Skogområde i Tolga kommuneTolga kommune ligger lengst nord i Nord-Østerdalen i Hedmark fylke. Kommunen grenser i nord, vest og delvis i sør mot Tynset, i nord-øst mot Os, og rett i sør både til Rendalen og Engerdal kommuner.

Det Totale arealet er 1047km og består for en stor del av fjell og utmark.
Klimaet i Tolga kjennetegnes ved typisk innlandsklima med kalde og tørre vintre, og forholdsvis høy sommertemperatur med lite nedbør.

De lokale klimavariasjonene er store på grunn av store høydeforskjeller.Gjennomsnittstemperaturen for årets kaldeste måned (januar) er -9 til -11C. ilsvarende for årets varmeste måned er +15 - +17 C. Årsnedbøren ligger på 4-500  mm noe som tilsier at det er relativt nedbørsfattig. Det meste av denne nedbøren faller i Sommerhalvåret. 
Det er utarbeidet en Klimaplan 2010 - 2020 som er førende klimaarbeidet i kommunen.

 

 

 

Nyheter

Her finner du informasjon om Tylldal fiskevei: 

 

Brosjyre Tylldal fiskevei 2017

 

Fiskevei del vest:

 

fiskevei del vest

 

 

Fiskvei del øst:

fiskevei del øst

 

Fiskevei spor alt 

07.07.2017

HuskMandag 20.mars kl. 19.30 i Storstua på kommunehuset er det møte i Tolga Viltnemd. Status kommunalt viltfond og oppsummering av storviltjakta i 2016 er noen av sakene som skal behandles. Se hele møteinnkallingen her.

16.03.2017

Forollhogna nasjonalparkstyreForollhogna-konferansen 2017 finner sted mandag 13.mars 2017. Møteramme kl. 10 – 16. Dørene åpner kl. 9 for kaffe og uformell prat. Konferansen er lagt til Mjuklia Leirsted og Gjestegård på Berkåk i Rennebu. Utdrag fra programmet:
- Vegard Gundersen (NINA) vil presentere resultater fra «Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna», Oskar Puschmann (NIBIO) forteller om natur- og kulturlandskap i endring og Olav Strand (NINA) orienterer om skrantesjuke og kalveprosjekt. Invitasjon og fullstendig program for konferansen finner du her: INVITASJON OG PROGRAM   Påmelding til Rennebu kommune innen 9.mars. Konferansen er åpen for alle interesserte! Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom følgende aktører:Nasjonalparkstyret for Forollhogna, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Rennebu kommune som vertskapskommune.

02.03.2017

Kommunevapen_fargerJakttiden på bever utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai 2017. Dette vedtok kommunestyret 26. januar 2017. Dette gjelder da for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022. Tolga kommune har hatt utvidet jakttid på bever i 15 dager de tre siste 4-års periodene (2003-2016). Den lokale forskriften er hjemlet i sentral forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen.

09.02.2017

elgwebUnder høstens jakt i Tolga kommune ble det felt 161 elger (3 som manglet er nå lagt inn)  av ei kvote på 180, fellingsprosent 89,4. I 2015 ble det felt 150 elger. 20 hjort ble felt i høst (16 i 2015) og 58 rådyr (48 i 2015). Antall felte rådyr er det høyeste som noen gang er registrert i kommunen. For å se alle detaljer gå inn på: www.hjorteviltregisteret.no/ . Registeret er nå oppdatert også i forhold til "Sett elg" og slaktevekter. OBS: "Sett hjort"- data er meget ufullstedige må ikke tillegges betydning. 

09.01.2017

BeverVi ønsker innspill fra alle interessenter.Forslag til forskrift om fortsatt utvidet jakttid på bever i Tolga kommune sendes herved ut på høring i henhold til Forvaltningslovens kap. VII «Om forskrifter». Uttalelser sendes skriftlig til Tolga kommune, 2540 Tolga innen 20.12.2016. Forslaget med høringsuttalelsene legges fram for endelig behandling i Tolga kommunestyre i januar/februar 2017.

