Hus i hender

Hva er bostøtte? 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

 

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

 

Hvor er bostøttekontoret i kommunen? 

Ta kontakt med servicetorget så hjelper vi deg.


Sjekk om du kan få bostøtte På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. Dette kan du se på Husbankens hjemmeside.

  

Søk bostøtte 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Her søker du.

Meld fra om endringer 

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. Her kan du melde fra.

  

Klage på vedtak om bostøtte 

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Her kan du klage.   

  

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no  . Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

 

Regelverk 

·         Lov om bostøtte (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-08-24-64)

·         Forskrift om bustøtte (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-29-1283?q=FOR-2013-12-12-1495)

Nyheter
Hus i hender

1. oktober lanserer Husbanken elektronisk søknad for bostøtte. I den anledning har Husbanken gjort store endringer på nettsidene sine. Tolga kommune har tilrettlagt sin informasjon etter Husbankens endringer. Søknadsfristen er fortsatt den 14. i hver måned.

17.09.2014

Bostøtte hus med penger foranAlle som fikk bostøtte for oktober får nå et brev fra Husbanken. Der blir du bedt om å skrive under et skjema og sende det til Husbanken. Hvis du ikke sender inn skjemaet, så kan ikke Husbanken behandle bostøttesøknaden din i januar 2013. 

22.11.2012

Kontakt sosiale tjenester

Flyktningtjenesten:
Tlf 62 49 65 00
Krisesenter:
Tlf: 61 27 92 20
NAV-kundesenter:
Tlf. 55 55 33 33