Krisesenter

HenderKrisesentertilbud er et tilgjengelig lavterskeltilbud for personer utsatt for vold i nære relasjoner. Målgruppen for krisesentertilbudet er kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. I Tolga kommune har vi avtale med og bruker Gudbrandsdal Krisesenter.

 

 

 

 

 

 

Krisesentertilbudet retter seg mot alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, det vil si både kvinner og menn, eldre, barn (sammen med omsorgsperson), unge, personer med funksjonsnedsettelser, lhbt-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) og personer i samkjønna relasjoner. Tilbudet er rettet mot personer utsatt for vold i nære relasjoner og som har behov for veiledning eller et midlertidig botilbud.

 

Krisesentertilbudet gir et gratis trygt og midlertidig botilbud som er tilgjengelig døgnet rundt, alle dager i året. Det gis også et gratis dagtilbud med støtte, råd og veiledning gjennom samtaler eller deltakelse i grupper eller aktiviteter.  Senteret har et telefontilbud, hvor voldsutsatte som henvender seg får informasjon, råd og veiledning. De som ringer skal kunne være anonyme.  Det gis tilbud om oppfølging i reetableringsfasen som omfatter fortsatt hjelp fra krisesenteret.  Kommunen er pliktig til å samordne tiltak fra krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet, slik at den voldsutsatte får helhetlig oppfølging, også i reetableringsfasen. Bestemmelsen om oppfølging i reetableringsfasen gjelder også for barn.

 

Enkeltpersoner kan henvende seg direkte, uten henvisning fra andre eller timeavtale. Se her for kontaktinformasjon til Gudbrandsdal Krisesenter. 

 

Publisert av: Ellen Vibeke Solli Nygjelten
20.08.2015

Kontakt sosiale tjenester

Flyktningtjenesten:
Tlf 62 49 65 00
Krisesenter:
Tlf: 61 27 92 20
NAV-kundesenter:
Tlf. 55 55 33 33

Hva er vold?

Vold defineres ofte som «enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, eller får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil». Vold kan omfatte ulike typer krenkelser: fysisk vold, psykisk vold, trusler, seksuell vold, materiell vold, økonomisk vold, digital vold, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og menneskehandel. For personer med nedsatt funksjonsevne og for barn, kan også forsømmelse og ignorering av hjelpebehov være en form for vold. Vold i nære relasjoner er altså ikke avgrenset til partnervold, men omfatter vold utøvd av flere i (stor-)familien, vold mot barn og vold utøvd av tjenesteytere. (Veileder til Krisesenterloven 2015, Bufetat.no)