Høringsbrev 

28.11.2016
etablererkurs

Etter 1.juni 2015 har det blitt strengere krav enn før til at du som vurderer å sprøyte med kjemiske plantevernmidler har vurdert integrert plantevern. Norsk Landbruksrådgivning og NIBIO har utarbeidet to skjemaer som kan brukes til å dekke minstekravene til dokumentasjon ved bruk av plantevernmidler. Disse finner du ved å trykke på linkene under.

 

Skjema/plantevernjournal for behandling av det enkelte skifte 

Skjema/journal for dokumentasjon av integrert plantevern 

09.08.2016

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 11. juli 2016 forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

 

• forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr

 

 

Les hele saken her

20.07.2016

Forollhogna nasjonalparkstyreNasjonalparkstyret for Forollhogna lanserer nå fotokonkurranse og relansering av turapp`n for Forollhogna (nå: Outtt) sammen med lokale samarbeidspartnere.   Informasjon om fotokonkurranse og arrangører, relansering av turapp for Forollhogna, salg av Forollhogna-magasinet (utgiver: villreinutvalget) og nasjonalparkstyrets nye Facebook-sider kan du lese om på styrets nettsider www.nasjonalparkstyre.no/forollhogna og på Facebook-siden

https://www.facebook.com/forollhognanasjonalpark/. Turer og opplevelser rundt Forollhogna-området finner du på nettsiden www.turapp.no/forollhogna eller ved å laste ned mobilappen Outtt. 

Mobilappen «Forollhogna» som ble lansert i 2015 – relanseres nå under navnet Outtt – sammen med flere andre områder i Norge. Mobilappen er utviklet av firmaet turapp i Vang i Valdres. For mer info om fotokonkurranse se her og turapp/Outtt.

 

08.07.2016

Snøscooter i Forollhogna. Foto Arne NyaasAlle gjeldene tillatelser for leiekjøring med snøscooter går ut i mai 2016. Det må nå søkes skriftlig om å få tillatelse for leiekjøring for perioden november 2016 til mai 2020. I avsluttede periode har det vært gitt 16 tillatelser til leiekjøring i Tolga kommune. Tillatelsene er geografisk fordelt på alle bygdene i kommunen. Tilsvarende nivå på antall tillatelser og geografisk fordeling ønskes opprettholdt i kommende periode. Se Forskrift om motorkjøretøyer i utmark mv § 5 a).  

Søknadsfristen er 30.04.2016. 

Søknadsskjema Motorferdsel i utmark - leiekjøring 2016-2019

22.04.2016

NasjonalparklogoDet nye nasjonalparkstyret for Forollhogna konstituerte seg onsdag 6.mars 2016.
Styret består som før av 9 representanter – en fra hver av de 7 berørte kommunene rundt Forollhogna og en fra hver fylkeskommune (Sør-Trøndelag og Hedmark).

Ragnhild Aashaug (ordfører Tolga kommune) ble valgt som leder, med Sivert Moen (ordfører Midtre Gauldal kommune) som nestleder.

07.04.2016

NasjonalparklogoMiljødirektoratet har nå oppnevnt representanter til nytt Nasjonalparkstyre for Forollhogna. Nasjonalparkstyret for Forollhogna forvalter Forollhogna nasjonalpark, 8 tilliggende landskapsvernområder og et naturreservat. Det nye styret konstitueres i møte 9.mars 2016 på Røros.

01.02.2016

Barn ser på infotavleUtkast til besøksstrategi for Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder er nå lagt ut til høring med høringsfrist 22.januar 2016.
Nasjonalparkstyret for Forollhogna oppfordrer til bredt engasjement om planen og ber om innspill til innhold, mål, strategier og tiltak.
Høringsbrev           Besøksstrategi Forollhogna høringsutkast

08.12.2015

solAlvdal, Folldal, Rendalen og Tolga kommuner samarbeider om et energispareprosjekt hvor målsetningen er å redusere energiforbruket og å fase ut bruk av fyringsolje som grunnlast i kommunale formålsbygninger. For å oppnå dette inngår prosjektkommunene i disse dager en energisparekontrakt Kontrakten omfatter analyse av energibruk og gjennomføring av lønnsomme energitiltak i totalt 38 kommunale bygg (over 57 000 m2). Tiltakene kan omfatte alt fra etterisolering av loft til installasjon av varmepumper i byggene og nye styringssystemer.

