Byggesaksansvarlig i kommunen er Tore Skjøtskift tlf 62 49 65 18. Han har ansvar for veiledning og saksbehandling av byggesaker og eiendom.

Oppmålingstjenester, samt matrikkelføring er det Per Urseth som har ansvar for.

Saksbehandling av plansaker er det May Irene A.Løseth som tar seg av. 

Vi gjør oppmerksom på at tirsdager og onsdager er skjermede kontordager, og da tar ikke byggesaksansvarlig i mot verken eksterne besøk eller telefonsamtaler. Ta da kontakt med Servicetorget.
May Irene A.Løseth har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg. Tlf: 62 49 65 16. 

For de ulike områdene, se venstre marg.
For annen generell veiledning kontakt Servicetorget tlf 62496500.

Nyheter

Tolga kommuneVi har fått inn mange søknader om adressetilleggsnavn. Både hyttefolk og fastboende i Tolga har søkt om å få med gardsnavn/hyttenavn sammen med veiadressen.  Søknadsfristen for dette er nå ute. Svar på søknaden vil ta tid, siden dette er noe som må til høring til Språkrådet, Stedsnavnstjenester og Statens Kartverk. Dette til informasjon.

08.06.2017

Tolga kommuneI medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok kommunestyret i Tolga 10.12.2015 å legge ny detaljregulering for Tolgensli boligfelt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknader eller innspill sendes innen 06.03.2016 til postmottak eller pr brev til Tolga kommune, 2540 Tolga. Formålet med planen er å bedre tilrettelegging for boligbygging, oppgradering av infrastruktur, bedre adkomst til boligfeltet samt tilrettelegging for gode fellesarealer og fri-/lekeareal. Planområdet ligger i Tolga sentrum. Plandokumentene er også tilgjengelige for gjennomsyn på Servicetorget.

 

Vedlegg:

Plankart 

Planbeskrivelse 

Reguleringsbestemmelser 

 

 

  

15.01.2016

Tolga kommuneÅ kun legge til rette for befolkningsvekst handler om næringsutvikling OG å legge til rette for boligetablering. Finner ikke arbeidsinnflytterne seg bolig, vil næringsveksten gi økt innpendling, mens regionsentrene stikker av med befolkningsveksten. Derfor satser Tolga nå sterkt på boligutvikling på ulike måter. En måte er at kommunen nå ønsker å leie boliger til boligsosialt formål på en langtidskontrakt mot at utbyggerne også stiller like mange boliger til disposisjon for det ordinære markedet. Det er gjort med stort hell i Hamarøy, og gjennom samarbeid med private har Hamarøy kommune lagt det de beskriver som et et kinderegg.

09.07.2015

BoligbyggingDet er nye regler for hva du kan bygge uten å søke fra 1. juli 2015. For at bygningen eller konstruksjonen du ønsker å bygge skal være unntatt fra søknadsplikt, er det en del betingelser som må være oppfylt. Betingelsene gjelder slikt som type bygning eller konstruksjon, hva slags bruk bygningen er egnet til, størrelse og høyde på bygningen, avstand fra nabogrense, avstand fra andre bygninger, tillatt tomteutnyttelse m.v. Det er også en betingelse at bygningen eller konstruksjonen er i tråd med de planbestemmelsene som gjelder på stedet.

10.06.2015

Tolga kommuneTolga kommune inviterer grunneiere, naboer samt andre berørte parter til åpent informasjonsmøte i kantina på Kommunehuset, mandag 15. juni, kl. 19.00. Tolga kommune er i gang med revidering av reguleringsplan for Tolgensli boligfelt.
Feste NordØst as er innleid konsulent for planarbeidet. På møte vil vi presentere forslag til illustrasjonsplan; med nye tomteplasseringer, friområder, fellesareal, adkomstveger og turveger.

09.06.2015

Vi minner om: HØRING – AKTUELLE OMRÅDER FOR UTBYGGING AV BREDBÅND I TOLGA

Tolga kommune ønsker å søke om midler fra den statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Det kan søkes om støtte til utbygging i det distriktspolitiske virkemiddelområdet.

 

Innspillene merkes «Høringsuttalelse bredbåndsutbygging» og sendes innen den 14.mai

11.05.2015

Ikon_boligKommuner, fylkeskommunen, regionråd og næringsliv inviteres til boligseminar i Kompetansesenteret på Tynset, onsdag 22.april kl.10.00-15.00. Her vil "Hamarøymodellen" presenteres og Husbanken vil orientere om ulike tilskudd og finansieringsmodeller. For påmelding og mer informasjon se her.

PÅMELDINGSFRIST: 16. april 2015

07.04.2015

Bostøtte hus med penger foranEiendomsskattelista for Tolga kommune legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget og her i 3 uker fra 19.03.15. Alle med ny takst og endring av takst har fått tilsendt faktaopplysninger om sin eiendom, som takstbeløp, skattebeløp og hvordan dette er fremkommet. Eventuelle feil eller klager sendes Tolga kommune innen 6 uker fra mottatt takst.

 

19.03.2015

vetlåsenDenne utsikten kan bli din!

Vurderer du å flytte hit? Da må du slå til nå! Tolga kommune auksjonerer bort en boligtomt i Vetlåsen boligfelt i Vingelen under auksjonen på markedsdagen.

Vingelen er ei bygd i fullt driv med økt tilflytting og som tar godt imot sine tilflyttere.

I tillegg kan du søke på tilskudd for bygging av bolig. Les mer om auksjonen her.  

