Sagbruk næringTolga kommune har et mangfoldig næringsliv. Vår største bedrift er Staur Foods. Primærnæringene landbruk, osteprodusenter, opplevelsesturisme, bygdeturisme, kultur, offentlig virksomhet, butikkvirksomhet, landbruksverksted og andre tradisjonelle næringer.

Som etablerer og næringsdrivende ønsker kommunen å være behjelpelig med råd. Under finner du et utvalg områder som kan hjelpe deg med svar på en del spørsmål.

 

Tolga kommune har inngått samarbeidsavtale med Rørosregionens Næringshage AS (RNH). 

Kommunestyret i Tolga vedtok i sak 58/15 den 18. september å inngå en samarbeidsavtale med Rørosregionens Næringshage AS.

Hva innebærer det? 

Det innebærer at bedrifter i Tolga kan bli medlem og derigjennom få tilgang på den kunnskap RNH besitter og det virkemiddelapparatet og de nettverkene de har tilgang på. Også kommunen kan benytte seg av RNH. 

Hvem er og hva er Rørosregionens Næringshage AS? 

RNH er en del av det nasjonale Næringshageprogrammet. Det er et distriktspolitisk virkemiddel for KMD og fylkeskommunene og skal bidra til økt nasjonal verdiskapning. SIVA er nasjonal operatør for programmet 

RNH skal ha fokus på innovasjon, utvikling og vekst. Arbeidet skal ha fundament i de behov som er i de bedrifter som er medlem eller man jobber med. Næringshagen skal ellers arbeide i tråd med det som er nedfelt som satsingsområder i kommunale og regionale næringsplaner, satsingsområder i Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommune, og nasjonale satsinger fra kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og SIVA.

At kommunen har inngått en samarbeidsavtale vil styrke næringslivet i Tolga kommune gjennom det apparatet og de fordeler et medlemskap i RNH vil gi for den enkelte bedrift. Tolga kommune vil også nyte gode at RNH.

Det vil ikke komme noen annen etablering av næringshage i vår region. Les mer om Rørosregionen Næringshage her.

 

 

Nyheter

seterKommunene i Nord-Østerdal inivterer til møteserier med følgende tema: Klimarådgivning på gardsnivå (grovfôr 2020) og klimagassutslipp hos drøvtyggere-hva kan gjøres? Møtet er på Tolga 25.april  i Sætershallen kl. 11.00-14.00, se møteinvitasjonen for mer informasjon.

18.04.2018

pekefingerFørstehjelp er viktig, noen ganger livsviktig. Husk det er du som kan redde livet til dine nærmeste når uhellet først er ute. Som mye annet er kunnskapen om førstehjelp ferskvare. Grip sjansen nå!! Tolga Bondelag, Vingelen Bondelag og Tolga og Tynset Bonde-og Småbrukerlag tilbyr gratis førstehjelpskurs for sine medlemmer våren 2018. For mer informasjon om datoer og påmelding se kursinvitasjonen

 

03.04.2018

 

2016 på turI statsbudsjettet for 2018 er det bevilget til sammen 33 mill. kroner til klimatiltak i skog, skoggjødsling og tettere planting. I tillegg er det noe overførbare midler fra 2017 som kan disponeres til formålet. Satser og vilkår for tilskudd til tettere planting i 2018 blir som i fjor. Det vil si at det ved nyplanting gis 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall. Dette minimumstallet er 10% lavere der det plantes på markberedte felter. Videre kan det gis 60 prosent tilskudd til suppleringsplanting av inntil 50 planter/daa, med et krav om at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting, jf retningslinjene.

Med dette som utgangspunkt kan skogeiere og andre aktører nå gå i gang med å planlegge årets plantesesong.   Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene «Nyplanting» og «Suppleringsplanting» som skal benyttes. Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting. Les mer om retningslinjer, miljøhensyn og søknadsprosedyre hos Landbruksdirektoratet 

Informasjon om tilskudd til gjødsling 2018  Det kan gis inntil 40 prosent i tilskudd til gjødsling. Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 15.09.2018. Les mer om retningslinjer, miljøkrav og søknadsprosedyre hos Landbruksdirektoratet 

20.03.2018

HuskI 2018 er første søknadsfrist for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 15. mars 2018, og da er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan søke fra og med 1. mars, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke.  Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har to søknadsfrister i året. I mars er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her.

Lever innen søknadsfristen 15. mars! 

  • Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato
  • Søknadsfristen er 15. mars
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars

Det er ikke mulighet til å levere søknad etter søknadsfristen er gått ut. Hvis du ikke har levert søknaden innen fristen, vil søknaden bli avvist. Dispensasjon fra søknadsfristen kan fortsatt gis ved særlige tilfeller. Les mer på Landbruksdirektoratets sider.

28.02.2018

Storsteigen VGS og landbrukskontoret for Alvdal og Tynset, sammen med Yara, TINE og NLR Innlandet inviterer til fagkveld med grovfôrøkonomi settes i fokus.

STED OG TID:
AUKRUSTSENTERET, ONSDAG 6. DESEMBER KL. 19.00

Dyktige fagressurser vil ha hovedinnledningene, men det blir mye tid til spørsmål og diskusjon.

INVITASJON fagkveld Yara og Tine 6.12

04.12.2017

Tolga kommuneVi inviterer næringslivet i kommunen til frokostmøte på Malmplassen torsdag 7. desember kl. 08:00-09:00.  Agenda for møtet:

· Presentasjon av kommunens nye kontaktperson.

· Tilbakemeldinger på hva næringslivet forventer og ønsker av kommunen .

På grunn av matservering ønsker vi påmelding innen 6. desember kl. 12:00, til telefon 62 49 65 00 eller epost postmottak@tolga.kommune.no

 

01.12.2017

Hender skriver på data1.oktober er søknadsfristen for regionalt miljøtilskudd. Tilskuddet sendes på Landbruksdirektoratets nettside. Det elektroniske søknadsskjemaet støtter ikke utfylling med nettbrett. Dersom du har søkt om RMP-tilskudd tidligere, elektronisk eller på papir, vil du i årets søknad automatisk få spørsmål om du ønsker å gjenbruke de karttegningene som ble godkjent av saksbehandler. Du kan velge å gjenbruke karttegningene fra 2013, 2014, 2015 eller 2016. Mer informasjon om RMP kan også leses hos Landbruksdirektoratet.

25.09.2017

undervisning%202Frister: Tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket: 1.oktober.

Andre del av produksjonstilskudd: 15.oktober (telledato er 1.oktober).

Organisert beitetilskudd: 20.oktober. Når det søkes om tilskudd til arealer er det viktig at det er riktig gnr og bnr. Sjekk at det er nummeret til hovedeiendommen du søker på – ikke grunneiendommen. En landbrukseiendom kan bestå av mange gnr og bnr. Det kan være lurt å gå inn på gardskart å sjekke dette der. Har du/ dere kjøpt tilleggsjord er det viktig å huske på at denne må være skjøtet over og tinglyst på riktig eier før denne kan omsøkes med neste eiers gnr og bnr. Vi har flere eiendommer som er solgt, men mangler overskjøting og tinglysning. Disse eiendommene må omsøkes med tidligere eiers gnr og bnr. Det er også viktig at dere sjekker om areal stemmer, det er nå oppdaterte kart som ligger inne på skog og landskaps sine sider.   TA KONTAKT MED LANDBRUKSKONTORET I GOD TID FØR SØKNADSFRIST OM NOE ER UKLART! 

Minner også om at ved søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom er søknadsfristen 3 mnd etter siste dag i perioden avløsninga fant sted. Husk også å legge ved dokumentasjon for utbetaling av sykepenger fra NAV, kopi av næringsinntekt, sykmelding, evnt dokumentasjon på annen lønnsinntekt og dokumentasjon på utgifter til avløsning.

  

 

22.09.2017

RundballerKommunen mottar av og til melding om at enkelte brukere i Tolga kvitter seg med nærings- og produksjonsavfall ved åpen brenning. Dette gjelder særlig rundballeplast. Det er også mottatt meldinger om gamle rundballer som ligger lagret med plast og nett på eller plastemballasje etter rundballene som ligger og forsøpler rundt omkring i kommunen. Dette er avfall som Fias tar imot gratis og det burde derfor ikke være noe problem å få fjernet dette på en grei måte.

Som lokal forurensningsmyndighet vil kommunen påpeke at dette er ulovlig, og faller inn under forurensingslovens §§ 7 og 28.

Jf. samme lov § 32 skal næringsavfall bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Videre kan forurensningsmyndigheten samtykke i annen disponering på nærmere fastsatte vilkår.

Ved brudd på bestemmelsene i forurensingslov og tilhørende forskrifter kan bla. Kommunen gi pålegg, politianmelde forhold og ilegge tvangsmulkt.

Selv om registrert ulovlighet kun berører enkelte brukere i Tolga, finner kommunen det likevel riktig å gå ut med denne informasjonen på bred og generell basis som et forebyggende tiltak.

Videre informeres det at om kommunen ved nye og gjentatte meldinger om overtredelse vil vurdere bruk av både pålegg, ilegging av tvangsmulkt og politianmeldelse.

22.09.2017

Rydding av beiterFredag 1.september inviteres det til fagdag om rydding av beiter. Fagdagen foregår i Vangrøftdalen på Os fra kl. 11-15. Arrangører: Fylkesmannen i Hedmark, Nasjonalparkstyret for Forollhogna og Norsk Landbruksrådgiving. Påmelding til: Jorunn Stubsjøen: fmhejst@fylkesmannen.no/928 22 707 eller Rune Granås: rune.granas@nlr.no/911 74 127. Se hele invitasjonen og kart her.

21.08.2017

Tolga kommuneLandbrukskontoret vil være ubemannet uke 29(17.- 21. juli) grunnet sommerferie.

13.07.2017

GrøftingI årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å legge større vekt på drenering som klima- og miljøtiltak gjennom å doble tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 2. 000 kroner per dekar og 30 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 2. 000 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2017. Se også Landbruksdirektoratets nyhetsbrev om ordningen. 

06.07.2017

Norsk LandbruksrådgivingNår kriser oppstår eller belastningen blir for stor i livet til en bonde kan det lett bli overveldende. Jobb, familieliv og fritid er så tett knyttet sammen at det er vanskelig å få den avstanden man trenger for å få bearbeidet det som har skjedd. Da kan det være godt å få hjelp utenfra. Tolga kommune yter hjelp gjennonm Bondens nettverk. Norsk Landbruksrådgiving har også et eget tilbud som du kan lese mer om her.

03.07.2017

Sauer på beiteFredag 16.juni kl. 18 starter det opp grunnkurs i kadaversøk. Grunnkurset består av en felles teorikveld og 4 timer individuelt praktisk kurs. Fredag 21.juli kl. 19.00 er det kurs i beitetilsyn. Målgruppe er husdyrbrukere, tilsynspersonell og andre interesserte med tilknytning til landbruket. Påmeldingsfrist for begge kursene er 1.juni og sendes til Wenche Aas Myhren på sms: 95 26 65 08 eller e-post: wenche.aas.myhren@os.kommune.no. For mer informasjon om begge kursene se her.

18.05.2017

pekefingerI det nye produksjonstilskuddssystemet er det to søknadsfrister og to telledatoer per år. I 2017 er søknadsfristene i det nye systemet:15. mai (med telledato 1. mai)
og 15. oktober (med telledato 1. oktober).Det er bare én utbetaling i året, og tilskuddene blir utbetalt i februar året etter at du har søkt.
Fra og med 2018 er søknadsfristene 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1.oktober).Søknadsfristene vil være absolutte. Foretak som
leverer søknaden innen søknadsfristen vil kunne endre opplysningene i søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, uten å få trekk i tilskuddet. Det vil ikke lenger være mulig å levere inn søknad etter søknadsfristen mot et trekk på 1 000 kroner per
dag. Søknader som kommer inn etter søknadsfrist avvises. Dispensasjon fra søknadsfristen kan fortsatt gis ved særlige tilfeller.I det nye elektroniske søknadssystemet, vil det gjøres flere kontroller av søknadsopplysningene før
søknaden sendes inn. Dette reduserer risikoen for at søknaden leveres med feilopplysninger. Se mer informasjon her.

04.05.2017

SMILFormålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4. Så lenge disse vilkårene er oppfylt, er det ikke noe krav at søker, eller leietaker i de tilfeller eier har leid bort arealet, mottar produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Det skal benyttes søknadsskjema som er utarbeidet av Landbruksdirektoratet og plan for miljøtiltaket skal vedlegges med beskrivelse og kartfestes. Når det gjelder søknad på fellestiltak er det ikke mulig å søke som et eget lag, men en representant for laget og som er berettiget produksjonstilskudd kan søke på vegne av laget- eks en som er medlem i et beitelag.

Mer informasjon og søknadsskjema- kan du se her.