 

Les hele pressemeldingen fra prosjektet her

30.10.2015

Rådyr i snøTolga kommunestyre har i sitt møte 21. mai 2015 vedtatt Kommunal horteviltplan for 2015-2020.

 

Kommunal hjorteviltplan 2015-2020

22.05.2015

MiljøfyrtårndagUnder Miljøfyrtårndagen 17.september var representanter fra næringslivet i regionen tilstede, blant annet en rekke miljøsertifiserte virksomheter som Møller Bil, Form til Fjells, og NØK. Til stede var også FIAS, som er ISO-sertifisert. Samtlige presenterte hvordan deres prosess frem mot sertifisering hadde vært, og hvilket positivt utbytte de har hatt av å være miljøsertifisert. Punkter som ble uthevet var et godt system for kildesortering, bedre innkjøpsrutiner, strømbruk og sparing av sådan, en mer ryddig og organisert virksomhet, samt et godt arbeidsmiljø. Sist men ikke minst, vissheten om at man gjorde en god innsats for vårt felles miljø, naturen.

25.09.2014

NasjonalparklogoMiljødirektoratet har engasjert arkitektfirmaet SNØHETTA til å utarbeide en merkevarestrategi for Norges nasjonalparker. Merkevarestrategien skal forene både nasjonalparker, nasjonalparklandsbyer, nasjonalparkkommuner og nasjonalparksenter. I forbindelse med arbeidet reiser representanter for Miljødirektoratet og SNØHETTA på besøk til et utvalg verneområder. Torsdag 12.06 og fredag 13.06 var de på besøk til Forollhogna/Røros.

18.06.2014

ElgDet innkalles til møte i viltnemnda mandag 26.mai kl. 19.30 på Storstua, Kommunehuset. På sakslista står blant annet bestandplan for elg og hjort 2014-2017. Møteinnkallingen.

19.05.2014

ol sliten etter endt målgang2015 skal markeres som Friluftslivets år. I den forbindelse er det etablert en særskilt tilskuddsordning med en ramme på 15 millioner kroner. Tilskuddsordningen skal sikre mulighet til langtidsplanlegging og økonomisk forutsigbarhet slik at landsdekkende organisasjoner får mulighet til å planlegge og gjennomføre større, koordinerte
friluftslivssatsinger som involverer store deler av organisasjonenes regionale og lokale apparat. For mer informasjon se her.

04.04.2014

SkolehageNordisk råds natur- og miljøpris går i 2014 til en nordisk kommune/by/lokalsamfunn som enten har gjort en særlig samlet innsats for miljøet, eller har gjort en særlig innsats på et enkelt miljøområde. Fristen for å komme med forslag er 23.april. Listen over de nominerte offentliggjøres 12. juni. Vinneren annonseres og prisen overrekkes  i Stockholm under Nordisk råds sesjon i slutten av oktober. Prisen er på 350.000 DKK. Du kan komme med ditt forslag her:

Nomineringsskjema for Nordisk råds natur- og miljøpris 2014

 

11.03.2014

Forollhogna nasjonalparkstyreNeste møte i nasjonalparkstyret for Forollhogna er onsdag 9.april kl. 10. Møtet blir i Ålen, Holtålen kommune. Saker som skal opp til behandling bør være innkommet til styret innen 20.mars. Møteinnkalling og møtedokumenter blir lagt ut på nettsidene til nasjonalparkstyret 1 uke før møtet. Etter dette er neste møte i nasjonalparkstyret fastsatt til 13.juni. For mer informasjon se på hjemmesiden til nasjonalparkstyret.

