Stein HalvorsenRådmann i Tolga kommune heter Stein Halvorsen.
Han har vært ansatt siden september 2010, og kommer fra stillingen som kultursjef i Åmot kommune.

Halvorsen er å treffe på tel: 62 49 65 46 el.
mobil 414 72 123. Du kan også sende e-post.

Nyheter

Jmf. Matrikkellovens § 46 første ledd, kan Tolga kommunes matrikkelføring ev eierløs teig beliggende mellom gnr/bnr 51/1, 27/3, 63/47 og 34/28 ved Rabbåsen/Enkjefloen som gnr/bnr. 39/101 i Tolga påklages. Ev. klage må merkes saksnr. 15/428 og sendes til Tolga kommune, enhet for plan/teknisk, 2540 Tolga innen tre uker fra denne kunngjøring.

Rådmann

28.04.2015

Stein HalvorsenLov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

27.05.2013

Stein HalvorsenVisjonen i Tolga kommunes plattform for oppvekst og læring er:
«Røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap». 

En målsetting og et kjennetegn skal være: Et oppvekstmiljø som gir trygge, glade, selvstendige og skapende barn og unge.

Dette er ikke smålige ambisjoner. Er det mulig å måle om en slik målsetting nås?

Det er vel ikke noe helt entydig svar på det. Om det skulle la seg måle er det vel heller ikke gitt at mål satt i en plan vedtatt i 2009 er årsaken til det.

20.03.2013

Tolga kommuneEr full barnehagedekning, godt oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn nok til å bygge et attraktivt kommuneomdømme? Eller må kommunen skille seg ut med noe mer unikt? Tolga og Os kommune er to av i alt 14 kommuner som har fått plass på Distriktssenteret sin årlige Omdømmeskole. Her lærer vi hvordan kommunene kan bruke et godt omdømme som middel til å nå overordnede mål.

13.11.2012
j0439465

At Tolga definitivt er en kulturkommune er nå også dokumentert. Telemarksforskning har kåret landets beste kulturkommuner. På kulturindeksen for 2012 er Tolga nr. 35. Dette er et strålende resultat. Tolga scorer høyt i mange kategorier, og aller best på bibliotek der Tolga er nr. 8. Strålende.

04.10.2012

Stein HalvorsenSamfunnet på alle nivåer er i stadig endring og utvikling. Disse går fortere og fortere. Kommunene er en del av denne virkeligheten. Det blir en økende kamp og konkurranse om arbeidskraften i årene som kommer. Hvilket omdømme man har og hvilken identitet man vil skape vil bli et viktig konkurransefortrinn. Økt velstand generelt gir også økte forventninger til kommunene. Det er ofte omtalt som «rikdommens dilemma». Kommunene blir utfordret ikke bare på kvalitet og effektivitet, men også kommunenes plass som velferdssamfunnets hovedaktør skjerpes.

28.03.2012
Politiske partier

Når dette leses har innbyggerne i Tolga bestemt hvem som skal styre Tolga kommune de neste 4 årene. Kommunevalget er viktig av mange grunner. Det er kjernen i vårt demokrati og folkestyre. Denne sommeren har det blitt satt på prøve. Hendelsene 22. juli har mobilisert rundt vårt åpne demokrati. Alt tyder på at valgdeltakelsen blir stor. Dette er gledelig og et bevis på at nordmenn hegner om det flott demokratiet vi har her i landet.

26.09.2011

Kontakt administrasjon

Personalsjef:

Harald Sørli

Tlf: 974 31 178

Rådmann:
Stein Halvorsen
Tlf: 414 72 123

Økonomisjef
Jenny Støholen 
Tlf: 45 63 71 73

Kontakt Tolga kommune

Servicetorget

Tolga kommune
Kommunehuset

2540 Tolga

 

Telefon: 62 49 65 00
Faks: 62 49 65 97
E-post
Åpningstid:
Hverdager 09.00 - 15.00

Sommertid 10.00-14.00

Kontakt ansatt/enhet
Se også under tjenester i venstre marg

Generell henvendelse til kommunen -
elektronisk skjema

Min sak
Kommunalteknisk vakt: 959 29 121
Organisasjonsnummer:  940192404

Facebook