 

25.04.2017
sol

Sætershallen 2.MAI Kl. 19:30 

 

Det vil bli informasjon om nye frister og søknadssystem for søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Nå er det ikke lenger mulig å levere søknad på papir- KUN ELEKTRONISK.

 

Ta gjerne med egen PC for å legge inn søknad, men husk da på bankbrikke evnt. ark med PIN-koder for innlogging i Altinn.

 

Enkel bevertning

Velkommen!

 

Hilsen Landsbruks-damene ved Tolga Kommune

 

10.04.2017

Engasjert ungdomDet er tema for mobilseringsmøtet på Caltex café tirsdag 28.mars kl. 19.00. Alle i Tolga inviteres til idédugnad med tanke på steds-og næringsutvikling i Tolga sentrum. Hensikter er å ivareta mulighetene for næring i Tolga sentrum, tiltrekke seg og ta vare på virksomheter og å etablere arbeidsplasser og ta vare på livskvaliteten for dem som bruker området. Se hele møteinvitasjonen her.

17.03.2017

Kalving 1Tirsdag 28.mars kl. 19.00 er det fagseminar for alle interesserte på Malmplassen gjestegård . Dette er del 1 av i alt 2 generasjonsskiftekurs. Lokale bønder bidrar med erfaringer. Del 2 kjøres onsdag 30.mars kl. 10.00 på Aukrustsenteret, Alvdal. Påmelding innen 20.mars: www.sparebanken-hedmark.no. Se hele programmet her.

13.03.2017

KornSjøl om 95 % av korndyrkinga skjer sør  i fylket vårt, håper likevel Fylkesmannen i Hedmark at Nord-Østerdal også vil følge med og dra nytte av satsingen på korndyrking som nå er i gang. På Fylkesmannens nettside er det nå opprettet en egen side om  kornsatsing. På Landbruks- og matdepartementet sine nettsider presenteres Fylkesnytt fra Hedmark to ganger i året. I utgaven som ble lagt ut 1. mars handler det blant annet om kornsatsinga under overskrifta Kan vi dyrke mer korn?  

03.03.2017
ku

Fylkesmannen i Hedmark forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder». Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på utmarksbeite. Utmarksbeiting foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Beitelag er en prioritert målgruppe for denne ordningen. Fylkesmannen vil prioritere fellestiltak, men enkeltbrukere kan også søke.

 

27.02.2017
Nasjonalparklogo

Forollhogna-konferansen går av stabelen på dagtid 13. mars 2017 på Mjuklia Gjestgård i Rennebu.
Villrein, ferdsel, gårdsturisme og verdiskapning er blant temaene denne dagen.

INVITASJON OG PROGRAM  

 

20.02.2017

Sauer på beiteFylkesmannen i Hedmark inviterer beitebrukere/beitelag og saksbehandlere i kommunen til møte om beite og beitebruk. På møtet ønskes en dialog med deltakerne om handlingsrom og muligheter for beitebruk gitt dagens rammebetingelser. Hvordan utnytte beiteressursene i fylket (både
innmark og utmark) innenfor vedtatt nasjonal politikk?Det blir også en oppsummering av beitesesongen 2016 og forventninger til beitesesongen 2017. Fra Fylkesmannen deltar både landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen. Møtet finner sted 1.mars kl. 19-21.30 på Taverna Alvdal. Påmelding innen 26.februar kan gjøres her.  

07.02.2017

seter16.februar kl. 9.30-15.00 arrangeres det et gratis grovfôrseminar i Tynset kulturhus. Påmelding til servicetorget i Tynset kommune: tlf.62 48 50 00 eller postmottak@tynset.kommune.no innen 10.februar. Se hele programmet her

02.02.2017

kuLøsdriftskravet gjelder fra 2034 for gamle bygninger, fra dags dato for utvidelser og nybygg. Det er høye byggekostnader. Det har også blitt en situasjon med høye kvotepriser for både kjøp og leie av kvote.  Onsdag 8.februar er det møte med dette som tema i Tynset kulturhus, Veslesalen klokka 11.00.  Se hele programmet her.

26.01.2017

Tynset kulturhus 16. februar 2017.

10.00-15.00

 

GRATIS

Påmelding til: Servictorget, Tynset Kommune: 62 48 50 00 eller postmottak@tynset.kommune.no innen 10. februar 2017.

 

Se invitasjon her

25.01.2017
Sauer på beite

Fylkesmannen i Hedmark forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på utmarksbeite. 

Utmarksbeiting foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Beitelag er en prioritert målgruppe for denne ordningen.

 

19.01.2017
Sauer på beite

Produsentlagene i Tine og Bondelagene i Nord-Østerdalen inviterer til
Fellesmøte på Heim, tirsdag 24.januar kl 11.00

19.01.2017
To damer hersjer

Fra og med 1. januar 2017 kan du søke om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Søknadsfristen er 20. januar 2017.

 

Klikk her for mer informasjon

11.01.2017

 

Kalving 3Norsk Landbruksrådgiving starter nå opp med utprøving av ei lågterskel mentorordning i landbruket i samarbeid med Innovasjon Norge og landbruket sine organisasjoner regionalt. Mentorordninga "bonde hjelper bonde" tilbyr mentorhjelp innen tradisjonelt landbruk og andre landbruksbaserte næringer. Unge under 35 år blir prioritert og erfarne næringsutøvere blir benyttet som mentorer. Mentorordninga vil omfatte Trøndelag, Aust-Agder, Oppland, Hedmark og Sogn og Fjordane. Det er avsatt 4 millioner kroner til det toårige forsøket over jordbruksavtala, og forsøket vil bli evaluert. 

Søkandsfrist for mentorhjelp er 12. januar. Les mer om mentorordninga hos Norsk Landbruksrådgiving.

 

 

 

 

05.01.2017

R¢roskolle eidsvollen 99Fylkesmannen i Hedmark har for 2017 fått en tildeling på i alt 11 millioner kroner til ny- og ombygging av skogsbilveger i 2017. Det er 1 million kroner mer enn i 2016.

Det vil også i år være muligheter for tilskudd til punktutbedringer som snuplasser, utskifting av stikkrenner/kulverter med indre diameter større enn 80 cm, ombygging av bruer og forsterkning av bæreevne over kortere strekninger. Tilskuddssatsen vil normalt være rundt 25 % av kostnaden ved ny- og ombygginger. For punktutbedringer vil tilskuddssatsen oftest være noe høyere. I kombinasjon med skogfond har skogbruket nå svært gode «verktøy» til å kunne gjøre de nødvendige grep med standarden på skogsbilvegnettet i Hedmark.Ta kontakt med skogbruksleder, vegpådriver eller skogbrukssjefen i kommunen for å få nødvendig hjelp til å komme i gang. Mer informasjon finnes hos Fylkesmannen i Hedmark.

 

05.01.2017

Kommunevapen_fargerSkogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget bes presentere disse for kommunen innen tirsdag 6.desember 2016. Har du spørsmål ta kontakt med landbrukssjef, Kjersti Ane Bredesen.

17.11.2016

Sauer på beiteTv Øst har nylig sendt et fint innslag om Hedmark som beiteland. Her er det blant annet god Tolga-og Nord-Østerdalsreklame. Filmen kan du se her.

14.11.2016

fjellmjolk2.november vil årets klimabonde i Hedmark kåres. Fjellmjølk er Nord-Østerdalens kandidat og vil konkurrere mot regionvinnere fra Hedmarken og i Glåmdalen.  Det er mange gårdbrukere som gjør klimatiltak som flere kan kjenne seg igjen i, så det har vært vanskelig å plukke ut vinnere. Alle har vært velkomne til å nominere kandidater til å motta klimabondeprisen 2016, og juryen har så langt kåret regionvinnere på Hedmarken, Nord-Østerdal og i Glåmdalen. En av disse tre vil altså kåres som Hedmarks klimabonde 2016.Fjellmjølk AS driver med økologisk melkeproduksjon i samdrift og drives av Torfinn Røe, Jo Arild Haugen, Pål Røhner og Ola Esten Nordistuen. Samdrifta har gjort flere klimabevisste valg. Klikk deg inn på denne saken for å lese mer om hvilke klimavalg Fjellmjølk har gjort. Fredag kom landbrukssjef Kjersti Ane Bredesen på besøk sammen med Jorunn Stubsjøen fra landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark (bildet). Her kan du lese mer om konferansen hvor vinneren skal kåres.

Foto: Tonje Hovensjø Løkken/ Arbeidets Rett

24.10.2016

seterTorsdag 13.oktober er det åpent møte om økologisk landbruk og bruk av lokale ressurser. Møtet foregår i Fjellheim samfunnshus i Vingelen kl 11:00 – 15:00. Møteleder er Aina Bartmann fra Oikos-Økologisk Norge. Se hele programmet her.

03.10.2016

undervisning%202Søknadsfristen for tilskudd til generelle miljøtiltak er 1.oktober. Du kan søke via Altinn. Gå inn på www.landbruksdirektoratet.no for mer informasjon om hvordan søke regionalt miljøtilskudd.  Les mer om årets RMP-tilskudd for Hedmark her, og på Fylkesmannens egen temaside Generelle miljøtiltak.

 

 

 

28.09.2016

PonyMaker_HammerSett av 18.oktober til fagdag! Tema for dagen er "Bonden som byggherre" og tar for seg prosessen fra byggeplanrådgivning til et vel gjennomført prosjekt. Fagdagen foregår i Tynset kulturhus fra kl. 09.30-15.00. Arrangementet er gratis og det serveres lunsj. Påmelding innen 14.oktober.  Se hele programmet her.

12.09.2016

HuskHøsten 2016 vil det bli arrangert nytt etablererkurs i Nord-Østerdal. Alle med en liten eller stor forretningsidé i magen, er hjertelig velkommen til å delta. Det samme gjelder eksisterende foretak som tenker videreutvikling. Rådhuset Vingelen i samarbeid med AB Utvikling er ansvarlige for selve etablereropplæringen, som i vår region starter opp med samlinger på Tynset og Alvdal, onsdag den 21.september. Les mer om dette og påmelding på nettsidene til AB Utvikling.  Om gründertreffene:  I forkant av kurset inviteres det til to uhøytidelige og høyst uforpliktende informasjonskvelder, både om etablererkurset og det å drive egen næring. Tirsdag 6.9 i Alvdal og onsdag 7.9 i Rendalen er datoene å merke seg. Velg selv hvor du vil delta. Søberg gård er vertskap for gründertreffet i Alvdal, mens Rendalens nyoppussede kommunehus er adresse onsdag kveld. Les mer om etablererkurset her

02.09.2016

SkjemaVi gjør oppmerksom på at forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, må ha sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varmearbeider. I ordningen inngår det også et krav om re-sertifisering hvert 5. år. Fra 1. januar 2016 kom dette kravet også for landbrukskundene. 

29.08.2016

 

gjødselspredningVi minner om at spredning av husdyrgjødsel på eng eller andre vekster uten at det nedmoldes eller ved nedfelling må gjøres innen 1. september. Formålet med bestemmelsen er at tilført næring skal gi en gjenvekst som kan høstes eller beites slik at minst mulig næringsstoffer går tapt. Ved nedmolding eller ved nedfelling kan husdyrgjødsel spres til og med 31. oktober. Nedmolding må skje innen 18 timer etter spredning.

 

 

29.08.2016
undervisning%202

Møtet arrangeres i samarbeid med lokale banker. De lokale bankene vil presentere sin virksomhet og hva de ser etter i gode prosjekter.
Jo bedre forståelse vi har av hvordan investorer og banker opererer,
jo større er sannsynligheten for at vi lykkes i utforming og kommunikasjon av gode investeringsprosjekter!

 

Påmelding- og møte informasjon finner du på linkene under:

 

Tynset 

Røros 

18.08.2016

SkolehageTorsdag 15.september inviteres det til fagdag om drenering i Storstuggu på Røros. Her får du viktig informasjon om blant annet utarbeiding av dreneringsplaner, hvorfor drenere og utfordringene ved drenering i Fjellregionen. Det blir også tur til Floan fellesbeite og demonstrasjon av grøftespyling.Arrangementet er gratis, men for å beregne mat og busstransport, setter vi påmeldings-fristen til torsdag 9. september. Påmelding gjøres til kommunen. Hele programmet kan du se her.

15.08.2016

sau på beiteSøknadsfristen for produksjonstilskudd i jordbruket er 20.august. Landbruksdirektoratet oppfordrer til at søknader om produksjonstilskudd leveres elektronisk via Altinn. Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan sendes to ganger i året. På ettersommeren kan både plante- og husdyrprodusenter søke produksjonstilskudd. Leverer du søknaden etter fristen vil tilskuddet blir redusert med 1 000 kroner for hver dag etter fristens utløp. Siste mulighet for å søke med trekk er 20. september, leverer du søknaden etter denne dagen blir den avvist.

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om tilskudd, ta kontakt med kommunen.

For mer informasjon og mulighet for å levere søknaden elektronisk se her.

