ElgNesten all utmark på Tolga er i privat eie. Bare lengst sørøst i kommunen ved Langsjøen er det en liten Statsallmenning. Henvend deg til jaktlagene for jaktmuligheter. Se link for jaktlag i høyre marg.

 

Kommunestyret i Tolga har delegert sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven, med de til enhver tid gjeldende sentrale og lokale forskrifter og endringer i lov, til viltnemnda, samt sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om forvaltning av rovdyr § 9 m/kommentarer:Oppnevning av kommunalt fellingslag for fredet rovvilt . Viltnemnda oppnevner fellingslaget årlig innen 1. juni.

 


Viltnemnda 2016- 2019 

Jo Esten Trøan

Leder

906 80 208 

Jakob Trøan 

Nestleder

913 60 373 

Bente Gulløien

 

976 79 398 

Aud Inger E Dalløkken

 

979 82 086

Jan Håkon Jordet

 

911 26 753

Kjetil Brodal

Sekretær

416 00 264

Åsmund Nymoen

1. vara 

951 87 957

Karen Prytz

 2. vara

958 21 217

 

Sakspapirer fra Viltnemnda

Møteinnkalling 20.mars 2017 Møteprotokoll 20.mars 2017
Møteinnkalling 23. mai 2016 Møteprotokoll 23. mai 2016
Møteinnkalling 14. mars 2016 Møteprotokoll 14. mars 2016
Møteinnkalling 18. januar 2016 Møteprotokoll18. januar 2016
Møteinnkalling 01.juni 2015 Møteprotokoll 01. juni 2015
Møteinnkalling 19.januar 2015 Møteprotokoll 19. januar 2015
Møteinnkalling 17.november 2014 Møteprotokoll 17.november 2014
Møteinnkalling 26.mai 2014 Møteprotokoll Tolga 26. mai 2014
Møtennkalling 10. mars 2014 Møteprotokoll 10.mars 2014

 


 

Nyheter

Forvaltningsmål og forskrift vedrørende beverjakt for Tolga kommune ble vedtatt i Tolga kommune 28/9-17. I forvaltningsmål er det angitt et anbefalt uttak og et maksimalt uttak av bever pr år i det enkelte delområde/vald. Tolga kommune vil ikke tildele noen spesifikke kvoter ut over det som ligger i forvaltningsmålet.

Klikk på overskrifta for å lese mer.

16.10.2017

Forollhogna nasjonalparkMagasinet «Forollhogna – folk – natur- kultur – historie» er nå lagt ut for salg.Dette er et årlig magasin som gis ut av villreinutvalget i Forollhogna i samarbeid med villreinnemda og Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Magasinet erstatter den tidligere «Hognareinen».

Her finner du mange flotte bilder og artikler fra Forollhogna-området om natur og kulturhistorie og gode opplevelser fra fjell og seterdaler. Vi håper magasinet faller i smak, gir kunnskap om området og bidrar til inspirasjon til gode opplevelser i Forollhogna-området. For mer opplysninger om utgivelsen og utsalgssteder se villreinutvalgets nettsider.

 

 

29.06.2017

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 11. juli 2016 forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

 

• forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr

 

 

Les hele saken her

20.07.2016

Villrein2Det innkalles til møte i viltnemnda mandag 18. januar kl. 19.30-22.00 på Kommunehuset. Det blir oppsummering av storviltjakta 2015 og saker til drøfting.

Møteinnkalling Viltnemnd 18.01.2016

11.01.2016

Rådyr i snøTolga kommunestyre har i sitt møte 21. mai 2015 vedtatt Kommunal horteviltplan for 2015-2020.

 

Kommunal hjorteviltplan 2015-2020

22.05.2015

jervStatens naturoppsyn (SNO) vil i perioden februar til mai 2015 utføre bestandsregistrering av jerv i Hedmark. SNO er av Miljøverndepartementet gitt i oppdrag å drive bestandsregistrering av store rovdyr. Oppdraget er en del av den offentlige tjeneste som er hjemlet i Lov om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996. På denne registreringen vil det bli brukt snøskuter og helikopter i tjenesten, noe som er tillatt med hjemmel i naturoppsynsloven §3, og i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §4.

26.02.2015

ElgDet innkalles til møte i viltnemnda mandag 26.mai kl. 19.30 på Storstua, Kommunehuset. På sakslista står blant annet bestandplan for elg og hjort 2014-2017. Møteinnkallingen.

19.05.2014

Forollhogna nasjonalparkstyreFylkeskommunene Sør - Trøndelag og Hedmark i samarbeid med Nasjonalparkstyret for Forollhogna og Midtre Gauldal kommune inviterer til årskonferanse Forollhogna 2014. Årskonfersansen finner sted 3.februar i Budal flerbrukshus, Midtre Gauldal kommune.  Et hovedtema vil være: « Villrein og ferdsel» i Forollhogna.  Årskonferansen er åpen for alle og er gratis.  Invitasjon, program og påmelding vil skje tidlig på nyåret. Dette er en konferanse for alle med interesse for natur- og kulturverdier, friluftsliv, næring og utvikling i Forollhogna-området.

30.12.2013
Elg

Forskrift om utvidet jakttid på elg i Tolga kommune er nå endelig vedtatt. Fra og med i høst og til og med høsten 2016 vil jakttida på elg være fra 25. september til 23.desember i hele kommunen.

05.09.2012

RypeTolga Fjellstyre har vedtatt å stoppe rypejakten f.o.m. 1. oktober 2012 i sine områder på grensen mot Engerdal. Årsaken er den svake rypebestanden i området. Jegerne som har fått tildelt jakt, oppfordres til ikke å felle enkelt fugl eller par.

04.09.2012
elg7

Tolga Viltnemndas møte 12.06.12 ble fellingskvoter for elg, hjort og rådyr i 2012 vedtatt og kommunalt fellingslag for rovvilt ble oppnevnt.
Fellingskvoter elg hjort rådyr 2012

Fellingslag Rovvilt 2012 Tolga

18.06.2012
Bever

Det er utarbeidet et forslag på ny forskrift om utvidet jaktttid på bever i Tolga. Høringsdokument utvidet jakttid 2012-2017. Høringsfrisen er  20.mai.2012.

18.04.2012
elg7

Det innkalles til møte i Viltnemnda mandag 16. april kl. 19.30 på Storstua på Kommunehuset. Møteinnkalling

10.04.2012

Villrein2Møtet på Tolga Kommunehus tirsdag 28/2 kl 19 om «Villreinens leveområde – Regional plan  for Forollhogna» må utsettes pga av sykdom. Ny møtedato kommer senere.

27.02.2012