10.03.2014

Seter med dyrDet ble behandlet 79 saker etter verneforskriftene i 2013 (nasjonalparkstyret, arbeidsutvalget og delegerte saker til nasjonalparkforvalter). 55 av sakene er knyttet til nasjonalparken, 24 til landskapsvernområdene. De fleste sakene i lvk-områdene er knyttet til Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os, mens de fleste sakene i nasjonalparken er i Midtre Gauldal kommune (med Os kommune på «andre plass»). Se nettside for nærmere info.

06.02.2014

søscootereEn kommentar til overskrifta i stykket om eventuell skuterløype i Tolga i AR  på side 5 i dag. Tolga kommune vurderer IKKE å etablere skuterløype i Tolga Østfjell. Tolga Østfjell er villreinområde og derfor uaktuelt. Foreløpige vurderinger (før møtet med grunneierene), er at området Øversjødalen- Langsjøen kan egne seg

24.01.2014

Forollhogna nasjonalparkstyre3.februar arrangeres årskonferansen Forollhogna 2014 i Budal flerbrukshus i Midtre Gauldal kommune. Dette er en konferanse for alle med interesse for natur- og kulturverdier, friluftsliv, næring og utvikling i Forollhogna-området.  Årskonferansen er åpen for alle og er gratis. Påmelding til Midtre Gauldal kommune på mail: kai@mgk.no   eller direkte på telefon 72 40 31 14/90 72 61 91 innen 27. januar. Se programmet her: Årskonferanse Forollhogna.

 

10.01.2014

Forollhogna nasjonalparkstyreFylkeskommunene Sør - Trøndelag og Hedmark i samarbeid med Nasjonalparkstyret for Forollhogna og Midtre Gauldal kommune inviterer til årskonferanse Forollhogna 2014. Årskonfersansen finner sted 3.februar i Budal flerbrukshus, Midtre Gauldal kommune.  Et hovedtema vil være: « Villrein og ferdsel» i Forollhogna.  Årskonferansen er åpen for alle og er gratis.  Invitasjon, program og påmelding vil skje tidlig på nyåret. Dette er en konferanse for alle med interesse for natur- og kulturverdier, friluftsliv, næring og utvikling i Forollhogna-området.

30.12.2013

Regionrådet i fjellregionenBonde og miljøaktivist, Thomas Cottis, kommer på energi-og klimakonferansen mandag 25.november. Det er Regionrådet for Fjellregionen som arrangerer konferansen i Kompetansesenteret Aumliveien (tidligere Næringshagen) på Tynset. Målgruppen er politisk og administrativ ledelse i kommunene, fagfolk, privat næringsliv og andre interesserte. Therese Karlseng fra Energiråd Innlandet deltar også. Se hele programmet her: Energi- og klimakonferanse

20.11.2013

Forollhogna nasjonalparkstyreNeste møte i nasjonalparkstyret for Forollhogna er fastsatt til tirsdag 26.november. Møtet blir på Støren kl. 10-15.  Møtet er offentlig – dvs. at det er et åpent møte der det er anledning til å komme og høre på informasjon og diskusjoner. Nærmere informasjon om sted/møtelokale, sakliste, møtedokumenter etc. vil bli lagt ut på styrets nettsider i begynnelsen av neste uke (uke 47 på:www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna 

 

13.11.2013

Snøscooter i Forollhogna. Foto Arne NyaasTillatelsene til leiekjøring med snøscooter 2013v- 2016 er nå vedtatt. Her er ny oversikt: Oversikt over personer med tillatelse til leiekjøring med snøscooter i Tolga kommune 2013-2016 

Foto: Arne Nyaas

22.10.2013

bjørnMiljødirektoratet har den 20.8.2013 åpnet opp for lisensfelling av brunbjørn i Hedmark høsten 2013. Fire bjørner kan i perioden 21. august til 15. oktober felles innenfor et nærmere avgrenset område i Hedmark: Les mer hos Fylkesmannen i Hedmark.

 

21.08.2013

NVENVE har utarbeidet et skjema for foreløpig registrering av flom- og skredskader, som de ønsker at alle berørte bruker. Innsendte skjema vil gi grunnlag for en videre prioritering og evt. utbedring. Alle utfylte skjema skal vurderes og påtegnes av kommunen, før de sendes til NVE. 