15.08.2016
sauiflokk

 Målgruppe: Beitebrukere i Midt- og Nord Østerdal 

Møte: Landbrukets hus, Tynset, onsdag 10.august kl.19.00 

De siste årenes økte rovviltangrep har skapt en ny og utrivelig hverdag for mange beitebrukere i Midt- og Nord-Østerdal. Rovdyr av alle arter opptrer med ulik styrke og lidelser påføres både folk og dyr.

Er vi egentlig forberedt på det vi møter? Møtet vil handle om oppbygging av beredskap, gjennomføring når tragedien rammer og med noen tips om hvordan vi kan hjelpe hverandre gjennom  kriser av denne typen.

10.08.2016
etablererkurs

Etter 1.juni 2015 har det blitt strengere krav enn før til at du som vurderer å sprøyte med kjemiske plantevernmidler har vurdert integrert plantevern. Norsk Landbruksrådgivning og NIBIO har utarbeidet to skjemaer som kan brukes til å dekke minstekravene til dokumentasjon ved bruk av plantevernmidler. Disse finner du ved å trykke på linkene under.

 

Skjema/plantevernjournal for behandling av det enkelte skifte 

Skjema/journal for dokumentasjon av integrert plantevern 

09.08.2016
sau på beite

Innovasjon Norge ønsker herved å minne om høstens søknadsfrist for IBU-midler, Investeringstilskudd for tradisjonelt landbruk.

 

Det er om lag 7 millioner til fordeling i Hedmark og prioriteringene er de samme som ved hovedrunden i februar.

 

Se gjerne detaljer på vår hjemmeside vedrørende prioriteringer:  http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/hedmark 

 

Søknadsfristen inn til Innovasjon Norge er 1.september 2016 

08.08.2016

Kommunevåpen med riktig bakgrunn

 

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark.

 

Husk søknadsfrist: 1. oktober 2016 

02.08.2016

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 11. juli 2016 forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

 

• forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr

 

 

Les hele saken her

20.07.2016

gjødselspredningAktivt Fjellandbruk i Holtålen, Røros og Tydal kommuner inviterer til fagtur til Nord-Gudbrandsdalen. Turen blir torsdag 25. august – lørdag 27. august 2016 hvor det blir besøk til landbruksbedrifter med ulike produksjonsløsninger innen småfe og storfe. Egenandel for hele turen er kr 800,- per person. Dette inkluderer buss, lunsj, middag, overnatting og frokost. Det bestilles dobbeltrom. Dersom enkeltrom ønskes må påregnes ekstra kostnad.
Påmelding innen tirsdag 16. august til tlf. 952 95 956 eller på e-post postmottak@tydal.kommune.no. For mer informasjon se hele programmet her.

15.07.2016

RundballerDet er igjen ca. 150.000,- til disposisjon av SMIL-midlene som vi har fått tildelt fra Fylkesmannen i 2016. I samarbeid med faglagene i kommunen er det et ønske om at disse midlene brukes til tiltak som hindrer forurensing. Det oppfordres derfor til å søke tilskudd til etablering av grusputer for lagring av rundballer. Det lagres mye rundball i kommunen, og ikke alltid på egnede plasser. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og her vil etablerte grusputer være med på å styre denne plasseringen slik at vi forhindrer forurensing og avrenning av rundballene. Kommunen er blitt gjort oppmerksom på at det ligger mye gammel rundball i landskapet, både med og uten plast. Dette er å anse som forurensing og det oppfordres til at rundballene fjernes og leveres til godkjent mottak. Det er forbudt å brenne eller deponere landbruksplast. Oppdages ulovlig brenning vil anmeldelse av forholdet bli vurdert.

Det er også mulig å søke på SMIL-midler til øvrige tiltak, ta kontakt med landbrukskontoret. 

05.07.2016

AvlingsskadeAvlingsskadeerstatning er betinget av at skaden meldes tidlig!  For å få erstatning er det et absolutt krav om at du må gi melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd eller kan oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt til rett tid. Regelen praktiseres strengt, og er satt for at kommunen skal ha mulighet for å kontrollere at avlingsskaden er forårsaket av klima. Foretaket har plikt til å begrense egne tap! For å få klimabetinget avlingsvikterstatning må prinsippene for god agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet: Arealet må være tilsådd eller tilplantet også ved sen våronn, art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold, arealet skal være godt drenert, avlingen må høstes.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets nettside om erstatninger. Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Altinn. Ta kontakt med kommunen dersom du trenger råd og hjelp. Søknadsfristen er 31. oktober.

 

14.06.2016

SprøytingDet er nå strengere krav enn tidligere til at du som vurderer å sprøyte med kjemiske plantevernmidler har vurdert integrert plantevern og tar hensyn ved sprøyting i nærheten av vassdrag. Kravene er satt i forskrift om plantevernmidler fra 1. juni 2015.  Med integrert plantevern menes at brukeren skal vurdere andre tiltak før han/hun benytter kjemiske plantevernmidler. I vedlegg 2 til forskriften er det listet opp 8 generelle prinsipper for integrert plantevern som skal vurderes. Med hensyn til vann er det nå ikke lov å sprøyte nærmere vassdrag enn 3 meter med mindre det står på etiketten. Det må gå fram av journalen hvilke tiltak brukeren har gjort for å begrense avrenning/avdrift av plantevernmidler til vann. Det er ikke noe krav til bruk av spesielle skjema for de ulike journalene, men NiBIO og Norsk Landbruksrådgiving har utarbeidet noen sjekklister og skjemaer som er godkjent av Mattilsynet.

06.06.2016

Tolga kommuneI tiden fra og med 1.april til og med 20.august er det generell båndtvang for hele landet.  Dette innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp, eller jager fugl, vilt og beitedyr. Båndtvangen gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening. Det er gjort unntak fra båndtvangen for hunder som brukes i reindrift, gjeterhunder, og hunder som brukes eller trenes opp til aktiv politi-, toll- og redningstjeneste. Disse unntakene i båndtvangloven er beskrevet i § 9b dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.  Det vises forøvrig til Hundeloven og Dyrevelferdsloven i sin helhet.    

 

06.06.2016

Penger-500-lapperLandbrukslegatet, som Det Kongelige Selskap for Norges Vel forvalter, deler ut inntil 350 000 kroner i 2016. Målet er å støtte aktuelle utviklingstiltak som bidrar til næringsutvikling og nyskaping innenfor landbruket. Søknadsfrist er 1. juni 2016.

Søknadsskjema og mer informasjon på  www.norgesvel.no/legater.

20.05.2016

Dølmotunet i solDølmotunet inviterer næringslivet og lokale lag og foreninger til Næringslivsmesse under Markedsdagen på Dølmotunet lørdag 23. juli. Den tradisjonelle Markedsdagen finner sted første lørdagen under Olsok i Tolga.  Til sammen er det bortimot 3000 som befinner seg på Dølmotunet denne dagen. Denne dagen er derfor en ypperlig anledning for næringslivsaktører i regionen samt lokale lag og foreninger til å vise seg frem. Ønsker du å stå på stand på tunet denne dagen for din bedrift, forening eller lag, ta kontakt med Gunhild Nyaas Tlf. 913 85 324 /mail: gunhildnyaas@gmail.com innen 6.juni.

12.05.2016

vetlåsenNIBIO har på oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark utarbeidet en rapport som viser beiteressursene på kommunenivå for fylket. Rapporten er nå ferdig og vil bli presentert på et pressemøte på Budor 11. mai klokka 12.00-14.00.

12.05.2016

Astrid Moen_130916_ku på utmarksbeiteEt tilbud til voksne som trenger yrkesfaglig landbruksutdanning for å drive gard, arbeide på gard eller av andre grunner ønsker agronomkompetanse.

Mer informasjon og kontaktinformasjon på www.storsteigen.vgs.no. 
Søknad på www.vigo.no. Søknadsfrist 10. mai 2016 

10.05.2016

mann med spørsmålForegangsfylket for økologisk korn arrangerer studietur til Finland for kornprodusenter og andre korninteresserte

13.04.2016

Rørosregionen Næringshage arrangerer etablerekurs med oppstart 31. mars. Det blir 3 samlinger utover våren. Egenandel kr 2000,- For mer informasjon og innsending av søknad, les mer på næringshagens nettsider.

08.02.2016

IMG_0933Vi anbefaler å lese igjennom veilederen før utfylling av skjema.

 

Veiledningshefte for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket – sommer 2015 og vinter 2016 finner du her:

https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/publikasjoner 

14.01.2016

Kyr i fjøsDet arrangeres fagtur til Kongsvinger med tema storfekjøttproduksjon med fokus på «Biffring- konsept» og ulike driftsløsninger. Turen går den 2. og 3. november. Det blir gårdsbesøk og foredrag. Egenandel kr 800,- Påmelding til Kjersti Ane Bredesen fredag 16. oktober. Klikk her for fullstendig program.

15.10.2015

Plante i håndNord-Østerdal videregående skole ønsker å finne mentorer!  

Den 30. oktober fra kl 0800 til kl 0930 inviterer «Ungt Entreprenørskap Hedmark» på mentorfrokost i kantina på Nord-Østerdal Videregående, og det bys på kaffe, te og rundstykker. Det vil bli gitt info om hva en mentor kan stille opp med ovenfor ungdomsbedriftene og hvilket utbytte man kan ha av å være mentor. Deretter får ungdomsbedrifter og næringsliv mulighet til å presentere seg, etterfulgt av tid til mingling og frokost. Bevertning og deltagelse er gratis. (Klikk på overskrift for mer)

 

14.10.2015

mann med spørsmålNy næring og flere etableringer i Nord-Østedal. Alle kommuner i regionen ønsker å opprettholde folketallet, og gjerne få flere innbyggere. Da trenges arbeidsplasser og næringsaktivitet. Hvordan får vi til det?  Høsten 2015 er det tilbud om nytt etablererkurs i Nord Østerdal. I den forbindelse inviteres det til et åpent møte. Målet med møtet er både å skape blest om etablererkurset og å utveksle erfaringer om næringsutvikling. Derfor ønsker vi bred deltakelse – både mulige deltakere etablererkurs, men også alle andre med interesse eller bakgrunn fra nyskapning og næringsutvikling.  Det arrangeres to parallelle møter; et sør i regionen på Tynset 8. september og et nord i regionen på Os 9. september.

  

  

  

04.09.2015

blomstereng120jpgLandbruksdirektoratet utlyser prosjektmidler til utviklingstiltak, og fristen nærmer seg. Landbruksdirektoratet skriver på sine nettsider:

 

"Utviklingstiltakene skal bidra til å nå målet om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020. Tilskudd kan gis til å gjennomføre prosjekter som bidrar til kunnskapsutvikling og til å redusere barrierer knyttet til økologisk produksjon og marked. Midlene til utviklingstiltak innen økologisk landbruk avsettes over jordbruksoppgjøret hvert år. Rammen for nasjonale utviklingsprosjekter er 15 mill. kroner i 2016. Tilskudd kan gis til organisasjoner og foretak.

  

Fristen for å søke tilskudd for 2016 er 15. september 2015."  

 

Les mer om utviklingstiltak og kriterier her.

 

 

28.08.2015

Etablering illustrasjon- Ønsker du å starte bedrift?

- Har du drevet ei stund og trenger påfyll?

- Har du en idé du gjerne skulle testet ut?

- Skal du overta gård?

- Trenger du et nettverk og noen å diskutere med?

- Meld deg på etablererkurs i høst! 


For mer informasjon:
Se Kursveskrivelse/produktark for høsten 2015 og Tidsplan/gjennomføringsplan.

21.07.2015

kuPå  grunn av ferieavvikling er landbrukskontoret stengt  i uke 31. Ved  særskilte behov: Ta kontakt med landbrukssjef Kjersti Ane Bredesen på tlf 481 01 991.

 

Bemanning av landbrukskontoret resten av sommeren: 

  • Uke 32: Birgit Svendsen tilgjengelig man-ons fra kl 10.00 -14.00. Torsdag og fredag denne uka er det ingen tilgjengelig på landbruk.
  • Uke 33: Kjersti Ane Bredesen er tilbake.
  • Uke 34: Normal drift
20.07.2015

matkammersetMatkammerset har åpnet! Driftige vingelsinger har etablert utsalg for lokalmat på Bunåva. Kombiner innkjøp av lokalmat med en kopp kaffe og noe å bite i! Her er det Guro Svae som ønsker velkommen.

19.06.2015

tosTolga- Os sparebank og Tolga kommune inviterer til et oppfølgingsmøte for banken sin gave til vekst og utvikling i Tolga på Malmplassen kl 19.00 Tirsdag 26 mai.

 

Påmelding innen 22.mai til servicetorget v/Tolga Kommune 

postmottak@tolga.kommune.no 

19.05.2015

innovasjon NorgeVeien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om ideen din er god. Innovasjon Norge inviterer til samling. Her vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle ideen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien videre. På Hamar 27. mai. Fra ide til marked plakat

06.05.2015

SMIL-landbrukFra 1.1.2015 er det endringer i SMIL-ordningen (Spesielle miljøtiltak i landbruket). Det er viktig å merke seg at SMIL-midler nå avgrenses til foretak som er berettiget produksjonstilskudd. Samtidig avvikles forskrift om miljøplan, som hittil har vært obligatorisk for å motta SMIL-tilskudd.

