Reguleringsplaner og arealplaner

Planer under arbeid: 

 1. Varslet oppstart 
  Områdeplan Svartåsen
 2. Planforslag vedtatt lagt ut til offentlig høring
 3. Under arbeid – klargjøres for 2. gangs behandling og vedtak
  Våttåsen
  Grustak forlotten
 4. Til kunngjøring som vedtatt plan
 5. Til klagebehandling – påklaget planvedtak/ 2. gangs behandling
  Ivaregga
 6. Endelige vedtatte planer

Kartdata 

Tolga kommune deltar i et samarbeid om kartdata for Nord-Østerdal. Dette er et nyttig verktøy i mange sammenhenger. Du kan finne eiendommen din, naboene dine, størrelsen på tomta, måle avstander, skrive ut kartutsnitt og se flyfoto for store deler av kommunen.

Ved å velge hovedtype: arealplaner og karttype: regulerings-/bebyggelsesplaner eller kommuneplanens arealdel i nedtrekksmenyene til venstre for kartet vil du kunne se alle kommunens arealplaner i kartet. For informasjon om et område i planen trykker du på i-ikonet over kartet og klikker på kartobjektet du ønsker informasjon om. Sammen med informasjonen som kommer fram til venstre for kartet vil det være en link til WebPlan (planregisteret) der alle dokumenter knyttet til planen, sammen med informasjon om behandling og vedtaksdato, ligger. I WebPlan kan du også søke opp planer etter planid eller navnet på planen, og sortere etter årstall, status og type plan. For å få fram inndelingen i arealformål innen en regulerings-/bebyggelsesplan må målestokken være større enn 1:10 000, mens for kommuneplanens arealdel må den være større enn 1:250 000 og mindre enn 1:5  

 

Om ulike typer planer:

1. juli 2009 trådte ny plandel av plan- og bygningsloven i kraft. Du kan lese mer om den nye planloven på Miljøverndepartementet sine nettsider planlegging.no. Plandelen av loven i sin helhet finner du her 

Kommuneplan 

Kommuneplanen er en overordnet plan som gjelder for og dekker hele kommunen, og er delt i en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal omhandle de langsiktige utfordringene i kommunen, med mål og strategier for både kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom den framtidige samfunnsutviklingen og arealbruken. Arealdelen skal vise hensyn til ulik bruk, utbygging og vern på et overordnet nivå, med bestemmelser og retningslinjer. I tillegg til å vise hele kommunen, kan det også utarbeides delplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Kommuneplanen skal minst én gang hver valgperiode vurderes av kommunestyret. Se Kommuneplan Tolga Os 2009-2013 for alle dokumenter knyttet til arealdelen.

 

Reguleringsplan 

En reguleringsplan er en plan som mer detaljert går inn på å vise bruken av et område med bestemmelser. Plantypen kan utarbeides med ulik detaljeringsgrad. I ny planlov finnes to ulike typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. Områderegulering skal initieres av det offentlige eller brukes for områder der det offentlige har spesielle interesser. Detaljreguleringer kan fremmes av både offentlige og private.

 

Én enkelt eiendom kan dermed være underlagt føringer i flere planer, for eksempel kommuneplanens arealdel og en reguleringsplan. Dersom det er motstrid mellom planene er det den nyeste planen som gjelder, med mindre annet er bestemt i planen eller vedtaket. I kommuneplanens arealdel 2010-2022 er det fastslått at alle reguleringsplaner som var gjeldende ved vedtakstidspunktet skal gjelde foran kommuneplanens arealdel, med unntak av de planene som ble opphevet ved vedtaket.

Se Planregisteret for en oversikt over vedtatte reguleringsplaner i kommunen med tilhørende bestemmelser.

 

For informasjon om saksgangen i en reguleringsplanprosess, se veilederen utarbeidet av Miljøverndepartementet.

 

 

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
14.12.2015

Kontakt Bolig og eiendom

Byggesaksbehandler: 

Tore Skjøtskift

Tlf: 62 49 65 18
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
Brann og feiing:
MHBR

Tlf: 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 95 92 91 21
Eiendomsskatt:
Hallvard Urset
Tlf. 62 49 65 00
Tolga vannforsyning: 
Tlf:95 92 91 21
(Kommunalteknisk vakt)

Lenker reguleringsplaner og arealplaner