24.06.2013
Forollhogna-  toppen

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte 17.04.2013 oversendes til orientering. Protokollen er også lagt ut på nettsidene til nasjonalparkstyret. Det ble behandlet 3 byggesaker etter verneforskriften, og drøftet flere prinsipielle saker knyttet til styrets roller og oppgaver som eks. nasjonalparksenterstatus, informasjonsoppgaver, artsdata mv. Det er også fordelt kr. 433.000,- til tre prosjekter i Forollhogna. Mer informasjon om disse prosjektene kommer på nettsidene

19.04.2013
Plante i hånd

Vi minner om at kommunedelplan for avfall og miljø er på offentlig høring.  

Planen har en ambsiøs målsetting om karbonnøytral avfallshåndtering innen 2020, og foreslår bla. utredning av tiltak for mer kildesortering og materialgjenvinning. Les mer på Fias.

07.03.2013

HognaØstlandsforskning har på oppdrag fra nasjonalparkstyret for Forollhogna utarbeidet notatet: "Vern og bruk i Forollhogna - utvikling og utfordringer. Innspill til diskusjon om videre forvaltning." (ØF-notat 04/2013) 

26.02.2013
Nasjonalparklogo

Rapport fra Forollhogna-konferansen 29.01.2013 (drøftinger og gruppearbeid) er lagt ut på nettsidene til nasjonalparkstyret www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna.

26.02.2013

jervStatens naturoppsyn (SNO) vil i perioden fra slutten av febrauar til mai 2013 utføre bestandsregistrering av jerv i Hedmark. SNO er av Miljøverndepartementet gitt i oppdrag å drive bestandsregistrering av store rovdyr.

25.02.2013
Nasjonalparklogo

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte 29.01.2013 og arbeidsutvalgsmøte 04.02.2013 er utlagt på nettsidene til nasjonalparkstyret for Forollhogna www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna. Det samme gjelder SNO sin årsrapport for 2012. Foredrag fra Forollhogna –konferansen og oppsummering av gruppearbeid vil etter hvert bli lagt ut på nettsidene.  

05.02.2013

 

FishspotTirsdag 22. januar lansertes nye fishspot.no. Her vil du finne informasjon om muligheter for sportsfiske, overnatting, fiskekort, guidetjenester og fiskenyheter med mer for store deler av Østerdalen og Hedmark. Tilbudene er pr. i dag samlet i tre hovedkategorier: "Fiske for alle", "Gjeddefiske" og "Fluefiske". I tillegg markedsføres noen spesialområder som "Graylingzones" for å lokke en stadig økende andel av utenlandske fiskere til fylket.

25.01.2013
Nasjonalparklogo

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har vedtaksmøte i Fjellheim, Vingelen tirsdag 29.januar kl. 8-10. Møteinnkalling, sakliste og saksfremlegg er utlagt på nettsidene til nasjonalparkstyret www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna.

Styret vil etterpå delta i Forollhogna-konferansen i Vingelen samme dag, som arrangeres i samarbeid mellom nasjonalparkstyret, Vingelen nasjonalparklandsby og Tolga kommune.  Informasjon om konferansen ligger på nettsidene. Over 70 påmeldte.

24.01.2013

f_kom_logoDet vises til ordningen med Fylkeskommunale Vassdragsmidler. Ordningen opprettholdes også for 2013. Fristen for å søke om midler settes til 8.02.2013.  

Kontaktperson for Tolga er Knut Sagbakken tlf. 62 49 65 05/951 62 945

17.01.2013
Nasjonalparklogo

Arbeidsutvalget for Forollhogna hadde vedtaksmøte på Tolga fredag 11.01.2013. Arbeidsutvalget behandlet 27 saker. Møteprotokoll med vedtak i hver enkelt sak er lagt ut på nettsidene til nasjonalparkstyret www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna 

16.01.2013

Militærfartøyer i vinteromgivelserForsvarets vinterskole vil i perioden uke 3 og utover drive vinterøvelser i området Tolga Østfjell. De vil operere i hele området fra Tolga sentrum og ut mot Femunden. I tillegg vil Hærens befalsskole gjennomføre skimarsj i samme område 26-31 jan, 9-14 febr og 23-28 febr.