17.04.2015
Innovasjon Norge.bmp

Kurset fra Idé til marked tar for seg det viktigste vi ser etter i en søknad og hva Innovasjon Norge mener skal til for å oppnå suksess. På samlingen vil du også lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle ideen din og hvordan Innovasjon Norge og samarbeidspartnere kan hjelpe deg på veien.

14.04.2015

Endringer i SMIL-midlerFra 2015 blir det endringer i SMIL-ordningen (Spesielle miljøtiltak i landbruket). Det er viktig å merke seg at SMIL-midler nå skal avgrenses til foretak som er berettiget produksjonstilskudd. Samtidig avvikles forskrift om miljøplan, som hittil har vært obligatorisk for å motta SMIL-tilskudd. Landbruksdirektoratet er i gang med en revisjon av SMIL-forskriften (sendes på høring) og nytt søknadsmateriell skal utarbeides. Vilkåret om å ha en plan for foretakets miljøtiltak, tilsvarende dagens miljøplan trinn 2, skal inngå direkte i SMIL-regelverket. Dette ble gjeldende fra 1. januar 2015.

 

29.03.2015

 

RundballeplastLandbruksplast leveres gratis til gjenvinningsstasjonene når det er riktig sortert: PE-folie. Hvit eller farget rundballefolie, strekkfilm, innersekk. Hvit folie holdes adskilt fra farget og blank folie.  Vevd yttersekk/storsekk av PP, inkludert innersekk. Pressegarn, -nett

Rundballefolien skal ristes ren for innhold og pressgarn, og lagres slik at den ikke er forurenset av jord, stein eller annet avfall.

All annen eller usortert plast er restavfall.

Næringsavfall skal leveres til godkjent anlegg. Det er forbudt å brenne eller deponere landbruksplast! Oppdages ulovlig brenning av landbruksplast vil anmeldelse av forholdet bli vurdert.

Presisering av krav til lagring av gjødselvarer mv. av organisk opphav jamfør forskriften  Kap. 6:

Krav til lagring

§ 18.Plassering av anlegg og avstandskrav for husdyrgjødsel og avløpsslam 

Anlegg for husdyrhold og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam må ikke plasseres på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning.

Ved plassering av pelsdyranlegg og ved nyetablering av husdyrrom/gjødselanlegg må det legges vekt på at topografi, vegetasjon og vindretning er slik at plasseringen ikke fører til luktproblemer.

§19 Lager for fast strøblandet gjødselvare som har flytende overskudd, dvs. mindre enn 25% tørrstoff, skal lagres på tett bunnplate og skjermes med tette kanter. Bunnplaten skal ha fall til sluk og tett oppsamlingskum for sig fra gjødselvaren.

Gjødselvare med mer enn 25% tørrstoff, og som omdannes under lagringsperioden, kan lagres direkte på bakken. Slike hauger skal skjermes mot overflatevann. Kommunen kan stille krav om skjerming mot nedbør.

Utendørs drift på talle/utegarder må innrettes slik at gjødsel kan fjernes på en enkel måte fra foringsplasser, hvileplasser og eventuelle trafikkarealer mellom disse. Væskeoverskudd skal samles opp og lagres dersom det kan medføre fare for forurensning.

 

29.03.2015

Kommunevåpen rød-gul 010323Tolga kommune og Tolga-Os sparebank inviterer til et frokostmøte med frokost og dialog fredag 10.april kl 0800 – 1000 på Malmplassen Gjestegård.Tolga-Os sparebank vil i sitt jubileumsår gi kr 300.000,- pr år i 3 år for å bidra til flere arbeidsplasser og innbyggere i Tolga. Påmelding innen 8.april til servicetorget i Tolga kommune, tlf: 62496500 eller epost til: postmottak@tolga.kommune.no

Vi håper på stort oppmøte fra dere - velkommen!

26.03.2015

Tirsdag 24.03. kl. 12.00 Landbrukets Hus, Tynset
Tirsdag 24.03. kl. 19.30 Bergstadens Hotell, Røros
Onsdag 25.03. kl. 11.00 Haltdalsstuggu, Haltdalen

 


PROGRAM
Grovfôr i økologisk melkeproduksjon
Økonomi i økologisk melkeproduksjon v/Håvard Steinshamn Bioforsk Økologisk Tingvoll


Behov for økologisk melk i Fjellregionen v/Trond V Lund, Rørosmeieriet


Hvordan lykkes jeg med økologisk melkeproduksjon og grovfôrproduksjon? v/lokal
økomelkprodusent


ØRT-analyser v/Rune Granås, rådgiver Norsk Landbruksrådgiving Nord-Østerdal

Servering
Velkommen!


Arr. Fjellandbruket i Hedmark og Sør-Trøndelag, Foregangsfylke Økomelk, Norsk Landbruksrådgiving
Nord-Østerdal, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

23.03.2015

Bok permRøros næringshage as har utarbeidet et statistikk-hefte for 2014 med tall for befolkning og næringsliv. Heftet inneholder mye informasjon, både om hver enkelt kommune og om regionen som helhet. Det ligger mye viktig kunnskap her - og grunnlag for videre arbeid med næringsutvikling. Se hele heftet her.

18.03.2015

Hedmark Kunnskapspark inviterer til informasjonsmøte torsdag 12. mars om
oppdrettsteknologi for innlands- og røyeoppdrett. Møtet starter kl. 17 og avholdes på
Terningen Arena i Elverum.
Møtet vil ta for seg oppdrettsteknologi og teknologivalg. Hva passer for meg? Hvor?
Påmelding: Øyvind Nordstrand, tlf 481 78 222, oyvind@hkp.no.

 

 

06.03.2015
12 mer lam

Påmelding: e-post: oddvar.austbo@hedmark.org eller skolens sentralbord 62489456 innen tirsdag 10. mars.

05.03.2015

Nortura - logoSom ett ledd i fjellandbrukssatsinga i Hedmark inviterer Nortura alle kjøttprodusenter til fagmøte med tema bonden som bedriftsleder med fokus på storfekjøttproduksjon.

26.02.2015

Hender skriver på dataDatabruk blir stadig viktigere for næringsutøvere innen landbruket. Hedmark Bondelag, Fylkesmannen i Hedmark og landbrukskontorene i Nord-Østerdalen ser at det er et behov for å øke datakompetansen blant bønder. Derfor gis det nå et tilbud om kompetanseheving innen datakunnskaper sammen med firmaet "Kompetent AS". Kurstilbudet er spesielt tilrettelagt med hensyn på bønders behov.

Kurset er et  30-timers løp fordelt over fire dager á 6 timer. Vi kjører tre dager nå på våren, og en til høsten når det er søknadsfrister for Produksjonstilskudd og Tilskudd til generelle miljøtiltak (RMP). Kurset holdes på kursrommet på Tynset Rådhus. Kurset har kun 20 plasser, så det blir første mann til mølla. Påmeldingsfrist 6. mars. Bindende påmelding til mariann.totlund@alvdal.kommune.no eller til Servicetorget på Tynset Tlf: 62 48 50 00 For mer informasjon og påmelding se her.

26.02.2015

Astrid Moen_130916_ku på utmarksbeiteFylkesmannen i Hedmark inviterer til beitekonferanse på Terningen Arena i Elverum 10.mars kl. 10.00-15.30. Konferansen skal være et samlingssted for beitebrukere og forvaltning, bidra med kompetansebygging og erfaringsutveksling. Målgruppe for dagen er beitelagene i Hedmark, faglagene i kommunene, men konferansen er åpen også for andre aktører innen forvaltning og næring. Konferansen er gratis, deltakerne må dekke reise selv. Påmeldingsfrist er 27.februar og gjøres på Fylkesmannen i Hedmarks nettside. Se hele programmet her.

26.02.2015

Astrid Moen_130916_ku på utmarksbeiteI samarbeid med Båvola beitelag, Berget beitelag og Skog og landskap inviterer Tolga kommune alle interesserte til møte i Fjellheim tirsdag 24. februar 2015 kl. 19.30-22.00. Tema for møtet er økt storfekjøttsatsing i Hedmark  og seter- og utmarkssatsing Tolga.  Se hele møteinvitasjonen her

17.02.2015

landbruksveiDet er satt av 9,1 millioner kroner i Hedmark til opprusting og bygging av skogsveger. Punktutbedringer blir også i år prioritert. Det er stor aktivitet i fylket, og en del av midlene vil gå til veier prosjektert i 2014. Det er en fordel å sette i gang med planlegging allerede nå. Ta kontakt med landbrukskontoret ved behov for mer informasjon eller hvis du tenker å søke.

05.02.2015

Astrid Moen_130916_ku på utmarksbeiteFylkesmannen i Hedmark forvalter tilskuddsordningen: Tilskudd til tiltak i beiteområder. Søknadsfristen er 1. mars, og søknaden sendes kommunen. Beitelag og enkeltbrukere kan søke. Bruk "Søknadsskjema 431" (Landbruksdirektoratet).

Kommunene gir uttalelse og sender søknaden videre til Fylkesmannen. Se mer informasjon på fylkesmannens hjemmesider eller kontakt Jorunn Stubsjøen, 62551206/mailto:jorunn.stubsjoen@fylkesmannen.no.

 

20.01.2015

NIFAlle bedrifter i Fjellregionen som har ambisjoner om solid vekst i egen omsetning fra 2015 til 2020,en sunn økonomisk utvikling og lønnsomhet i veksten, å styrke utviklingen av egen bedrift og å være en nøkkelspiller for utvikling av regionen vårt som bo- og arbeidssted, inviteres til et flerårig vekst-og utviklingsprogram i regi av Strategisk Bedriftsutvikling AS. Det er Næringsforum i Fjellregionen og Rørosregionen Næringshage AS som inviterer næringslivet i hele regionen til dette programmet.Programmet skal bidra til å sikre de bedriftene som deltar en langsiktig og lønnsom vekst og flere arbeidsplasser. Målgruppen er store og små bedrifter med utviklingsambisjoner, inkludert de bedriftene som har deltatt i Vekstprogram Fjellregionen i 2012-2014. Det blir åpne informasjonsmøter, på Røros 13. januar og Tynset 14. januar. For mer informasjon se her.

12.12.2014

landbruksveiSkogeiere som har refusjonskrav til Skogfondet og som er tilskuddsberettiget, må sende oss dette senest mandag 1. desember 2014. Skogfondet skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig. Beløpet skal kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen. Midler fra skogfondet kan brukes til å investere i tiltak som markberedning, planting, ungskogpleie, miljøregistreringer, skogsveier, kurs og forsikringer. Det er knyttet skattefordeler til ordningen. Du kan også ta ut lønn for eget arbeid. Det er nøye beskrevet hvilke investeringer fondet kan brukes til i forskriften.

 

14.11.2014

Seter med dyrNorsk Kulturarv setter i gang en ny aksjon "Ta et tak" for 2014-15.Ta et tak 2014-15 er den 10. aksjonen i rekken siden oppstarten i 1998. Stiftelsen UNI har bevilget til sammen kr 1 200 000 kr til denne aksjonen. Pengene vil gå uavkortet til restaurering og vedlikehold av kulturhistoriske bygninger. Ta et tak» 2014-15 retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. Bygningen må anses å ha kulturhistorisk verdi, og det er en fordel med uttalelse fra antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK. For mer informasjon se her.

13.11.2014

Fisker i elvaHedmark Kunnskapspark vil etter nyttår arrangere flere møter og seminarer hvor de vil gå gjennom hvilke muligheter og utfordringer som er innen innlandsoppdrett. Temaer som marked, teknologi, produksjonsbiologi og økonomi vil tas opp. Hedmark Kunnskapspark ønsker å komme i kontakt med personer som er interessert. For kontakt-og mer utfyllende informasjon se her.

13.11.2014

DriftsbygningFylkesmannen(Fjellandbrukssatsingen) sammen med NLR arrangerer fagkveld med temaet Driftsbygninger i Landbruket. Møtet er i Tynset kulturhus, tirsdag 18. november kl. 19.30. Det er gratis inngang og påmelding kan gjøres innen 13. november til: Landbruket Hus, tlf:  62 47 14 09 (09.00 – 13.00)/ landbruketshus@gmail.com. For mer informasjon se her

 

06.11.2014

etablererkursSom det siste arrangementet i prosjektet Kvinnovasjon, arrangeres "Kvinner som Vinner" på Rica Elgstua Hotell torsdag 30.oktober. Leo Ajkic vil være mentor under arbeidet med forretnings-og markedsplaner. Det er Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar-regionen som inviterer til en spennende dag. Det er fortsatt ledige plasser. Programmet for dagen og informasjon om påmelding kan du se her. Mer informasjon finnes også på deres hjemmesider.

