Avløp og slam

Det er to renseanlegg i Tolga kommune
 

Tolga renseanlegg
Tolga renseanlegg er et mekanisk-kjemisk anlegg, og betjener Tolga sentrum.
Det rensede avløpsvannet slippes ut i Glomma ved anlegget.
Slammet avvannes og blir deretter transportert til Torpet avfallsplass, slammet blandes med flis og blir lagt i ranker for kompostering. Komposten skal brukes som toppdekke på avfallsplassen.


Vingelen Rensepark 

Vingelen rensepark er et åpent infiltrasjonsanlegg og betjener Vingelen tettsted. Avløpsvannet renner inn i en slamavskiller.  Etter slamavskilling pumpes avløpsvannet til de åpne infiltrasjonsbassengene, og renses ved filtrering gjennom stedlige løsmaser. Slammet blitt transportert til Tolga renseanlegg for avvanning. Septikrenovarsjon blir utført av Reco a/s på Tynset. Tankene blir tømt annet hvert år for de som har 3 kamra slamavskiller, hvert år for de som har mindre en 3 kammer. Slamet blir transportert til Tolga renseanlegg for avvanning.

 

Antall slamavskillere i kommunen er ca 150 stk. Tolga kommune har 14 stk pumpestasjoner for avløpsvann. Ledningsnettet er på ca 35 000 m

For gebyrer se boks i høyre marg.

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
18.06.2012

Kunngjøring – ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann

AvløpsvannKommunestyret i Tolga vedtok den 22.03.12 ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende). Forskriften er utarbeidet i fellesskap for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga og Tynset, med hjemmel i Forurensningsforskriften § 12-6. Ikraftsetting er fra 01.08.12.

 Se forskriften her

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
06.07.2012

Kontakt tekniske tjenester

Vei og vedlikehold bygg:  

Hallvard Urset
Tlf: 481 16 318

Brann:
MHBR:  

Tlf. 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 959 29 121
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
(kl. 09.00 - 15.00)

Tolga vannforsyning
Tlf: 62 49 65 00

Hodalen vannverk:
Tlf: 62 49 60 14

Vingelen vannverk:
Tlf: 62 49 45 11

Øversjødalen vannverk
Tlf: 62 49 62 28

Helgesbekken (Eid)  

Tlf: 62 49 46 35
Tolgen vannverk (Hauan)
Tlf: 62 40 42 08