Strategisk Næringsplan 2013-2020

 

Strategisk Næringsplan-tiltak og handlingsdel 2014-2017

 

Landbruksstrategi - næringsfond

 

 

 

RETNINGSLINJER  FOR  

KOMMUNALT  NÆRINGSFOND  

OG  

DISPOSISJONSSFOND  NÆRING 

I  TOLGA  KOMMUNE 

 

Søknader til kommunalt næringsfond blir behandlet tre ganger i året. Fondstyret (formannsskapet) vil behandle sakene i mars, august og november.  På denne bakgrunn har vi satt følgende søknadsfrister:  15. februar, 1. juli og 1. oktober.  For mer informasjon ta kontakt med Kjersti Ane Bredesen, tlf: 481 01 991. 

  

Med unntak av det som fremgår under pkt A2 og pkt B, er bestemmelsene de samme for begge fondene. 

  

A. FORMÅL: 

 

1.  Hovedformålet er å legge til rette for næringsutvikling i Tolga kommune:

 • Fremme etablering av ny næringsvirksomhet
 • Videreutvikle og bevare eksisterende næringsliv.
 • Infrastrukturtiltak for næringsvirksomhet

 

2.  Retningslinjene for Kommunalt Næringsfond er i samsvar med:

 • Tilsagnsbrev for KRD-midler fra Hedmark Fylkeskommune.
 • EØS-bestemmelsene
 • Forvaltningsloven
 • Reglement for økonomistyring i staten

 

B. MIDLER:  

  

 • Kommunalt Næringsfond tilføres midler på følgende måter:
  1. Tilskudd til næringsarbeid fra KRD/Hedmark Fylkeskommune
  2. Årlige konsesjonsavgifter fra Aursund-reguleringen
  3. Renter og annen avkastning av fondskapitalen

 

 • Disposisjonsfond Næring tilføres midler på følgende måter:
  1. Bevilgninger fra Tolga kommunestyre
  2. Renter og annen avkastning på fondskapitalen

 

C. HVEM KAN FÅ STØTTE, OG HVA KAN STØTTES: 

 

Tolga kommunes strategiske næringsplan (SNP) skal legges til grunn ved prioritering av midlene.

 • Prosjekter skal vurderes opp mot hovedsatsingsområdene i næringsplanen.
 • Tiltak som ikke kommer inn under disse områdene kan unntaksvis gis støtte når de ut fra en helhetsvurdering vil gi et positivt bidrag til næringsutviklingen i kommunen eller regionen.
 • Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.
 • Landbruk likestilles med annet næringsliv for mulighet til å utløse støtte.

 

 

Eksempler på prosjekter som kan støttes : 

 

Kommunalt tiltaks- og næringsarbeid:

 • Næringsplanlegging, etablererprosjekter og samarbeid skole/næringsliv

 

Fysisk tilrettelegging for næringsvirksomhet (grunnlagsinvesteringer):

 • Kommunal tilrettelegging av næringsarealer og ulike typer infrastrukturtiltak.

  

Bedriftsutvikling:

·       Opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og generell planlegging 

      for videreutvikling av bedrift og marked

 

Investering i bedrifter:

 • Utstyr og maskiner ved oppstart, og utvidelse av mindre bedrifter.
 • Lett omsettelig utstyr, som inventar, kontorutstyr og lignende, støttes primært ikke, men kan vurderes dersom dette begrunnes i søknad. 

  

Det gis ikke støtte til:

 • sanering av gjeld i private bedrifter.
 • tilskudd til ordinær drift
 • avlønning av næringskonsulent eller tilsvarende
 • bedrifter som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter

  

  

D. STØTTEFORMER OG VILKÅR.  

  

 1. Støtte kan gis i form av tilskudd
 2. Samlet finansiering til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehovet for et prosjekt. (Se for øvrig pkt 5 under)
 3. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom kan det gis inntil 75 % finansiering.
 4. For støtteformene «Kommunalt tiltaks- og næringsarbeid» og «Fysisk tilrettelegging for næringsvirksomhet», kan prosjektene fullfinansieres.
 5. Prosjekter med totale investeringskostnader over kr 200 000 skal fortrinnsvis finansieres gjennom Innovasjon Norge eller andre finansieringskilder. Dette gjelder både private og offentlige prosjekter.

  

  

E. SØKNAD: 

 

Søknaden skal inneholde:

 • Forretningsplan
 • Budsjett
 • Finansieringsplan

 

Ufullstendige søknader vil ikke bli lagt frem til behandling i fondsstyret. Saksbehandler hos kommunen skal ved ufullstendige søknader gi søker tilbakemelding på hva som er mangelfullt ved søknaden.

 

F. BEHANDLING OG TILSAGNSBREV. 

 

 1. Fondsstyret behandler søknader om støtte fra næringsfondet 3 ganger i året, i mars, august og november. Ved behandling skal punktene i i kapitel C i retningslinjene bli vektlagt.

2.       I politisk/administrativt vedtak skal følgende tas med:

o   Beløp

o   Vedtatte retningslinjer for næringsfondet

3.       Vilkår for utbetaling av tilskudd:

a)      Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram.  Særlige vilkår knyttet til tilsagnet må oppfylles.

b)      Prosjektet må ikke igangsettes før kommunalt tilskudd er gitt og finansieringen er ordnet.  Det skal føres regnskap for prosjektet.  Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenliknes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilsagnet.

c)       Tilskuddet vil kunne bortfalle dersom planene som ligger til grunn for tilsagnet endres uten forhåndssamtykke fra kommunen. Tilskuddet eller eventuelt delutbetaling av tilskuddet vil da kunne bli krevet tilbakebetalt.

d)      Kommunerevisjonen forbeholdes rett til å iverksette kontroll med at tilskuddet brukes i henhold til forutsetningen.

e)      Tilsagnet bortfaller dersom kommunen ikke har mottatt anmodning om utbetaling i løpet av 2 år. Kommunen kan i spesielle tilfeller, og etter søknad, forlenge fristen for utbetaling.

f)       Ved fremlagte dokumenterte planer for prosjektet kan det delutbetales inntil 75 % av det innvilget tilskudd. Sluttutbetaling skjer når prosjektet er gjennomført, vilkårene oppfylt og revisorbekreftet/attestert regnskap/bilag er sendt inn.

 

G. KLAGEADGANG.   

 

Vedtak fattet av rådmannen eller fondsstyret kan påklages:

 • Fondsstyret er klageinstans for vedtak fattet av Rådmannen. Fondsstyrets vedtak er endelig
 • Kommunestyret er klageinstans for vedtak fattet av fondsstyret. Kommunestyrets vedtak er endelig.

 

 

H. FONDSTYRE.   

  

 • Tolga Formannskap er fondsstyre og har myndighet til å avgjøre alle saker.
 • Fondsstyret delegerer til administrasjonen å avgjøre kurante saker med inntil kr 25 000,- i samlet støttebeløp. Som kurante saker menes saker som er i samsvar med prioriteringer i SNP og i henhold til tidligere praksis.
 • Alle saker, uansett beløp, som ikke er i samsvar med SNP og/eller tidligere praksis, skal behandles av Fondsstyret.
 • Tre år etter tildeling skal fondsstyre evaluere effekten av tildelinger fra næringsfondet og legge frem rapporten for kommunestyret. Evalueringen skal bl a inneholde utvikling i forhold til årsverk i bedriften og omsetningstall

 

 

Nyheter