24.10.2014

MiljøfyrtårndagUnder Miljøfyrtårndagen 17.september var representanter fra næringslivet i regionen tilstede, blant annet en rekke miljøsertifiserte virksomheter som Møller Bil, Form til Fjells, og NØK. Til stede var også FIAS, som er ISO-sertifisert. Samtlige presenterte hvordan deres prosess frem mot sertifisering hadde vært, og hvilket positivt utbytte de har hatt av å være miljøsertifisert. Punkter som ble uthevet var et godt system for kildesortering, bedre innkjøpsrutiner, strømbruk og sparing av sådan, en mer ryddig og organisert virksomhet, samt et godt arbeidsmiljø. Sist men ikke minst, vissheten om at man gjorde en god innsats for vårt felles miljø, naturen.

25.09.2014

IMG_0933Ønsker dere å lage fellesbeiter for storfe eller ønsker du å tilrettelegge for å utnytte beiteressursene bedre? Gjennom storfekjøttsatsinga i Hedmark ønsker landbrukskontorene og Fylkesmannen å hjelpe de som vil gjøre en jobb for å utnytte beiteressursene. Kom med ideer og ønsker til landbrukskontorene, helst innen 1. november, så kan vi sammen finne løsninger for en god utnyttelse av beiteressursene framover. Det er Fylkesmannen i Hedmark som sammen med kommunene ønsker å kartlegge behovene og ønskene for etablering av storfebeitelag rundt om i fylket. Vi ønsker derfor en tilbakemelding fra grunneiere, beitelag og beitebrukere innen 1. november. Tilbakemeldinger gis til hvert enkelt landbrukskontor, evt. Fylkesmannen i Hedmark ved Jorunn Stubsjøen. 

 

25.09.2014

Rørosregionen næringshageKommunestyret i Tolga vedtok i sak 58/15 den 18. september å inngå en samarbeidsavtale med Rørosregionens Næringshage AS. Det innebærer at bedrifter i Tolga kan bli medlem og derigjennom få tilgang på den kunnskap Rørosregionen Næringshage (RNH) besitter og det virkemiddelapparatet og de nettverkene de har tilgang på. Også kommunen kan benytte seg av RNH.  RNH er en del av det nasjonale Næringshageprogrammet. Det er et distriktspolitisk virkemiddel for KMD og fylkeskommunene og skal bidra til økt nasjonal verdiskapning. SIVA er nasjonal operatør for programmet. At kommunen har inngått en samarbeidsavtale vil styrke næringslivet i Tolga kommune gjennom det apparatet og de fordeler et medlemskap i RNH vil gi for den enkelte bedrift. Tolga kommune vil også nyte gode at RNH.

Det vil ikke komme noen annen etablering av næringshage i vår region. Les mer om Rørosregionen Næringshage her.

24.09.2014

RørosmatRørosmat får prisen for bevisst arbeid med samarbeid og samhandling. I dette ligger det å bygge opp en merkevare og få på plass en landsdekkenede distribusjon, i tillegg til samarbeidet med reiselivet som f eks «Lokalmarsafari» og «Alltid åpen seter». Rørosmat gjør en strålende jobb for hele regionen slik at foredling med utgangspunkt i våre gode råvarer blir gode lokalmatprodukter som etterspørres .

17.09.2014

DreneringNorsk landbruksrådgiving i Nord-Østerdal vil i samarbeid med Tolga og Os kommuner arrangere kurs / fagdag i grøfting den 17. og 18.september. Fra NLR Gudbrandsdalen kommer Eivind Bergseth, som har lang erfaring innen fagområdet. Teoridelen av kurset blir felles for begge kommunene i Morgenrøden, Os kl. 19.30 den 17.september, mens praksisdelen foregår  i Os og Tolga dagen etterpå. Påmelding innen tirsdag 16. september kl. 12 på tlf: 62 47 14 00. Se hele invitasjonen her.

12.09.2014

Bær og urterFredag kveld (12.september),starter Lokalmat Tolga 2014 med utdeling av Egil Storbekkens musikkpris og Tolga kommunes ungdomsstipend. Her underholder profesjonelle musikere/sangere, sammen med Tolga kulturskole og Sneppen. Det blir også krokveld med levende musikk. Lørdag kan en glede seg til historiske tablåer, flotte foredrag, god mat og minikonsert med Sneppen. For mer informasjon se her:Lokalmat 2014. Har du spørsmål kan Knut Sagbakken kontaktes, tlf: 951 62 945. 

12.09.2014

Etablererkurs 2014Ønsker du å starte bedrift? Har du drevet ei stund og trenger påfyll? Har du en idé du gjerne skulle testet ut? Skal du overta gård? Trenger du et nettverk og noen å diskutere med? Bli da med på etablererkurs med oppstart på Tynset tirsdag 30. september. Påmelding. Les mer her.

12.09.2014

I forbindelse med lokalmatdagen, blir det historisk vandring i Hodalen, søndag 14. september kl. 13.00. da vandres det i Thomas Malthus fotspor. Malthus var en kjent engelsk prest og vitenskapsmann.  I 1799 var han på en studiereise i Skandinavia og besøkte i den anledning også Tolga og Hodalen! Oppmøte ved Hodalen krike kl. 13.00. Hodalen  I Thomas Malthus fotspor

09.09.2014

etablererkursØnsker du å starte bedrift? Har du drevet ei stund og trenger påfyll?
Har du en idé du gjerne skulle testet ut? Skal du overta gård? Trenger du et nettverk og noen å diskutere med? Meld deg på etablererkurs! Det arrangeres inspirasjonstreff i Folldal 16. september og på Tynset 17. september.

 

05.09.2014

Regionrådet i fjellregionenFredag 12.september er det et åpent informasjons- og diskusjonsmøte om næringsutvikling i Tolga. Møtet finner sted kl. 09.00-11.30 på Malmplassen Gjestegård. Ny strategisk enhet for næringsarbeid, en næringshage for hele regionen og kartlegging av kompetansebehov er noen av temaene som tas opp. For mer informasjon og påmelding se her.

03.09.2014

Lokalmat TolgaBåde Helge Christie, Anne Grete Solhaug og før omtalte Idun Leinsaas skal holde foredrag på Lokalmat-dagen. Christe skal snakke om "Erlimart’n i Tolga fra 1685, 169 år før Rørosmartnan, for 329 år sida".  Solhaug spør "Hvorfor skal vi spise lokalmat?"

02.09.2014

etablererkursEtablererveilederkonferansen som er en nasjonal arena for inspirasjon, kompetanse og nettverksbygging arrangeres på Rica Park Hotel Sandefjord 22. – 23. oktober.  

Tema for Etablererveileder 2014: Trender og trendutvikling. Dette er konferansen for deg som jobber med veiledning og rådgivning for etablerere og nye næringsdrivende. Les alt om konferansen, programmet og påmelding  på www.etablererveileder.no   Påmeldingsfrist: 1. oktober 2014. 

Om Etablererveileder 2014, Påmelding til Etablererveileder 2014.  

  

01.09.2014

Idun LeinaasUnder årets Lokalmat blir det inspirasjonsforedrag ved Idun Leinaas kl 14.00. Temaet er mat og jordbruk - kreativ ungdom i by og bygd. Hvordan kan vi løfte lokal og økologisk mat i Røros-traktene og Tolga til neste nivå? Idun forteller hva unge gründere i Oslo har gjort med å skape blest, nye møteplasser og knoppskyting for mat og landbruk. Foredrag Idun Leinaas

01.09.2014

tolga dyrker måltidetEn av årets nyheter er at det blir det en egen Barnas Markedsplass med utstillere i aldersgruppen fra 5 år og ut grunnskolen. Formålet er å involvere yngre krefter og å bygge oppunder interesse og rekruttering innenfor produksjon, foredling og salg av egenprodusert mat – i lys av mottoet " Tolga dyrker måltidet"  Les invitasjon her.

29.08.2014

Bær og urterLokalmatdagen strekker seg i år over tre dager og omfatter med det både mat, musikk og kultur. I tillegg til boder med salg og historiske tablåer i gata, blir det utdeling av Egil Storbekkens musikkpris, utdeling av ungdomsstipendet, krokveld, historisk vandring, høsttakkegudstjeneste og markering av Grunnlovsjubileet. Fullstendig program

29.08.2014

Tolga kommuneMed bakgrunn i føringer gitt under møte i Tolga formannskap 21.08.2014 er nå retningslinjer for håndtering av dyrkingstilskudd bestemt. De kan ses her og ligger også på sidene til landbruk og næring.

26.08.2014

Kommunevåpen rød-gul 010323Tolga kommune vil også i år tilby norskkurs for interesserte arbeidsinnvandrere. Kurset vil foregå tirsdagskvelder fra kl. 19.00-21.00. For å kunne starte opp kurset må det være minimum 5 deltagere. Påmelding kan gjøres til: dorthe.iversen@tolga.kommune.no tlf. 62 49 65 20, eller til servicetorget i Tolga kommune: 62 49 65 00.  Frist for påmelding er 8.september 2014. Kurset vil starte opp i løpet av september.

 

25.08.2014

Regionrådet i fjellregionenRegionrådet i Fjellregionen og Rørosregionen Næringshage inviterer til informasjons- og diskusjonsmøte om næringsutvikling i Tolga kommune, fredag 12.september kl. 09.00-11.30 på Malmplassen Gjestegård. Ny strategisk enhet for næringssamarbeid, en næringshage for hele regionen og kartlegging av regionens kompetansebehov er tema på møtet. Møt opp og delta i diskusjonen! For mer informasjon og påmelding se her.

19.08.2014

MiljøfyrtårnAlle miljøfyrtårnbedrifter og øvrig næringsliv inviteres til regional Miljøfyrtårndag onsdag 17.september kl. 11.30-14.30 i Tynset rådhus. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Se hele invitasjonen her og program for dagen.

18.08.2014

sau på beiteHedmark sau og geit og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Østerdal inviterer til fagdag i Vingelen, tirsdag 19.08.2014 kl. 12.00. Det blir en grundig fagmessig vurdering av beitet i området, i forhold til beitetrykk og beitekvalitet og en gjennomgang av forventet endring i kvalitet på utvalgte beiteplanter. Oppmøte er på Bunåva for felles transport. Påmelding gjøres til Landbrukets Hus, Tynset – tlf. 62 47 14 00 innen 15. august. Se hele programmet her.

 

 

 

11.08.2014

R¢roskolle eidsvollen 99Her finner du lenker til å søke produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd. Merk at de som har endringer i areal må sjekke gardskart og oppdatere tall i søknaden, da arealtall fra i fjor er forhåndsutfylt.

 

Obs: Søknadsfristen for regionalt miljøtilskudd er 1. oktober.

     

 

07.08.2014

Bær og urterLørdag 13. september arrangeres LokalmatDagen 2014 på Tolga. Nytt av året er at arrangementet gjennomføres med et større kulturelt preg, og tematikken i år blir 200-års jubilèet, noe som vil prege både aktiviteter og underholdning.

 

31.07.2014

Ønsker du å starte bedrift?

Har du drevet ei stund og trenger påfyll?

Har du en idé du gjerne skulle testet ut?

Skal du overta gård?

Trenger du et nettverk og noen å diskutere med?

 

Meld deg på Etablererkurs i Hedmark!

 

29.07.2014

Tolga kommuneLandbrukskontoret har åpent i hele sommer, men i uke 30,31 er det bemannet mandag-onsdag.

07.07.2014

Destinasjon rørosDestinasjon Røros og Tolga kommune inviterer til avspark for sommersesongen 2014 for alle som skal jobbe på turistinformasjonene i regionen og alle andre som møter turister i sommer. Møtet finner sted onsdag 18.juni kl 18.30 på Malmplassen Gjestegård. Det blir både regional informasjon og Tolga- informasjon på det åpne møtet. Se hele programmet her.

 

06.06.2014

Destinasjon rørosDestinasjon Røros kjører kurs både som gjenoppfriskning av kunnskap for de som tidligere har gått kurs – men også for nye lokalmatguider og besøkssteder som har behov for å lære mer om den unike mathistoria i regionen vår. Alle som er interessert i vår mathistorie, hvordan maten produseres og hvorfor det blir en helt egen smak på maten som gror og vokser her, er hjertelig velkomne til å bli med på to veldig spennende kvelder! Første kurskveld er på Malmplassen Gjestegård 4.juni kl. 18.  Da vil  Helge Christie ta for seg hvor maten kom fra og hva starter vi dyrking av selv? Påfølgende uke er det kurskveld på Røros: Lokalmatprodusenter og produksjonsteknikker i dag v/ Guri Heggem fra Rørosmat og Smaken av Røros v/ Mikael Forselius. Påmelding snarest til hilde.bergebakken@rorosinfo.com 

23.05.2014

etablererkursErfaringene fra etablereropplæringa denne vinteren er gode.  Det vil derfor bli et lignende opplegg for høsten 2014.  Det hele vil starte med en gründer-kveld. Sted og tidspunkt er ikke endelig bestemt, men det blir i siste halvdel av september. 

