

FRIVILLIGSENTRALEN - kom.rep. i styret: 

Ingeborg Kirkbakk  Vara: Gudny Hagen Bakken

 

GENERALFORSAMLING FARTT:
Ordfører  Vara: Varaordfører

 

GENERALFORSAMLINGEN I FIAS 

Ordfører  Vara: Varaordfører

 

GENERALFORSAMLING  MESKANO
Ordfører  Vara: Varaordfører

 

GENERALFORSAMLINGEN I TOS ASVO
Ordfører  Vara: Varaordfører

 

HEIMEVERNSNEMND:
Torill Urset Erlimo, Per Gunnar Bakken

 

INTERKOMMUNALT UTVALG FOR VERNESAKER: 

Ordfører  vara. Varaprdfører

 

INTERNASJONALT RÅD:
Eva Nyhus, vara: Anne Maren Røseplass
Synnøve Narjord, Suraja Tadjik, Ahmed Alabdallah, Danielle Driehaus, Ingrid Eide, Svein Gjelten Bakken
vara: Richard Mukoyo, Sandra Zikaite

 

KONTROLLUTVALG:
Marit Gilleberg (leder) Audun Holte, Anne Buttingsrud, Toril Eva Steien, Per Gunnar Bakken
Vara: Embret Rønning, Astrid Alice Haug, Anne Lise Lysgård
Sekretariat:
Torill Bakken, tlf 92068146, Os Kommunehus.

 

KOMMUNENS REPRESENTANT I MENIGHETENES FELLESRÅD: 
Johanne Aas Rye  Vara: Trond P. Carlsen

 

KS's ORGANER
Ordfører  Vara: Varaordfører

 

MIDTHEDMARK BRANN OG REDNINGSVESEN 

Per Gunnar Bakken  Vara. Inger Johanne Simensen

Ann-Kristin L. Sandvik  Vara: Leif Vingelen

 

NORD-ØSTERDALMUSEET - REPRESENTANTER:
Jakob Trøan  Vara: Øistein Aasen
Marit Erlien Hulbækmo  vara: Ingrid Eide

 

NØK KOMMUNENS REPR. TIL REPS.SKAPET
Morten Nyhus vara: Trond P. Carlsen

 

OVERTAKSTNEMNDA FOR EIENDOMSSKATT 

Svein Ola Nygjelten (leder) Anne Berit Nordvang, Tve Mete Tveråen
Vara: Maren Rise

 

REGIONRÅDET:
1: Ordfører. Vara: Varaordfører
2: Bjørnar Tollan Jordet Vara:

 

REPRESENTANT I VANNVERKSSTYRENE 
Tolga Vannforskyning: Kommunalt fra 1/1-2016 
Vingelen Vannverk: Embret Rønning  Vara: Leif Vingelen
Hodalen Vannverk: Johanne Aas Rye  Vara: Esten Ole Nygjelten

Øversjødalen Vannverk: Ragnhikd Aashaug  Vara: Jan Pallin

 

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMA:
Ann-Kristin L. Sandvik (leder),  Vara: Marit Erien Hulbækmo

Jo Esten Trøan  vara: Lotte Iversen
Brukerrepresentanter: Jan Pallin, grete Nesset, Kristin K. Moseng
Vara: Sigrid Vingelen

SAMARBEIDSUTVALGET FOR SKOLER/BARNEHAGER
Tolga skole:
 Randi Ane Storhaug   Vara: Ann Kristin L. Sandvik
Vingelen skole: Per Kolstad  Vara: Bjørnar Tollan Jordet
Tolga barnehage: Marit Hulbækmo Vara: Leif Vingelen

 

TAKSTNEMNDA FOR EIENDOMSSKATT 

Toril Østvang (leder), Jon Tollan, Stein Nygjelten

 

TOLGA FJELLSTYRE:
Jan O. Holøien (leder), Ola P. Søndmør, Kari J. Langsjøvold, Torgeir Tronslien, Anne M. Solheim
Vara: Stig R. Øien, Erik Smedås, Marie Goodell, Anders Ellefsplass, Anne Lise Sønmør

 

TOLGEN HYTTESTUE - Stiftelse:
Morten Nyhus  Vara: Gudny Hagen Bakken
Per Kolstad   Vara: Marit Erlien Hulbækmo
Toril Østvang  Vara: Trond P. carlsen

 

TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET 

Randi Ane Storhaug, Svein Gjelten Bakken, Åsmund Nymoen
Vara: Bjørnar Tollan Jordet

 

VILLREINNEMND FOROLLHOGNA: 

John Håkon Stensli  Vara: Toril Østvang

 

VILTNEMNDA
Jo Esten Trøan, leder, Jan Håkon Jordet, JAkob Trøan, Aud Inger dalløkken, Bente Gulløien
Vara: AsÅsmund Nymoen, Karen Prytz
Også for Tolga Østfjell

 

VINGELEN KIRKE- OG SKOLEMUSEUM:
Øistein Aasen  Vara: Turid Vingill

 

VINGELEN NÆRVARME: 

Svein Ola Nygjelten  Vara: Ingunn Bakken

 

 

 


 

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
14.03.2018

Kontakt politikk

Ordfører:
Ragnhild Aashaug
Mobil: 970 40 929
Varaordfører:
Leif Vingelen

Tlf: 911 45 958