Byggesak - søknad om tillatelse til tiltak

Her er en oversikt over de viktigste bestemmelsene og en oppsummering av reglene for søknad og behandling av søknad som gjelder tiltak etter Plan og bygningsloven, slik denne gjelder fra 1. januar 2016. Oppsummeringen er ikke uttømmende. For mer detaljert informasjon, se:

Plan- og  bygningsloven (pbl)  og Byggesaksforskriften (SAK 10)  

 

For mer informasjon om tekniske krav til byggverk, se

Byggteknisk forskrift (TEK 10)

 

Blanketter for byggesøknader mv.
 

Direktoratet for Byggkvalitet sine nettsider finner du blanketter for søknad m.v.


På nettsidene til Direktoratet for Byggkvalitet,  finner du også mer informasjon om byggeregler. Her finner du også en egen veiviser som hjelper deg med finne ut om du kan bygge uten å søke. 

 

Om søknad og behandling av søknad 

Hovedregelen er at du må søke kommunen om tillatelse til tiltak (bygning, konstruksjon, terrenginngrep m.m.) før du setter i gang et byggeprosjekt.  Allikevel er det enkelte mindre tiltak du kan utføre uten å måtte søke. For tiltak som du må søke om tillatelse til skiller vi mellom tiltak som du kan forestå selv og tiltak som må forestås av ansvarlig foretak. 

De tre hovedkategoriene for byggesaker er inndelt etter tiltakets type og omfang og disse er:

·         Tiltak som ikke krever søknad til kommunen

·         Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

·         Tiltak som krever søknad om tillatelse og som må forestås av ansvarlig foretak

Ethvert tiltak som sorterer under plan- og bygningsloven må være i tråd med alle relevante planbestemmelser og regelverk ellers før de kan igangsettes, - enten tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller er fritatt for søknadsplikt.  

Det kan imidlertid søkes om Dispensasjon fra planbestemmelser.

 

Kart og kartgrunnlag 

Allerede i planleggingsfasen bør du studere kart over eiendommen og omgivelsene.

Du får tilgang til kommunens kart med bl.a. eiendommer og bygninger på kartløsningen Kommunekart.com

I tillegg kan du her se hvilke planbestemmelser (kart og bestemmelser for reguleringsplaner, kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner) som gjelder for de enkelte områder i kommunen. Her kan du bl.a. se bestemmelser om hva som er tillatt og ikke tillatt i de enkelte områder.

En oversikt over lokale planer, forskrifter, vedtekter, retningslinjer og vernebestemmelser som angår byggesaker finner du her.

For enkelte typer tiltak må en søknad også vurderes opp mot andre lover som f.eks. naturmangfoldloven, friluftsloven.

 

 

Tiltak som ikke krever søknad til kommunen Tiltak som krever søknad og som kan forestås av tiltakshaver Tiltak som krever søknad
om tillatelse og som forestås av ansvarlig foretak
Planer, forskrifter,
vedtekter, retningslinjer og vernebestemmelser
Innhold og vedlegg til søknader, bruk av blanketter  Behandlingstider og gebyrer 

 

 

 

 

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
05.01.2016

Kontakt Bolig og eiendom

Byggesaksbehandler: 

Tore Skjøtskift

Tlf: 62 49 65 18
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
Brann og feiing:
MHBR

Tlf: 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 95 92 91 21
Eiendomsskatt:
Hallvard Urset
Tlf. 62 49 65 00
Tolga vannforsyning: 
Tlf:95 92 91 21
(Kommunalteknisk vakt)