Følg med på kommunens hjemmeside for mer info, eller kontakt Knut Sagbakken på tlf. 95 16 29 45. 

23.05.2014

Seter med dyrDe rød-grønne ordførerne i Hedmark mener at staten sitt tilbud for en jordbruksavtale vil slå veldig galt ut med den ensidige produksjonsrettede støtten til større bruk og har derfor levert et opprop. Les hele oppropet her.

22.05.2014

Kyr beiterOrdførerne i Fjellregionen sendte i forrige uke etter initiativ fra Tolga, et opprop til regjeringen om jordbruket. Ordførerne viser til at jordbruket er en stor andel av sysselsettingen, i tillegg til de store ringvirkningene det gir. For Tolga sin del så utgjør samlet verdiskaping av landbruket og industri 76 millioner kroner, noe som er 18% av den totale verdiskapingen. Les oppropet her.

14.05.2014

Destinasjon rørosDestinasjon Røros inviterer til workshop for medlemmer i Tolga kommune fredag 16. mai kl. 12.30-15.30 på Malmplassen gjestegård. Programmet kan du lese her. Påmeldingsfrist innen 30. april til hilde.myhren@rorosinfo.com

23.04.2014

etablererkursTorsdag 22. mai inviteres næringsutøvere innen reiselivet og andre opplevelsesnæringer til konferanse på Honne konferansesenter, Biri. Dette blir den tredje konferansen som tar opp mer om hvordan forskning og utvikling kan gi grunnlag for lønnsomme opplevelser i bedriftene.

Les mer om konferansen og programmet her. Deltakeravgift på kr 400 dekker også servering. Påmelding innen 1. mai.

22.04.2014

 ku

Fredag 11.april inviterer Tolga Bonde- og Småbrukarlag alle garbrukere, drenger, kårkaller/kjerringer, budeier, avløsere og andre til trivelig pubkveld på Bunåva i Vingelen. Kvelden starter klokka 19.30. Se program for kvelden her: Småbrukerpub.

02.04.2014

Kyr beiterI samarbeid med med Båvola beitelag, Berget beitelag og Skog og landskap inviterer Tolga kommune alle interesserte til møte på Malmplassen gjestegård torsdag 3. april kl. 19.30 - 22.00. På programmet står:

28.03.2014

SkolehageDet er vedtatt en landbruksstrategi for bruk av kommunalt næringsfond i Tolga, herunder et dyrkingstilskudd på 500 kr/daa.For å være berettiget dyrkingstilskudd må søknaden gjelde en dyrking som er omsøkt /ferdig behandlet hos kommunen, det skal foreligge positivt vedtak før oppstart av dyrking. Det er viktig å merke seg at oppdyrkinga ikke skal være igangsatt før søknad om  tilskudd er overlevert kommunen.   Vi ønsker at søknad om tilskudd til dyrking leveres Tolga kommune v/ Knut Sagbakken innen 1. mai 2014. Det er fullt mulig å følge de vanlige søknadsfristene for kommunalt næringsfond (15. februar, 1. juli og 1. oktober), men søknader innkommet etter 1. mai kan få en lavere prioritet ved begrensede midler. Merk søknad med saksnummeret (eks. «vår ref.» 14/12-2) for omsøkt/vedtatt dyrking.   

 

25.03.2014

vinterengDersom du tenker å søke tilskudd til vinterskadet eng er det et absolutt krav å melde fra til kommunen om skaden. Melding skal gis uten ugrunnet opphold, det vil si med en gang du oppdager skadene og i god tid før du utbedrer enga. Vinterskade på eng må utbedres før det kan søkes tilskudd. Utbedring av skader som har oppstått denne vinteren må skje innen 15. juni. Søknadsfristen for erstatning er en måned senere, 15. juli 2014. Les mer på slf.dep.no.

25.03.2014

BondevennerUnder forrige ukes bondefrokost på Malmplassen Gjestegård ble flere Bondevenner utnevnt av Tolga og Vingelen bondelag. Både ordfører Ragnhild Aashaug og de nye kjøkkenansvarlige på Malmplassen, Jorunn Erlien Nyvoll og Trond Peder Carlsen, samt journalist i Arbeidets Rett, Ola Rye, fikk synlige diplomer og forklær med bondvennlige avtrykk.

25.03.2014

NIFNæringsforum i Fjellregionen inviterer næringsliv, politikere, det offentlige og ellers alle interesserte i hele Fjellregionen, samt tilgrensende kommuner til Røros 3-4.april og møteplassen Vilje & Vekst 2014. Sjekk programmet på Vilje & Vekst 2014 sin nettside for ytterligere informasjon og påmelding.

18.03.2014

 

BlomsterFormålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Det kan søkes om tilskudd til både investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

Søknadsfristen i Hedmark er satt til 1. mars. Søknaden sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres, frist: mandag 3.mars. Kommunen skal gi en vurdering og anbefaling av tiltaket før søknaden sendes over til Fylkesmannen som behandler søknaden. Søknadsskjema, forskrift og rundskriv finner du her.

28.02.2014

Regionrådet i fjellregionenRegionrådet for Fjellregionen inviterer til dialogmøte om rovdyr og beitebruk, tirsdag 11. mars i Veslesalen, Tynset kulturhus kl. 11.30- 15.00. Miljødirektoratet vil informere om deres rolle i rovviltforvaltningen, Fylkesmannen i Hedmark og Sør-Trøndelag vil ta for seg hvordan skape best mulig samhandling. Se hele programmet her: Dialogmøte om rovdyr og beitebruk.

 

27.02.2014

Fjellregionen4.mars arrangeres seminaret "Lokal utvikling-framtidas løsninger. Bruk av tre, aerogel og ledbelysning i nye bygg.Kollektivtilbud i distriktene". Seminaret starter med omvisning hos Vingelen Fjellmjølk og etter flere stopp og middag blir det seminar i Tynset rådhus, Veslesalen kl. 18.00. Påmelding gjøres til servicetorget i Tynset kommune innen 27.februar:

postmottak@tynset.kommune.no. Se hele programmet her.

21.02.2014

Bondens NettverkEt nettverk av bønder står nå klare til å hjelpe ved behov. Tolga er første kommune som har fått på plass "Bondens Nettverk", et nettverk som hjelper bønder ved personlige, helsemessige eller økonomiske problemer. -Dette skal være et lavterskeltilbud for bønder som kommer opp i problemer av en eller annen art. Det kan være skrantende økonomi, personlige problemer eller akuttsituasjoner som brann, ulykker eller dødsfall. Forskjellige kriser krever forskjellig kompetanse. Det er derfor vi har så bredde i nettverket, sier landbrukssjef Kjersti Ane Bredesen. Se kontaktinformasjon for Bondens Nettverk i Tolga her: Bondens Nettverk.

 

Foto: Ola Rye/Arbeidets Rett

19.02.2014

Tolga kommuneTolga kommune ønsker å etablere møteplasser med ulike «grupper» innen næringslivet i kommunen for å bli kjent med utfordringer og muligheter som ligger i de ulike bransjene.  Det er et av tiltakene i vår nye strategiske næringsplan. Nå ønsker vi altså å møte handelsstanden i Tolga, og inviterer til møte tirsdag 18. februar klokka 19.30  Malmplassen Gjestegård. Se program for kvelden her.

 

 

12.02.2014

SkjemaFra 2014 vil søknader til kommunalt næringsfond bli behandlet tre ganger i året. Fondstyret (Formannsskapet) vil behandle sakene i mars, august og november.  På denne bakgrunn har vi satt følgende søknadsfrister:  15. februar, 1. juli og 1. oktober.  For mer informasjon ta kontakt med Knut Sagbakken tlf: 95 16 29 45.

11.02.2014

ReiselivSkatteFUNN-avdelingen ved Norges forskningsråd arrangerer seminar om finansieringsmuligheten for deg som ønsker å utvikle et nytt produkt, en ny tjeneste eller en ny produksjonsprosess.  De vil også presentere en rekke gode eksempler på SkatteFUNN-prosjekter i denne sektoren til inspirasjon.   

11.02.2014

melk helels i glassPå bakgrunn av anmodning fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Q-Meierienes produsentlag og Tine SA har Landbruks- og matdepartementet i dag vurdert overgangsordning i forbindelse med flytting av starttidspunktet for kvoteåret på nytt. Landbruks- og matdepartementet har bestemt at overgangsordningen skal endres i tråd med anmodningen.

10.02.2014

GrøftVed Norges miljø- og biovitenskapelige universitet vil det i 2014 tilbys videreutdanningskurset «Drenering av landbruksareal».  Kurset består av to kurssamlinger, 5. – 7. mai og 11. – 13. juni. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng.

Les mer om kurset på dets nettside. Dit kommer du ved å trykke her. 

Påmelding til kurset gjør du også via den nettsiden. Påmeldingsfristen er satt til 8. april 2014.

 

07.02.2014

SkjemaFra 2014 vil søknader til kommunalt næringsfond bli behandlet tre ganger i året. Fondstyret (Formannsskapet) vil behandle sakene i mars, august og november.  På denne bakgrunn har vi satt følgende søknadsfrister:  15. februar, 1. juli og 1. oktober.  For mer informasjon ta kontakt med Knut Sagbakken tlf: 95 16 29 45. 

28.01.2014

Brenning av avfallKommunen mottar av og til melding om at enkelte bedrifter og foretak i Tolga kvitter seg med nærings- og produksjonsavfall ved åpen brenning, eller ved brenning i småovner/containere. Som lokal forurensningsmyndighet vil kommunen påpeke at dette er ulovlig, og faller inn under forurensningslovens § 7 og 28.

27.01.2014

Tolga kommuneDet er utarbeidet en oversikt over temamøter og månedlige besøk som vil bli gjennomført med næringslivet i 2014 med ordfører, utviklingssjef og landbrukssjef. Formen på dette må vi finne underveis, og vi vil bruke det første året til å gjøre oss erfaringer med hvordan dette gjennomføres for å få et best mulig utbytte for alle parter. Vi ser frem til mange spennende og givende møter. Møte-og besøksplan for 2014 kan du se her

22.01.2014

Unge bønderHedmark Bondelag arrangerer 7.- 8. mars "Unge Bønder-kurs" i samarbeid med Vekstra. Det er et variert program og svært rimelig kurs, samt mulighet for å treffe andre i samme situasjon som deg selv. Kurset er på Rica Elgstua Hotell i Elverum 7. - 8. mars og egner seg godt for unge som er interessert i gårdsdrift, har planer om å ta over en gård, eller som har tatt over gård i løpet av de siste årene. Se kursprogram her.

20.01.2014

Tolga kommuneTolga kommune inviterer til temamøte for næringslivet fredag 17.januar kl.08.00-09.30 i kantina på kommunehuset. Gjennomgang av strategisk næringsplan, gjennomgang og innspill til tiltaksdel for næringsplan 2014 - 2017, retningslinjer for kommunalt næringsfond og fastsetting av møteplan og temamøter for 2014 står på programmet.  Fra Tolga kommune vil ordfører Ragnhild Aashaug og utviklingssjef Knut Sagbakken være tilstede og ha gjennomgang av programmet. Påmelding innen 16. januar til Servicetorget
62 49 65 00 eller:
postmottak@tolga.kommune.no. Retningslinjer for næringsfondet og   strategisk næringsplan kan ses her.

  

  

10.01.2014

Forollhogna nasjonalparkstyre3.februar arrangeres årskonferansen Forollhogna 2014 i Budal flerbrukshus i Midtre Gauldal kommune. Dette er en konferanse for alle med interesse for natur- og kulturverdier, friluftsliv, næring og utvikling i Forollhogna-området.  Årskonferansen er åpen for alle og er gratis. Påmelding til Midtre Gauldal kommune på mail: kai@mgk.no   eller direkte på telefon 72 40 31 14/90 72 61 91 innen 27. januar. Se programmet her: Årskonferanse Forollhogna.

 

10.01.2014

14248-TelefonVeterinærvaktlista for 1.halvår 2014 er lagt ut på hjemmesiden under landbruk og næring. Den kan også ses her: Veterinærvakt 1.halvår 2014.  Vakthavende veterinær nåes alltid på tlf: 62 49 43 20.

09.01.2014

HuskFra 1.januar har landbrukskontoret, som byggesaksbehandler på teknisk, skjermede dager tirsdager og onsdager. Treffetid på landbrukskontoret vil derfor være mandag, torsdag og fredag.

09.01.2014

Traktor23.januar arrangerer Fylkesmannen i Hedmark gratis grovfôrseminar i Tynset kulturhus. Tema for seminaret er: "Økt lønnsomhet i mjølk-og kjøttproduksjonene i Nord-Østerdalen". Påmedling gjøres til: Servicetorget, Tynset kommune: 62 48 50 00 eller postmottak@tynset.kommune.no. Se hele programmet her: Grovfôrseminar 2014.