15.01.2013
Nasjonalparklogo

Hvordan kan vi bidra til at vernet blir noe positivt for lokalsamfunnene rundt Forollhogna? Nasjonalparkstyret for Forollhogna, Tolga kommune og Vingelen nasjonalparklandsby arrangerer felles Forollhogna-konferanse for hele Forollhogna-området: Tirsdag 29.januar kl. 10 – 17 i Vingelen med påfølgende kanefart og middag. Påmeldingsfrist: 18.januar. Påmelding skjer til Vingelen Utvikling v/Hege Hovd.

19.12.2012

Snøscooter i Forollhogna. Foto Arne NyaasAlle som har tillatelser fra tidligere og nye som har behov for bruk av snøscooter, småfly eller helikopter til nødvendige transportoppdrag innenfor grensene til Forollhogna nasjonalpark vinteren 2013, må søke om tillatelse innen 1.desember 2012. Les mer på nasjonalparkstyrets hjemmesider.

22.11.2012
Nasjonalparklogo

Nå er Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende verneområder på nett. Se adressen: http://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna/  Forollhogna-sidene er fortsatt under oppbygging, så mer informasjon vil komme til etter hvert.

09.11.2012

Energisparing lyspærerVi har utarbeidet en brosjyre som viser hvordan vi arbeider med klima- og energiplanen, og hvilke tiltak vi har igangsatt.  Å nå målene i klima- og energiplanen er imidlertid en krevende oppgave der vi er avhengig av at alle gjøre en innsats. Visste du at energibruk og transport til sammen utgjør nesten halvparten av klimagassutslippene? Det krever endring i adferd og vilje til å ville se utfordringene og mulighetene. Hva kan du bidra med? Energi og klimabrosjyre.

20.09.2012
Elg

Forskrift om utvidet jakttid på elg i Tolga kommune er nå endelig vedtatt. Fra og med i høst og til og med høsten 2016 vil jakttida på elg være fra 25. september til 23.desember i hele kommunen.

05.09.2012

RypeTolga Fjellstyre har vedtatt å stoppe rypejakten f.o.m. 1. oktober 2012 i sine områder på grensen mot Engerdal. Årsaken er den svake rypebestanden i området. Jegerne som har fått tildelt jakt, oppfordres til ikke å felle enkelt fugl eller par.

04.09.2012

Båndtvang aVi minner om at i tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Dette både i utmark, innmark, i tilknytning til boligområder og i løyper. Les mer i Lokalforskrift. Brudd på denne forskrift er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i hundeloven § 28.

21.06.2012
elg7

Tolga Viltnemndas møte 12.06.12 ble fellingskvoter for elg, hjort og rådyr i 2012 vedtatt og kommunalt fellingslag for rovvilt ble oppnevnt.
Fellingskvoter elg hjort rådyr 2012

Fellingslag Rovvilt 2012 Tolga

18.06.2012
Bever

Det er utarbeidet et forslag på ny forskrift om utvidet jaktttid på bever i Tolga. Høringsdokument utvidet jakttid 2012-2017. Høringsfrisen er  20.mai.2012.

18.04.2012
ku og kalv

Det innkalles til møte i Viltnemnda mandag 13. februar kl. 19.30 på Storstua.

Møtepapirene kan leses her.

08.02.2012
Nasjonalparklogo

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har fått ny adresse. Postadressen er i Trondheim, men nasjonalparkforvalteren holder til i Stenhuset ved Doktortjønna på Røros.

16.01.2012

Ved som brenner i ovnVi som bor i kalde soner er avhengige av gode varmekilder. Vedfyring kan være en miljøvennlig måte å varme opp boligen på. Hvis du fyrer riktig, får du mer varme og mindre forurensning ut av veden. Grønn hverdag gir deg tips om riktig vedfyring.

21.10.2011