 

 

17.07.2014

Tolga kommuneDet er utarbeidet en ny webklient for Webinnsyn for Gisline (Kartdata): http://82.147.61.77/WebInnsyn_NOGIS/Klient/Vis/Webinnsyn_Tolga

23.06.2014

Tolga sentrum elv 2Tolga kommune har fått utviklet en ny nettside for formidling av ledige tomter i hele Tolga kommune. Les mer på http://eiendom.tolga.kommune.no/

02.06.2014

Tolga kommuneFor å stimulere til økt boligbygging  har Tolga kommune tilskuddsordningen «økt satsing på boligbygging i distriktene», der det kan gis et direkte økonomisk tilskudd.  På denne bakgrunn ønsker Tolga kommune å komme i dialog med aktuelle entreprenører/utbyggere som ser mulighetene i Tolga. For nærmere informasjon, ta kontakt med ordfører Ragnhild Aashaug (970 40 929) eller Knut Sagbakken (Tlf 95 16 29 45). Les mer om ordningen her

 

 

 

27.02.2014

Boligetablering i distrikteneTolga kommune er som en av tolv kommuner med på satsinga «Økt boligbygging i distriktene». Ordningen startet opp i 2012.  Tolga har hittil fått tildelt ca. 3 millioner kroner for viderefordeling til utleieenheter og eneboliger.  Vi går nå inn i det siste året med ordningen.  Søknadsfristene i 2014 vil være 20. mars og 20. september. Prioriteringene er de samme som ved tidligere utlysning. Søknad sendes Tolga kommune og må inneholde tegninger, kostnadsoverslag og fremdriftsplan. For nærmere info om ordningen, kontakt ordfører Ragnhild Aashaug (tlf. 970 40 929) eller Knut Sagbakken. (tlf. 95 16 29 45).

18.02.2014

Tolga kommuneVi går nå inn i det siste året av den tre-årige satsingen. Søknadsfristene i  2014 vil være 20. mars og 20. september. Også i år ber vi om at flest mulig benytter seg av den første fristen. Ut på høsten kan pengesekken være tom! Nye utleieenheter vil fortsatt ha prioritet, men vi støtter også nye privatboliger (som tidligere). For mer informasjon, følg med på hjemmesida eller ta kontakt med Knut Sagbakken.

 

 

03.02.2014

Hus som byggesAlle interesserte inviteres til åpent frokostmøte med fokus på boligbygging, fredag 7. februar kl. 08.00 – 09.30 på Malmplassen Gjestegård. Tema for møtet er boligbygging i Tolga kommune. Tolga kommunes deltagelse i prosjektet «Boligetablering i distriktene» er inne i sitt siste år og møtet vil se på hva har vi fått ut av det, og hva gjør vi videre? Prosjekter for 2014, hvilke prosjekter/ideer finns? Hva kan kommunen bidra med?  Vi inviterer spesielt bygningsentreprenører, eiendomsutviklere og boligbyggere til å møte.  Vi sees på frokostmøte! 

29.01.2014

BoligbyggingTolga kommune er som en av tolv kommuner med på regjeringas satsing på økt boligbygging i distriktene.  Ordningen startet opp i 2012.  Tolga har hittil fått tildelt nesten 3 mill for viderefordeling til utleieenheter og eneboliger. Denne gangen utlyses midlene med  ekstra vekt på utleieenheter. Søknadsfrist:  25. september 2013 

29.08.2013
Boligbygging

Tolga kommune er som en av tolv kommuner med på regjeringas satsing på økt boligbygging i distriktene.  Ordningen startet opp i 2012. Tolga fikk det første året ca. 2 mill for viderefordeling til utleieenheter og eneboliger: 

·         Utleieenheter fikk dekket 15% av totalkostnaden 

·         Nye privatboliger fikk et tilskudd på kr. 200.000,- uavhengig av kostnad 

Denne prioriteringen fra Husbanken var i samsvar med vedtak i Tolga kommune. 

Det utlyses nå på nytt for 2013 med søknadsfrist 5. april.  

15.03.2013

Ledige utleieboliger er det svært lite av i Tolga nå. Dersom noen har et hus eller leilighet de kan leie ut, så anmoder vi om at dere tar kontakt med servicetorget.
Tlf 62 49 65 00 eller på e-post.

23.01.2013

BoligbyggingEtter søknadsrunden i vår vedrørende «Boligetablering i distriktene» innstilte Formannskapet i sitt novembermøte den 8. november på at nybygg av privatboliger og utleieboliger skulle prioriteres. For utleieboliger anbefalte vi å følge makssats for tilskudd på inntil 15%, mens for private boliger foreslo vi en flat sats på 200 000,- kr. Det fikk vi gjennomslag for fra Husbanken!

11.12.2012
Husbygging

HURRA! Tolga kommune er plukket ut til å delta i den treårige satsingen fra kommunal- og regionaldepartementet «Boligetablering i distriktene». Hovedmålsettingen for Tolga med å delta i dette prosjektet er å få mer fart i boligbyggingen, og å få frem flere attraktive utleie-enheter. 

23.04.2012
Veiledning

Vi minner om at enkelte sakbehandlere har innført treffedager for publikum. Eivind Moen, Per Urseth og Gunnbjørn Trøan, har treffdager på mandager, torsdager og fredager. Tirsdager og onsdager tar de ikke i mot besøk, og alle henvendelser de dagene rettes til Servicetorget.

31.08.2011

Kontakt Bolig og eiendom

Byggesaksbehandler: 

Tore Skjøtskift

Tlf: 62 49 65 18
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
Brann og feiing:
MHBR

Tlf: 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 95 92 91 21
Eiendomsskatt:
Hallvard Urset
Tlf. 62 49 65 00
Tolga vannforsyning: 
Tlf:95 92 91 21
(Kommunalteknisk vakt)