03.01.2014

SkjemaSøknad om produksjonstilskudd i jordbruket, og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må leveres senest 20.januar 2014. Klikk her for nødvendig informasjon og materiell. Det er fortsatt mulig å sende papirsøknad, men alle som har mulighet til å søke elektronisk gjennom Altinn, oppfordres til det.

02.01.2014

Innovasjon Norge.bmpLandbrukssøknader som skal sendes Innovasjon Norge og hvor landbruksforvaltningen i kommunen skal avgi en uttalelse, må være sendt inn til kommunen senest innen mandag 20. januar 2014, kl. 12.00. Fra samme tidspunkt vil det heller ikke være mulig for kommunen å returnere søknader til søker i Innovasjon Norges system. Frist for å sende inn søknader med uttalelse fra kommunen til Innovasjon Norge, er som vanlig 1. februar. Nåværende søknadssystem vil stenges 20.januar siden et nytt system for elektroniske søknader skal rulles ut. 

02.01.2014

Tolga kommuneÅpningstider i kommunehuset jula 2013: Romjula: kl. 10.00-14.00, nyttårsaften: kl.08.00-12.00. Landbrukskontoret holder stengt, men landbrukssjef Kjersti Ane Bredesen kan kontaktes på mail: kjersti.ane.bredesen@tolga.kommune.no

27.12.2013

SkolehageTolga kommune ønsker å legge seg på følgende forvaltningspraksis når det gjelder tap av MIS-biotoper (miljøregistrering i skog) i forbindelse med nydyrking og vegbygging:

  • Søker informerer selv godkjent biolog om tap eller berøring av MIS-biotop.
  • Søker finner i samsvar med biolog erstatningsareal eller annen løsning for den aktuelle MIS-biotopen.  Erstatningsareal skal fortrinnsvis legges på egen eiendom.
  • Tolga kommune ønsker ikke tap av miljøverdier i kommunen, og god håndtering av egne MIS-verdier legges til grunn for vedtak.
20.12.2013

etablererkursNettsiden til Etablereropplæringen i Hedmark er nå oppdatert med informasjon, kurstidspunkter osv. Påmelding skjer også direkte på nettsiden: Etablereropplæringen. Tolga kommune vil på kvelden tirsdag 21. januar arrangere et møte for potensielle deltagere. Vi ønsker at alle som har « en god ide» møter opp. Vi kommer senere tilbake med mer detaljer om denne kvelden. For spørsmål, kontakt Knut Sagbakken, tlf. 95 16 29 45.

18.12.2013

etablererkursVinteren 2014 vil det bli satt opp igjen etablereropplæring i regionen. Dette forutsetter imidlertid at mange nok melder seg. Hedmark Fylkeskommune vil stå som ansvarlig arrangør av kursene. Tolga kommune vil på kvelden tirsdag 21. januar arrangere et møte for potensielle deltagere. Vi ønsker at alle som har « en god ide» møter opp.  Vi kommer senere tilbake med mer detaljer om denne kvelden.

For spørsmål, kontakt Knut Sagbakken, tlf.  95 16 29 45.

Mer informasjon finnes på fylkeskommunens nettside: Hedmark fylkeskommune.

 

12.12.2013

FlisFlistilskuddet fjernes fra 2014 og det er laget et opplegg for forvaltningen av gjenstående tilskuddsmidler i 2013. For å få dagens tilskuddssatser må søknadene være stemplet i kommunen innen 30. november. Søknader som kommer inn til kommunen i desember vil få tilskudd ut i fra hva som er igjen av midler og vil få utbetalt i januar. Søknader som kommer inn i 2014 får ikke tilskudd.

 

25.11.2013

RøroskuOnsdag 27.november kan storfé-bønder i Fjellregionen og alle som er interessert i råvarer med lokalt særpreg, la seg inspirere på seminaret "Kokken og kua - fra beite til bord" på Vertshuset Røros. Kolonihagen/Maaemo, Bioforsk Økologisk, Røroskuas Venner, Urfe AS, Røroskua SA og Vertshuset Røros er blant bidragsyterne. Se hele programmet her: Økologisk Rørosku-seminar. NB! påmeldingsfristen er 22.november og ikke 18.november som det står i invitasjonen.

20.11.2013

pelsdyrNorges Pelsdyralslag inviterer gårdbrukere, som er på jakt etter flere bein å stå på, til informasjonsmøte i Tynset rådhus 2.desember 2013 kl.19.00. Noen tema som blir tatt opp er ordninger for nye produsenter, dyrevelferd, driftsplanlegging og økonomi. Les mer her: http://www.norpels.no/xp/pub/topp/hovedside/650967

18.11.2013

Mer sau i KnappåsenSøknadsfristen for å få erstattet husdyr tapt til rovvilt er 1. november. Fra 2013 må søknaden sendes elektronisk via elektronisk søknadssenter på Miljødirektoratets hjemmeside. Etter at fristen er utløpt, vil fylkesmennene behandle alle søknader som har kommet inn og fortløpende betale ut erstatning. Det skjer senest innen utgangen av året. Hvis du får problemer med å levere søknaden elektronisk, ta kontakt med Fylkesmannen i Hedmark. Søknaden sendes inn her: Elektronisk søknadsenter

30.10.2013

sauiflokkSøknader om erstatning for rovviltskade fra inneværende beitesesong, skal sendes elektronisk. Papirsøknader blir ikke avvist, men de som av eller annen grunn er forhindret fra å benytte det elektroniske søknadsskjemaet, må i god tid før søknadsfristens utløp, ta kontakt med Fylkesmannen i Hedmark. Søknadsfristen er 1.november. For mer informasjon se: Rovviltportalen.

17.10.2013

SauerFristen for å søke regionalt miljøtilskudd i landbruket er 1. oktober. I år er det for første gang mulig å søke elektronisk. Kommunen tilbyr veiledning i sin åpningstid. Trenger du hjelp til elektronisk søknad kan du også ringe Statens landbruksforvaltning fram til klokken

18.00 mandag 30. september og tirsdag 1. oktober. Ring direkte på numrene som er oppgitt under.

27.09.2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram. Foto Hedmark fylkeskommuneFylkesmannen i Hedmark melder at Hedmark har nå fått sitt første Regionale bygdeutviklingsprogram. Programmet er svar på oppdraget i Meld.St.9 (2011-2012) Landbruks og matpolitikken (Velkommen til bords) om å styrke og samordne det regionale arbeidet innenfor områdene landbruksbasert næringsutvikling, miljø og skog/klima, og gjennom ulike virkemidler støtte opp om Hedmarkslandbruket.

21.08.2013

GranplanteFylkesmannen i Hedmark melder at skogeiere i Hedmark er flinke til å etablere ny skog, og kontroller har gitt positiv effekt. Utvidet foryngelseskontroll videreføres i 2013. Les mer på Fylkesmannens nettside.

06.08.2013

FlyfotoFrist for tilbakemelding til kommunen ang feil markslag i gardskart er 15. 07. 2013. Dette gjelder i hovedsak  fullførte nydyrkinger og opparbeidete innmarksbeiter. Befaring av meldte feil vil gjennomføres uke 29. Fristen er satt for å rekke oppdatering av gardskart  før søknadsomgangen i august. Vi minner samtidig om at RMP   har søknadsfrist 1.10.2013. Dette er nytt av året og søknaden skal leveres elektronisk.

04.07.2013

GrøftEndelig er forskrift om tilskudd til drenering klar. Formålet med forskriften er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

01.07.2013

Gutt vanner en planteDet vil også høsten 2013 bli etablereropplæring på Tynset.  Hedmark Fylkeskommune vil stå som ansvarlig arrangør av kursene. Det vil i høst ikke bli arrangert tilsvarende kurs på Røros. Vi kommer tilbake med mer informasjon. For spørsmål, kontakt Knut Sagbakken, tlf. 95 16 29 45 

24.06.2013

Vinterskadd engVed vinterskader på eng kan det gis tilskudd når foretaket utbedrer enga for å begrense avlingssvikten og for å gi en avling av gras eller grønnfôr som kan høstes samme år. Meld fra om vinterskader til landbrukskontoret ved kommunen så snart som mulig, og i god tid før utbedringen påbegynnes. Les mer hos SLF.

04.06.2013

paragfraf og lovbøkerStore nedbørsmengder har ført til sen våronn og at mye jordbruksareal står under vann i Hedmark. Flom i Glomma og mange mindre vassdrag har ført oversvømte arealer og dammer i mange søkker. Det har blitt en del graveskader og tilslamming av jordbruksarealer. Det vil bli behov for å så en del arealer på nytt.

28.05.2013
Ragnhild Aashaug.jpg

Strategisk næringsplan ligger ute til høring. Å skape kultur for næring er visjonen. Det gjøres gjennom å satse på noen områder og bidra til et større regionalt mangfold. Det er også utarbeidet et verdiløfte for å være tydelige på hva du/dere kan forvente av oss, og hva vi kan forvente av deg/dere. Jeg oppfordrer alle til å lese planen og komme med høringsinnspill.

23.05.2013
Traktor som sprer gjødsel

Nytt Regionalt miljøprogram vedtatt 12. april medfører vesentlige endringer i tilskudd til spredning av husdyrgjødsel fra og med vekstsesongen 2013.

22.04.2013

Traktor som sprer gjødselFylkesmannen melder at for å motta fullt produksjonstilskudd, må gårdbrukeren ha en miljøplan for virksomheten. Miljøplan er et hjelpemiddel for å planlegge og gjennomføre miljøtiltak i jordbruksdrifta. En ny sjekkliste med veileder for 2013-2014 er nå tilgjengelig på SLFs nettside.

03.04.2013

SeterhusSMIL – midler (spesielle miljøtiltak i landbruket)  har Søknadsfrist 1.mai 2013  Tiltaksstrategier for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2010- 2013:  

Prioriteringsrekkefølgen er bestemt til:  

Kulturminner, Forurensing, Biologisk mangfold, Tilgjengelighet

03.04.2013
Økoløftku

Tolga kommune i samarbeid med TINE Rådgivning drar nå i gang del tre av Landbruksprosjektet. Vi ønsker å starte fjøsskoler der produsenter lærer av hverandre ved å diskutere bedriftsrelaterte og aktuelle, faglige problemstillinger. Vi inviterer alle mjølkeprodusenter i kommunen til infomøte om prosjektet på Malmplassen Gjestegård fredag 5. april 2013 kl. 11:00-13:00 
Artikkel    Invitasjon

21.03.2013

Kursholdere bærekraft Pål Medhus og Trond PersenFor å øke bevisstheten rundt bærekraft i reiselivet i regionen, har Tolga kommune gjennom nasjonalparklandsbysatsingen for Vingelen nasjonalparklandsby arrangert kurs i bærekraft. Kurset ble holdt på Malmplassen Gjestegård på Tolga 18-19. mars.

19.03.2013

Gjerder i utmarkGjennom arbeidet med Nasjonalt beiteprosjekt i Vingelen i Tolga kommune har det vært stor fokus på temaet rundt gjerder i utmark. Beiteprosjektet har bidratt gjennom finansiering av en masteroppgave på temaet.

28.02.2013

HønerTolga kommune inviterer alle produsenter til et møte der tema er "Hva må gjøres for å møte framtida i denne næringa?"
Malmplassen gjestegård, mandag 4. mars kl. 19.30. Program

27.02.2013

Trygve Slagsvold VedumTolga kommune arrangere i samarbeid med Sparebanken Hedmark en landbrukspolitisk debatt med landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, Høyres landbrukspolitiske talsmann Svein Flåtten og styremedlem i Norges Bondelag Einar Frogner. I Vidarheim fredag 15. mars kl. 19.00. Vi oppfordrer alle landbruksinteresserte i hele regionen å komme på debatten for å utfordre panelet og  for å høre hvilke rammevilkår Fjellandbruket kan forvente seg med  ulike regjeringskonstellasjoner.

27.02.2013

Hvordan lykkes som gründer? Det er tema på denne konferansen som holdes på Kapp den 13 mars. Hedmark fylkeskommune er blant arrangørene. Påmelding innen 6. mars. Mer info her:  Våg  Vinn 2013 og her.

12.02.2013

nasjonalpark_logoVingelen Nasjonalparklandsby arrangerer kurs i Bærekraft, på Malmplassen gjestegård 18. og 19. mars. Kurset tar opp hvordan bedrifter og destinasjoner kan utvikle sine produkter til å bli mer bærekraftige og samtidig styrke gjestens opplevelse. Bindende påmelding til hege@vingelen.com innen15. februar. Program

06.02.2013

Tolga kommuneTolga kommune ønsker å leie ut «Pleiehjemsteigen» GID 58/2 bestående av ca. 30 daa beite, herav 19,5 daa klassifisert som innmarksbeite. Beite ligger sentralt plassert like nord for Tolga sentrum. Pris på leie er kr 100 pr. daa. Interesserte gårdbrukere bes sende inn skriftlig søknad innen 20. februar 2013. I søknaden må disponering av egen og leid jord, samt dyretall framgå. Leietaker vil bli valgt på bakgrunn av behov. Søknad og evt. spørsmål rettes til landbrukssjef Kjersti Ane Bredesen ved Tolga kommune

05.02.2013
sauefjøs

Småfeprogrammet for Fjellregionen og Norsk Landbr.rådgivning Nord-Østerdal arrangerer fagkveld om driftsbygninger for sau. Onsdag 13. februar kl. 19.30 Landbruket Hus, Tynset. Påmelding. Program

04.02.2013

Fisker i elvaDet avholdes seminar om fisketurisme og reiseliv i forbindelse med en eventuell kraftutbygging i Glomma ved Tolga. Temaene som vil bli tatt opp kan og være interessante for alle som har tilknytning til fiske og reiseliv. Seminaret er åpent for alle. Sted: Malmplassen Gjestegård, Tolga Tid: Onsdag 13. mars kl. 09.00 – 16.00:

Foreløpig program - Seminar fisketurisme

04.02.2013

Dag Jørun LønningTradisjon tro inviterer SUM offentlig og privat næringsliv til lunsjmøte i forbindelse med Skapende Ungdomsmesse (SUM). Lunsjmøtet arrangeres i år i Kulturhuset på Tynset 30.01. fra kl 11–12. Lunsjmøtet er gratis!

                                           

28.01.2013

kviger1Torsdag 24. januar holdes det et grovfôrseminar på Tynset. Tema er: Hvordan øke  tilgangen på grovfôr i Nord-Østerdalen.
Seminaret er gratis. Påmelding innen 18. januar.
Grovforsseminar

 

07.01.2013

Hender skriver på dataVi vil minne om at søknadsskjema på papir ikke lenger blir sendt ut i posten. Dette gjelder fra og med søknadsomgangen januar 2013. Foretak som har søkt om produksjonstilskudd minst en av de siste to søknadsomgangene vil på samme måte som tidligere motta informasjonsmateriell i posten, så lenge foretaket ikke har reservert seg mot dette.

07.01.2013

Minner om søknadsfrist for søknader om lån og tilskudd i Innovasjon Norge er 1.februar. Husk at denne må være oss i hende innen 25 januar for gjennomgang og uttalelse! Mer info

 

03.01.2013

Gård i VingelenTolga matsystem rapport for 2012 er nå ferdig. Den er lagd av UMB masterstudenter i agriøkologi som gjorde feltarbeid i Tolga sept og nov 2012. Her står det mange gode eksempler og ideer til landbruk og mat i Tolga, inkludert Lokalamat Tolga. Tolga_food_system 2012.

02.01.2013

kvinnovasjon_21NÅ REKRUTTERER VI INN TIL EN NY RUNDE MED KVINNOVASJON! Regionen vår trenger flere kvinner som starter egen næring! Kvinnovasjon i Fjellregionen har i 2012 vært svært vellykket og kan vise til gode resultater for mange. Nå rekrutterer vi inn til en ny runde i 2013. Vi har plass til 15 - 20 kvinnelige gründere eller bedriftsledere med ambisjoner om vekst og utvikling.

11.12.2012

GaselleVingelen Utvikling er av avisen Dagens Næringsliv kåret som Gasellebedrift. Dette er den eneste i Tolga kommune i 2012. Gratulerer med resultatet, vi trenger vekst i bedriftene våre! Hva er gasellebedrift  Ragnhild Aashaug, ordfører

30.11.2012

løeSiste frist for utbetaling av Smil- midler  er onsdag  5.desember inn til kommunen.

Husk å fylle ut utbetalingsanmodning og legge ved regnskap ved sluttutbetaling.

Anmodninger om utbetaling  etter  denne dato vil ikke bli utbetalt før i 2013.

29.11.2012

Sau i KnappåsenVi minner om fristen på Sjekklista i bondens miljøplan trinn 1. Denne er 15.november. Mangelfull miljøplan trinn 1 vil ha økonomiske konsekvenser for deg som bonde.  For mer informasjon, følg denne linken hos Fylkesmannen i Hedmark;

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=5392&amid=3616000 

14.11.2012

TolgaVil du være med å forme den fremtidige retningen for opplevelse- og turisme næring i Tolga?  Møt opp, og bli med på diskusjonen på Kommunehuset, kantina mandag 12. november kl 19:30 Påmelding til servicetorget innen 9. november,

tlf: 62496500 eller postmottak@tolga.kommune.no.

07.11.2012

Plante i håndTirsdag 30 oktober kl 19.30  inviterer landbrukskontoret, politikere, Økoløft og studentene fra  UMB på  Ås til åpent landbruksmøte i kantina på kommunehuset.   

25.10.2012

Det planlagte landbruksmøtet onsdag 19. september utsettes til i slutten av oktober.

I tillegg til strategisk næringsplan – landbruk, arbeider vi nå også med retningslinjer for saksbehandling etter jord- og konsesjonsloven, og ønsker å diskutere også dette på samme møte. Nærmere informasjon kommer.     

18.09.2012

Rørosregionen Næringshage as arrangerer etablererkurs for gründere og nyetablerte. Faglig ansvarlig for kurset er Leiv Eiriksson Nyskaping AS i Trondheim.

Gjennom to kursdager i oktober du får som etablerer nå tilbud om god faglig veiledning for det videre arbeidet ditt.  I tillegg kan du få 1 time individuell rådgivning / oppfølging konkret på egen bedrift eller bedriftsidé.

11.09.2012
Møte flere

Handel- og tjenesteytende næring er en viktig næring for å skape arbeidsplasser, aktivitet og trivsel i kommunen! Vi trenger innspill og diskusjon fra dere i næringslivet i Tolga slik at vi får en strategisk næringsplan som «speiler» deres virkelighet og utviklingsmuligheter! Kommunehuset, kantina tirsdag 18. september kl 19:30
Les mer.  Gruppearbeid.

03.09.2012

åkerVil du være med å forme det fremtidige landbruket i Tolga?  Landbruk er den viktigste næringen i Tolga kommune,  -og skal for første gang med i strategisk næringsplan. Mandag 3. september kl. 19.30 på Malplassen gjestegård arrangeres diskusjonsmøte.

28.08.2012
Dølmotunet2

Dagens næringsliv meldte tidligere i sommer at Tolga kommune har klatret flest plasser på listen over landets mest bærekraftige kommuner de siste fem årene. Det er vi veldig stolte av. Det viser at det er liv laga på landet. Les hele artiklen her.

07.08.2012
Flis nærbilde

Energiflisordningen er tilført nye 10 mill kr for 2012. Det betyr at det  igjen åpnes for søknader og utbetalinger av tilskudd, etter samme tilskuddsatser som hittil i 2012.

For mer informasjon: se linkene til nyhetsmelding og fagsidene nedenfor.

Energiflistilskudd - Mer penger til flisordningen 

Energiflistilskudd - Statens landbruksforvaltning (SLF) 

 

20.07.2012

Flis nærbildePr. dato er det igjen om lag 1.5 mill. kr av nasjonal ramme som skal fordeles på søknader som blir registrert inn til kommunene i tidsrommet 16. juni til 31. juli. Søknader som kommer inn etter den tid kan ikke påregne å få tilskudd. Bevilgning og utbetaling vil først skje i slutten av august når totalt antall søknader er kjent slik at en kan beregne tilskuddsatsene.

05.07.2012

GårdskartDu finner dem her. Det er de nye arealtallene som skal ligge til grunn for høstens søknader om produksjonstilskudd i landbruket. Det kommer til å bli kjørt årlig ajourhold av kartet, og det er fortsatt mulig å melde om feil i kartet. Ved innlevering av søknad om regionalt miljøprogram 20 aug. skal  de nye gårdskartene brukes som kartgrunnlag.

02.07.2012

UtropstegnStatens landbruksforvaltning ser for seg at tilskuddspotten for 2012 kommer til å gå tom i løpet av sommeren / tidlig høst. Søknader som er registrert i kommunene før 15. juni behandles etter gjeldene tilskuddsatser og utbetales fortløpende.  Men allerede den 20 juni vil SLF stenge muligheten for å bevilge tilskudd i ØKS, slik at det er viktig at søknadene behandles og raskt sendes videre til Fylkesmannen.

23.05.2012

traktorTirsdag 29.5.2012 kl 1300-1500 arrangeres temadag om innstilling av polgen. Hos Olav Østvang   (Følg merking fra Tolga kirke, opp Haugom retning Vingelen. I bratteste Grantevet-bakken: ta til høyre)  (Telefon, Olav Østvang: 47295766) Program:

16.05.2012

blomsterengTirsdag 22. mai kl. 11.00 - 13.00 arrangeres markvandring med temaet overvintring i eng. hvordan få gode avlinger. Oppmøte hos Amund Christie Ryalen i Hodalen. Veibeskrivelse: Følg Hodalsveien fra Tolga til Hodalen, 3 km før Hodalen sentrum, på rettlin, ved gjødsellageret, der står biler parkert) (Tlf: Amund Christie Ryalen: 90690469)

16.05.2012

Arbeidsfolk i skogenDette kurset gir dokumentert opplæring på både rydde- og motorsag, ungskogpleie og forryngelse.  Gode tilskuddsordninger gjør dette til et billig kursa, det koster kun kr 500,-  Skogfond kan benyttes til finansiering. Oppsatte datoer er kun veiledende, og kan tilpasses etter ønske. http://www.skogkurs.no/event.asp?Data_ID_Article=1855 

09.05.2012

motorsagerDet er lagt opp til et to-delt kurs. Første del tar for seg stell og vedlikehold av motorsag, del to tar for seg hogst. Samlet pris pr deltaker er kr 1205,-.

Oppsatte datoer er kun veiledende, og kurset kan tilpasses etter ønske. Etter kurset får du sertifikat på dokumentert opplæring på motorsag! 

09.05.2012
HildeBergebakken_og_LindaMRamberg_m_diplom

Destinasjon Røros vant nok en prestisjefylt pris da de i går mottok prisen Tourism for Tomorrow i kategorien Destination Stewardship under World Travel & Tourism Councils (WTTC) prisseremoni i Tokyo. På bilde ser vi Linda Ramberg og Hilde Bergebakken motta prisen. Vi gratulerer! 

18.04.2012
Seterveileder

Fylkesmennene i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag har gått sammen med Norsk Seterkultur og Oppdal kommune og laget en veileder/håndbok for seterbrukere og forvaltningsapparatet.

21.02.2012
Flis

Tilskuddsatser og regelverk for tilskudd til skogsflis er nå fastsatt for 2012.  Nye satser er kr 27 pr lm3 fra GROT og kr 43 pr lm3 fra heltre. Se informasjon fra SLF.

 

07.02.2012
Økoløftku

Det har vist seg behov for en presisering av veterinærvaktordningen i Tolga og Os. Vaktnummeret er 62 49 43 20. Oversikt over vakter blir nå liggende fast på landbrukssidene. Les mer for oversikt.

19.01.2012

KvinnovasjonRørosregionen Næringshage as er glade for å fortelle at Kvinnovasjon i Fjellregionen fortsetter videre ut 2012 til tross for konkursen i Fjellregionen Næringshage as rett før jul. Næringshagen på Røros tar over prosjektlederansvaret, og skal sammen med Hedmark Kunnskapspark på Hamar og Leiv Eiriksson Nyskaping i Trondheim tilby kompetanse og nettverk for kvinner med ambisjoner for nyetableringer og vekst i næringslivet i Fjellregionen. Programmet er finansiert av SIVA og Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

18.01.2012

De fleste har sikkert registrert at Fjellregionen Næringshagen er konkurs. Næringsservice var en del av næringshagen.  Næringsservice hadde den såkalte 1. linjetjenesten overfor etablerere i  kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Rendalen.  Vi beklager at dette har skjedd. Etablerere, og næringsliv for øvrig, vil allikevel få den nødvendige hjelpen i Tolga kommune. Ta kontakt med utviklingsleder Knut Sagbakken på tlf. 95 16 29 45.

10.01.2012
Knopp

På torsdagens kommunestyremøte delte Tolga kommune ut knoppskytingsdiplomer til tre bedrifter. Dette diplomet er ment som en liten oppmuntring for å vise at vi virkelig verdsetter de som starter egen næringsvirksomhet. Ordfører deler gjerne ut flere slike diplom, så etabler din virksomhet i Tolga.

20.12.2011
Dokument

Tolga kommunestyre vedtok i sitt møte den 15. desember at det skal igangsettes et forprosjekt  mellom Os og Tolga kommuner med henblikk på samarbeid mellom kommunene innen områdene landbruk/skog og teknisk drift og forvaltning.

19.12.2011

Gunnbjørn TrøanGunnbjørn Trøan fikk torsdag kveld tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Medaljen er i sølv og har en én grad. Den er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver.
Vi gratulerer. Les mer på Retten.no

21.10.2011